Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty ziemne, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, kanalizacja sanitarna zewnętrzna (zgodnie z pkt. 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15 z wyłączeniem 146 d. 15.2 przedmiaru inwestorskiego „ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA oraz pkt. 2 przedmiaru robót „Zewnętrzne instalacje sanitarne wod.kan. oraz pompy ciepła i przyłącze cieplne do budynku).

Data publikacji: 25.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2019

Numer ogłoszenia

23796

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zakres prac budowlanych z uwagi na ich charakter oraz czas wykonania ulega zmianie.
Nowy zakres zapytania:
Roboty ziemne, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, kanalizacja sanitarna zewnętrzna zgodnie z zgodnie z przedmiarem inwestorskim ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA poz.:
1 – Roboty ziemne.
2 - Elementy konstrukcyjne żelbetowe.
4 (pkt 48, 49, 50)- Posadzka przemysłowa.
5- Roboty murowe.
7 (pkt 79, 80, 81) – Roboty murowe.
13- Izolacja i wykończenie cokołu.
15.1- Roboty rozbiórkowe.
15.2 (pkt 139)- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Przedmiar robót zewnętrznych instalacji sanitarnych:
Poz. 2- Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

Jednocześnie uległ zmianie czas wykonania zadania z 120 dni na 150 dni

Informujemy o zmianie nr rachunku bankowego na który należy wnieść wadium
mBank S.A. : 42 1140 1137 0000 4303 9600 1001

Aktualną wersją zapytania ofertowego jest:
ZAPYTANIE OFERTOWE III - prace ziemne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: oferty@mts.szczecin.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Lubieszyńska 5, 72-006 Mierzyn, nie później niż do dnia 18.10.2019r do godz.: 23:59:59 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@mts.szczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ludomir Pawłowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 644 499

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Roboty ziemne, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, kanalizacja sanitarna zewnętrzna zgodnie z poz.:
1 – Roboty ziemne.
2 - Elementy konstrukcyjne żelbetowe.
4 (pkt 48, 49, 50)- Posadzka przemysłowa.
5- Roboty murowe.
7 (pkt 79, 80, 81) – Roboty murowe.
13- Izolacja i wykończenie cokołu.
15.1- Roboty rozbiórkowe.
15.2 (pkt 139)- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Przedmiar robót zewnętrznych instalacji sanitarnych:
Poz. 2- Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Projekt architektoniczny i wykonawczy dostępny nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, po uprzednim kontakcie z zamawiającym.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji przed złożeniem oferty.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Mierzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wprowadzenie na rynek kompleksowej usługi naprawy wielkogabarytowych maszyn i urządzeń jednostek pływających” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-S022/18) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Roboty ziemne, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, kanalizacja sanitarna zewnętrzna zgodnie z poz.:
1 – Roboty ziemne.
2 - Elementy konstrukcyjne żelbetowe.
4 (pkt 48, 49, 50)- Posadzka przemysłowa.
5- Roboty murowe.
7 (pkt 79, 80, 81) – Roboty murowe.
13- Izolacja i wykończenie cokołu.
15.1- Roboty rozbiórkowe.
15.2 (pkt 139)- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Przedmiar robót zewnętrznych instalacji sanitarnych:
Poz. 2- Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji przed złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac najpóźniej 15.11.2019r. Termin realizacji max 150 dni od momentu przekazania placu budowy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w trzech transzach na podstawie wystawianych faktur częściowych zgodnie ze stanem zaawansowania prac na podstawie protokołów z odbiorów częściowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymaga się, aby wykonawca wykazał się należytym doświadczeniem w realizacji zbliżonych prac. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy przedstawi pozytywne protokoły odbioru wykonania co najmniej 2 prac budowlanych o zbliżonym charakterze.

Dodatkowe warunki

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu swoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).
. Wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w banku Santander Bank Polska S.A. na konto nr: 54 1090 2268 0000 0001 3393 2145. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, to jest przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jak ostateczny termin składania ofert.
Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
- innej niż pieniądz - oryginał dokumentu (albo kopia wierzytelna) został załączony w ofercie,
z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

Wymaga się, aby wykonawca przystąpił do prac nie później niż 15.11.2019 r. – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać (wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy):

a) pełną nazwę oferenta
b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
c) cena (dopuszcza się składanie ofert w walucie obcej przeliczanej na PLN po kursie średnim walut NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert)
d) termin ważności oferty
e) termin realizacji (w dniach kalendarzowych)
f) warunki płatności
g) potwierdzenie wpłaty wadium

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie o przystąpieniu do prac w terminie nie późniejszym niż 15.11.2019 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert:
- cena: 90%,
- gwarancja min 36 mc: 10%.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Ilość punktów = x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + x (czas gwarancji badanej oferty / czas minimalny wymagany przez Zamawiającego)

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MTS Morskie Techniczne Serwisy Spółka z o.o

Adres

ul. Lubieszyńska 5

72-006 Mierzyn

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

+48 601 644 499

NIP

9552237992

Numer naboru

RPZP.01.05.00-IZ.00-32-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 251