Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych / Developing a technology and a portable diagnostic device based on lab-on-chip analysis system to detect infectious diseases

Data publikacji: 24.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2018

Numer ogłoszenia

2290

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1/ zmiana maksymalnego okresu realizacji zamówienia - aktualnie CZĘŚĆ 1 w ciągu maksymalnie 16 miesięcy, CZĘŚĆ 2 w ciągu maksymalnie 8 miesięcy (planowany termin rozpoczęcia usługi I kwartał 2019 r.)
2/zmiana terminu składania ofert - aktualnie 26.04.2018 (do końca dnia)


1/modification of the duration and time limit of the Contract execution: time frame of PART 1 sixteen months maximum and PART 2 eight months maximum (the scheduled commencement date: 1st quarter of 2019)
2/modification of time limit for the submission of tenders: by no later than 26 of April 2018 till 23:59.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: GENOMTEC S.A.,
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub mailowo na adres: office@genomtec.com

The tender can be mailed to the address of the Contracting entity: GENOMTEC S.A.,
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław; or submitted (in person) at the headquarters of the Contracting entity at the following address: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław; or sent via e-mail to: office@genomtec.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@genomtec.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Miron Tokarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 916 545

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi przeprowadzenia badań nad opracowaniem prototypu karty reakcyjnej opartej o mikroprzepływy oraz mikrosktruktury oraz wytworzenia partii testowej 3 300 sztuk kart reakcyjnych, przeznaczonych do badań walidacyjnych. Usługa dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Projekt obejmuje prace B+R oraz prace przedwdrożeniowe, które mają doprowadzić do opracowania i komercjalizacji innowacyjnej w skali międzynarodowej aparatury diagnostycznej (z obszaru diagnostyki molekularnej), przeznaczonej do detekcji patogenów wybranych chorób zakaźnych.

Zamówienie może być zrealizowane w Polsce lub za granicą.

The request for a proposal concerns a service that involves conducting research to develop a prototype of a reaction card, based on microfluidics and microstructures, and to manufacture a batch of 3 300 test reaction cards for validation studies. The service relates to the project scheduled for implementation as part of Sub-measure 1.1.1, i.e. ‘Industrial Research and Experimental Development’ of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

The Project includes research and development as well as pre-implementation analyses, which will lead to developing and innovative commercialization of diagnostic equipment internationally (in the field of molecular diagnosis) aimed at detecting pathogens of selected infectious diseases based on nucleic acid amplification technology.

Service can be rendered in Poland or abroad.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa przeprowadzenia badań nad opracowaniem prototypu karty reakcyjnej opartej o mikroprzepływy oraz mikrosktruktury oraz usługa wytworzenia partii testowej 3 300 sztuk kart reakcyjnych.

Service involving (1) conducting research in order to develop a prototype of a reaction card based on microfluidics and microstructures and (2) manufacturing a test batch of 3 300 pieces of reaction cards.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ 1 - BADANIA PRZEMYSŁOWE NAD PROTOTYPEM KARTY REAKCYJNEJ WE WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM ZAMAWIAJĄCEGO:

Badania nad kartą reakcyjną opartą o mikroprzepływy oraz mikrostruktury powinny się składać z następujących etapów:

• Zaprojektowanie oraz stworzenie modelu działającej karty reakcyjnej
• Testy modelu działającej karty reakcyjnej w warunkach laboratoryjnych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej
• Wprowadzenie ewentualnych zmian w modelu karty reakcyjnej
• Przygotowanie i modyfikacja prototypu karty reakcyjnej wraz z dokumentacją techniczną

CZĘŚĆ 2 - WYKONANIE PARTII TESTOWEJ 3300 SZTUK KART REAKCYJNYCH

Ta część zamówienia obejmuje wykonanie 3300 sztuk testowych kart reakcyjnych (oprócz 3000 oznaczeń uwzględniono dodatkowe 10% sztuk kart reakcyjnych, służących jako zapas w przypadku występowania problemów jakościowych przy produkcji wkładów reakcyjnych). Wytworzone karty reakcyjne mają być użyte w badaniach walidacyjnych.

Karta reakcyjna stanowić będzie zaawansowany technologicznie produkt. Karta będzie składać się z kilku elementów, które trzeba będzie połączyć w całość. Podczas kompletacji trzeba będzie opracować całą procedurę wykonania takiej karty np. wypełnianie komór odczynnikami biologicznymi, liofilizację, zgrzewanie ultradźwiękowe, łączenie polimerów wiązką lasera itd. Konstrukcja karty powinna umożliwić napełnienie komór roboczych cieczą i późniejszą liofilizację oraz napełnienie innymi substancjami np. bufory reakcyjne, płuczące, kulki magnetyczne itp.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

PART 1 – INDUSTRIAL RESEARCH ON DEVELOPING THE PROTOTYPE OF THE REACTION CARD IN COLLABORATION WITH THE CONTRACTING ENTITY’S TEAM:

The research part concerning the reaction card based on microfluidics and microstructures should include the following stages:

• Design and creation of an active reaction card model
• Tests on the model of an active reaction card in laboratory conditions and providing a technical dossier
• Making necessary modifications in the model reaction card
• Preparation and modifications of a prototype of a reaction card along with a technical dossier

The purpose of the reaction card is to carry out a test on a biological material in order to detect sequences of DNA or RNA in it. The reaction card is to be a disposable device, where the biological material is applied. The isolation, concentration and isothermal amplification reactions as well as fluorescent detection of the amplified genetic material will take place in the card. The reaction card is then placed in the analyzer – a device that regulates the processes taking place on the card, and in the final stage of the test will provide the results. After the testing process is completed, the biological material applied to the reaction card must then be neutralized with the use of the US device.


PART 2 – MANUFACTURING OF A TEST BATCH OF 3300 PIECSES OF REACTION CARDS

This part of the contract encompasses manufacturing 3300 test reaction cards (apart from the 3000 items, an additional 10% will be provided as backup in case there are any quantitative difficulties in the process of manufacturing the reaction inserts). The manufactured reaction cards are to be used in the validation studies.

The reaction card will be a high-tech product. It will consist of several separate elements that need to be combined. During its completion an entire procedure of manufacturing the card will have to be elaborated, e.g. filling the chambers with biological reagents, lyophilization, ultrasonic welding, joining polymers with the use of a laser beam, etc. The design of the card should allow to fill the chambers with liquid and further lyophilization, and to fill it with other substances, such as reaction buffers, rinsing substances, magnetic beads, etc.

More information in REQUEST FOR A PROPOSAL.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 33124100-6 (dotyczy części drugiej zamówienia / concerning service in part 2 )

WYKONANIE PARTII TESTOWEJ 3300 SZTUK KART REAKCYJNYCH
MANUFACTURING OF A TEST BATCH OF 3300 PIECSES OF REACTION CARDS

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania i termin wykonania zamówienia: CZĘŚĆ 1 w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, CZĘŚĆ 2 w ciągu maksymalnie 6 miesięcy (planowany termin rozpoczęcia usługi I kwartał 2019 r.). Ostateczny terminy realizacji usługi badawczej zostanie doprecyzowany w wyniku uzgodnień między Stronami umowy.

The duration and time limit of the Contract execution: time frame of PART 1 - twelve months maximum and PART 2 - six months maximum (the scheduled commencement date: 1st quarter of 2019). The final time frame of the execution of the research service will be agreed upon between the two parties of the Contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. lub innym podmiotem prowadzącym prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie dotyczącej lub związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający swój status.

The Economic operator must be a public institution of higher learning, a state-owned research institute, an institute of the Polish Academy of Sciences, or a different research institute acting as a unit conducting research and disseminating knowledge, as stipulated in article 2 pt 83 of the EU Commission Regulation no. 651/2014 Act of 17 July 2014, or another entity engaged in research and development activity in the field relevant to the subject matter of the Contract. The Economic operator must submit proper documentation to certify their status.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum 5 projektów / usług badawczych w dziedzinie mikroprzepływów i/lub mikrostruktur w okresie ostatnich 5 lat oraz udokumentować przeprowadzenie procesu certyfikacji opracowanych rozwiązań zawierających mikroprzepływy w zakresie wymagań normy CE-IVD.

The Economic operator must have proven experience in the implementation of at least 5 projects / research services in the field of microfluidics and/or microstructures in the last 5 years and must be able to document completing a certification process of the elaborated solutions pertaining to microfluidics, with regard to the requirements of CE-IVD standard.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zakresu usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia oraz posiadać zaplecze produkcyjne spełniające wymagania sytemu zarzadzania jakością ISO 13485.

The Economic operator must have the necessary technological potential to be able to implement the research service as defined in the subject matter of the contract and have a manufacturing facility which satisfies the requirements of the quality management system ISO 13485.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować zespołem pod kierownictwem osoby posiadającej doświadczenie w prowadzeniu usług badawczych, w szczególności musi wykazać zaangażowanie do projektu, poza kierownikiem, co najmniej jednej osoby posiadającej kompetencje w zakresie mikroprzepływów i materiałoznawstwa oraz co najmniej jednej osoby z doświadczeniem z zakresu seryjnej produkcji mikroprzepływowych kart reakcyjnych.

The Economic operator must have a team led by a person who has experience in conducting research services, and in particular, must confirm the participation in the Project of at least one person, in addition to the team leader, having expertise in the field of microfluidics and materials science, and at least one person experienced in the field of series production of microfluidic reaction cards.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

The Economic operators taking part in the procedure must possess the economic and financial capacity necessary to perform the Contract within the time limit and in accordance with the requirements. The operators must have the required knowledge and expertise as well as the technological potential; also, they must have staff capable of performing the Contract. The template of the statement is included in the present Request as annex 3.

Dodatkowe warunki

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Economic operators who may have personal or capital ties with the Contracting entity will be excluded from the procedure. By personal or capital ties one means mutual relations between the Contracting entity or persons authorized to incur obligations on behalf of the Contractor or other persons engaged on behalf of the Contractor in activities related to the preparation and implementation of the Operator selection procedure on the one hand, and the Economic operator, particularly consisting in 1) participation in a partnership, either as a partner in a civil partnership or other partnership, 2) holding at least 10 % of shares or other equity, 3) acting as a member of a supervisory or management body or a proxy, 4) marital relationship, kinship, lineal consanguinity or affinity, collateral consanguinity or affinity up to the second degree, or adoption, protection and guardianship, on the other. A declaration regarding the absence of grounds for exclusions referring to the related entities must be enclosed in the tender, a template of the declaration is found in annex 4 of the present Request.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.
1/Formularz ofertowy
2/zestawienie dorobku oraz potencjału,
3/oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
4/oświadczenie o braku wykluczenia
5/dokument potwierdzający status Wnioskodawcy

According to REQUEST FOR A PROPOSAL:
-BID/Tender proposal form,
-Specification of achievements and potential
-Statement of the Economic operator on fulfilling the tender requirements
- Declaration of No Personal or Capital Links
- Document confirming status of Operator

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień na prace badawcze uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

It is possible to award contracts to the Economic operator for complementary research work, whose amount does not exceed 50% of the contract value as specified in the Agreement concluded with the Economic operator, provided these contracts are in line with the subject-matter of the primary contract.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert:
Kryterium (WAGA – %)
Cena oferty (50%)
Termin realizacji zamówienia (50%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – cena
P_1=Cn/Cob x[50]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Kryterium – termin realizacji zamówienia
R=Tn/Tob x[50]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin realizacji zamówienia
TN – najkrótszy termin zaoferowany w postępowaniu (liczony w dniach kalendarzowych)
TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej (liczony w dniach kalendarzowych)

Criteria for evaluation of tenders:

Criterium (WEIGHTING – %)
1) Price of tender (50%)
2) Timeframe of Contract performance (50%)

Procedures for evaluation of tenders:
Points awarded for individual criteria will be calculated by the following formula:

1) Criterium – price
where:
P1 – number of points awarded to the Economic operator for the offered price of the tender
CN – the lowest price of tender offered in the procedure
COB – price offered in the examined offer

2) Criterium – Timeframe of Contract performance
where:
R – number of points awarded to the Economic operator for the timeframe of Contract performance
TN – the shortest timeframe offered in the procedure (calculated in calendar days)
TOB – timeframe offered in the examined tender (calculated in calendar days)

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GENOMTEC S.A.

Adres

Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48793440931

NIP

8992809452

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-SS1/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

microfluidic ChoShop GmbH
Stockholmer Str. 20m 07747 Jena (Niemcy)
Data wpłynięcia oferty: 23-04-2018
Cena: 2 069 325,00 PLN (netto = brutto)
Liczba wyświetleń: 1192