Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wynajmu sal szkoleniowych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń AKS IV

Data publikacji: 28.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2020

Numer ogłoszenia

1235899

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch Ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków lub drogą e-mailową na adres: biuro@szkolaplanowania.pl, z dopiskiem – „Oferta na organizację szkoleń – AKS IV”.

2. Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
- Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
- Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@szkolaplanowania.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Szymańska – Dyrektor Programowy, współwłaściciel CDS s.c.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

126237740

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje usługę wynajęcia sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiady i kolacje) oraz zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” POWER 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń dla uczestników projektu pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” POWER 2014-2020, polegającego na zapewnieniu sali szkoleniowej, zapewnieniu usługi cateringu (przerwy kawowe, lunch/obiad i kolacje) oraz zapewnieniu noclegów dla uczestników szkoleń.
Miejsce szkolenia - Kraków, 6 dni szkoleniowe dla grupy średnio 14 osób plus 2 trenerów w terminie:
- I zjazd: 30 marca - 31 marca - 1 kwietnia 2020 r.(3 dni szkoleniowe)
- II zjazd: 15-16-17 kwietnia 2020 r. (3 dni szkoleniowe).

Przedmiot zamówienia

1. Usługa wynajmu sali szkoleniowej
- Wielkość i dostępność sali: powierzchnia – minimum 45 m2. Dostępna przez 9 godzin w dniu szkoleń (8 godzin szkolenia i 1 godzina przed szkoleniem).
- Standard sali: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, powinna mieć bezpośredni dostęp do światła dziennego, powinna być posprzątana. Sala powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
- Wyposażenie sali: projektor multimedialny, ekran do projektora, internet (wifi lub połączenie LAN), dwa flipcharty wraz z papierem i flamastrami, miejsca do siedzenia dla ok. 14 osób plus 2 trenerów w układzie stołów ułożonych w literę „U”. Zapewnienie wieszaków na odzież wierzchnią.
- Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie szkolenia.

2. Usługa cateringu
- Przerwa kawowa – całodniowa lub uzupełniana w trakcie szkolenia (min. 2 uzupełnienia): kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie przekąski typu (paluszki, kruche ciasteczka, owoce). Przerwa kawowa powinna być przygotowana na przyjazd uczestników szkoleń, nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla uczestników, w tym również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przerwa kawowa serwowana w każdym dniu szkolenia dla grupy ok. ok. 14 osób plus 2 trenerów
- Obiad: zupa, drugie danie, woda, z możliwością wyboru dania wegetariańskiego. Zapotrzebowanie na dania będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 3 dni przed szkoleniem. Obiad serwowany w każdym dniu szkolenia dla grupy ok. 14 osób plus 2 trenerów.
- Kolacja: składająca się z dwóch dań i napoju, serwowana po pierwszym i po drugim dniu szkoleń (w ramach I i II zjazdu) dla grupy ok. 14 osób.
- Wyżywienie musi być zapewnione w tym samym budynku co sala szkoleniowa.
- Ostateczna liczba osób korzystająca z usług cateringu zostanie podana Zamawiającemu na 3 dni przed terminem warsztatu.

3. Usługa noclegowa
- Usługa będzie polegała na zapewnieniu noclegów wraz ze śniadaniami dla uczestników szkoleń i prowadzących według zgłoszonego zapotrzebowania, o którym Zamawiający będzie informował najpóźniej na 3 dni przed terminem danego szkolenia (szacowana liczba uczestników szkoleń korzystających z noclegów średnio 14 osób/zjazd).
- Usługa obejmuje zapewnienie zakwaterowania (ze śniadaniem) uczestnikom szkoleń po pierwszym i po drugim dniu szkolenia w ramach zarówno I jak i II zjazdu, w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem danego szkolenia) o standardzie 3***, pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę, z dostępem do Internetu i TV.
- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania niepełnosprawności kwaterowanych gości przy doborze pokoi.
- Noclegi dla uczestników szkoleń zapewnione zostaną w tym samym obiekcie, co sala szkoleniowa.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy szkoleń:
- I zjazd: 30 marca - 31 marca - 1 kwietnia 2020 r. (3 dni szkoleniowe)
- II zjazd: 15-16-17 kwietnia 2020 r. (3 dni szkoleniowe).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a). Cena brutto usługi – 60 pkt (waga)
b). Lokalizacja określona odległością obiektu od Dworca Głównego w Krakowie – 35 pkt (waga)
c). Aspekty społeczne - 5 pkt (waga).

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi
C= [Cmin / CB] x 60
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Lokalizacja określona odległością obiektu od Dworca Głównego w Krakowie
D= [Dmin / DB] x 35
D - ilość uzyskanych punktów
Dmin - najmniejsza odległość obiektu od Dworca Głównego w Krakowie spośród wskazanych w ofertach
DB - odległość obiektu od Dworca Głównego w Krakowie w badanej ofercie.
Wskazane w ofercie odległości obiektu od Dworca Głównego w Krakowie powinny dotyczyć najkrótszej, możliwej trasy pokonywanej samochodem osobowym i będą dodatkowo weryfikowane przez Zamawiającego podczas oceny ofert, na podstawie ogólnodostępnych portali umożliwiających sprawdzenie odległości (np. maps.google.pl).

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne
K= [KB] x 5
K - ilość uzyskanych punktów
KB - spełnienie kryterium klauzula społeczna.
W kryterium tym 5 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej lub innym podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 108);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm. 109) ), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
przy czym co najmniej 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa wyżej.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Pozostałe kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu ofertowym reguluje zasada konkurencyjności i obowiązujące na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w latach 2014-2020.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM DORADZTWA STRATEGICZNEGO S.C. D. BIEŃKOWSKA, C. ULASIŃSKI, J. SZYMAŃSKA, M. WIDUCH

Adres

Włóczków 22/3

30-103 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

126237740

Fax

126237785

NIP

6792626711

Tytuł projektu

Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-KP10/18-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach zapytania wybrano ofertę złożoną przez:
Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34, 31-023 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 06.03.2020 r.
Cena oferty: 24 570 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 142