Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2020. Wykonanie przyłącza i instalacji gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową, zasilającą moduł linii pilotażowej.

Data publikacji: 20.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-01-2020

Numer ogłoszenia

1227919

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, które jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
4. Termin ważności oferty – minimum 45 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b. Ofertę potencjalnego dostawcy będącą jego odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe nr UE/1/2020
c. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7. Wszelkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
8. Cena przedmiotu zamówienia zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zadania. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Maksymalny termin wykonania zamówienia to : 10.04.2020 r.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców zagranicznych tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
11. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, podana w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
12. Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Jeżeli Wykonawca odmówi udzielenia wyjaśnień na prośbę Zamawiającego lub wyjaśnienia będą niewiarygodne, bądź niejasne, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
13. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać wielkimi drukowanymi literami w sposób czytelny.
14. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
15. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać zaparafowana.
16. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
a. Pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe UE/1/2020 na adres: Lentex S.A.; ul. Powstańców Śląskich 54; 42-700 Lubliniec,
b. E-mailem na adres: rgrabowski@lentex.com.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.01.2020 r. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Lentex S.A.; ul. Powstańców Śląskich 54; 42-700 Lubliniec.
4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rgrabowski@lentex.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Grabowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

730-823-790

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie przyłącza i instalacji gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową, zasilającą moduł linii pilotażowej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Lubliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Firma LENTEX S.A zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru firmy, która wykona przyłącze i instalację gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową, zasilającą moduł linii pilotażowej.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawcy, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Celem zapytania jest wybór firmy, która wykona przyłącze i instalację gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową, zasilającą moduł linii pilotażowej. w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowania wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów.”

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja):
1. Przyłącze gazu średniego ciśnienia od punktu włączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,
2. Przyłącze gazu niskiego ciśnienia doprowadzającego gaz do obiektu „G”
3. Instalacja niskiego ciśnienia doprowadzająca gaz do modułu linii pilotażowej – obiekt „G”
4. Węzeł redukcyjno-pomiarowy rejestrujący ilość zużycia gazu przez urządzenie technologiczne w obiekcie „G”
Parametry gazu ziemnego średniego ciśnienia dostarczanego z zakładowej stacji gazu:
- ilość gazu: V = 28,0 Nm3/h
- ciśnienie minimalne: pmin. = 100 kPa
- ciśnienie maksymalne: pmax. = 350 kPa
Parametry gazu niskiego ciśnienia po redukcji w punkcie redukcyjno-pomiarowym dostarczanego do urządzenia technologicznego:
- zapotrzebowanie gazu: 28,0 Nm3/h
- ciśnienie minimalne: pmin. = 50 mbar
- ciśnienie maksymalne: pmax. = 200 mbar
- należy zastosować reduktor o podanych parametrach ciśnienia w celu możliwości uzyskania pod maszyną ciśnienia 75 mbar.
Wszelkie parametry techniczne niezbędne do wykonania instalacji przedstawiono w projekcie wykonawczym instalacji gazowej, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45333000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne gazowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia 10.04.2020 r.

Termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż 3 miesiące od daty zakończenia zadania określonej w umowie, pod warunkiem obustronnego podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do przedstawienia uprawnień do spawania instalacji gazowych.

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY ORAZ ZAWARCIA UMOWY:

1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności w celu usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania Wnioskodawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodności z celami projektu).
3. Informacje o każdej zmianie Zamawiający umieści niezwłocznie na stornie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuroopejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W tai przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Oferent jest zobowiązany do określenia, które elementy oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa.
9. Komisja Konkursowa dokona oceny pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego.
10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.
12. Zamawiający prześle informację o wynikach postępowania Komisji Konkursowej z wyboru ofert do podmiotów, które złożyły oferty oraz dodatkowo umieści ją na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.lentex.pl
13. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wszystkimi, którzy złożyli ofertę. Oferenci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia negocjacji i planowanym terminie podpisania umowy.
14. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie Umowy z Zamawiającym.
15. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
16. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposoby wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż 3 miesiące od daty zakończenia zadania określonej w umowie, pod warunkiem obustronnego podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego,
2. Ofertę potencjalnego dostawcy będącą jego odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe nr UE/1/2020. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Dokument/y potwierdzające uprawnienia Oferenta do działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium – Waga
1. Wartość całkowita netto – 80%
2. Czas realizacji zamówienia – 20%


Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
1. Przez kryterium „Wartość całkowita netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość całkowita netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów
Cena podlegająca ocenie będzie cena netto (nie zawierającą podatku VAT) za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia.

2. Przez kryterium „Czas realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji w tygodniach. Ocena w ramach kryterium „Czas realizacji zamówienia” (P2) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P2 = (Rn/Rr) x 20% x 100
gdzie:
P2 – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas realizacji zamówienia”
Rn – najkrótszy czas realizacji zamówienia
Rr – czas realizacji zamówienia z rozpatrywanej oferty

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma najkrótszy zaoferowany czas realizacji zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w mieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA WYKONAWCÓW
W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.
Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest LENTEX S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54; 42-700 Lubliniec e-mail: iod@lentex.com.pl; http://www.lentex.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:
a. zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
b. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest w naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
c. wykonywanie ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym w szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy oraz wynikających z obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” , POIR.01.01.01-00-0469/18 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
6. Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

,,LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Powstańców Śląskich 54

42-700 Lubliniec

śląskie , lubliniecki

Numer telefonu

+48 34 3515620

NIP

5750007888

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0469/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta – PHU ATIR Beata Maksymowicz
Adres oferenta – 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50
Data wpłynięcia – 27.01.2020
Cena oferty (PLN) – 115.000,00 PLN (po negocjacjach)
Liczba wyświetleń: 186