Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi szkolenia z języka angielskiego dla dzieci (35 osób) uczestniczących w projekcie pn. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki"

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

1219076

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149 a. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kotyla

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16 6240000 wew. 21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia z języka angielskiego dla dzieci (35 osób) uczestniczących w projekcie pn „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki”. Zajęcia prowadzone będą w formie regularnych spotkań w 6 grupach (5 - 6 osób) z udziałem lektora i wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dostosowanych do grup wiekowych i poziomu zaawansowania. Zamówienie obejmuje szkolenie z języka angielskiego w łącznej liczbie godzin 576, w tym każda grupa zrealizuje program w wymiarze 96 godzin, średnio po 2 – 4 spotkań miesięcznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Miejscowość: Chłopice, Łowce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia z języka angielskiego dla dzieci będących Uczestnikami projektu w celu podniesienia ich kompetencji.

Przedmiot zamówienia

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla dzieci uczestniczących w projekcie.
2. Zajęcia prowadzone będą w formie regularnych spotkań w 6 grupach (5-6 osób w grupie) z udziałem lektora i wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dostosowanych do grup wiekowych i poziomu zaawansowania.
3. Wykonawca w celu podziału na grupy zobowiązany będzie do określenia poziomu znajomości języka angielskiego poprzez test/ewaluację kompetencji językowych.
4. Wykonawca wykorzystywał będzie własne materiały ćwiczeniowe do pracy indywidualnej, materiały do pracy w grupach, zadań warsztatowych, nietypowych form pracy (dialog, scenki).
5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zakupić i przekazać do wykorzystania materiały szkoleniowe do wykorzystania podczas pracy grupowej, np. Zestaw Fiszki – Angielski XXL (A1-C1). Wykonawca zapewni osobny zestaw materiałów dla każdej utworzonej grupy.
6. Łączny wymiar godzin pracy obejmujący cały przedmiot zamówienia wynosi: 576 h., w tym: każda grupa zrealizuje program w wymiarze 96 godzin, średnio po 2 – 4 spotkania miesięcznie.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80310000-0 - usługi edukacyjne młodzieży, 80580000-3 - oferowanie kursów językowych, 85320000-8 - usługi społeczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakończenia: 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu z języka angielskiego w wymiarze co najmniej 100 godzin w ramach jednego kursu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum 1 osobą, posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, spełniającą następujące wymagania: posiada przygotowania pedagogicznego, ukończone studia pedagogiczne lub kurs kwalifikacji pedagogicznych, posiada znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym – minimum C1, posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego i przeprowadziła min. 100 godz. zajęć z języka angielskiego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający prowadzący niniejsze postępowanie może odwoływać się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i stosować je odpowiednio w szczególności w zakresie:
- wykluczenia wykonawców art. 24 ust 1 pkt 12-23, art. 24 ust 5 pkt 1,
- uzupełnienia dokumentów – art. 26 ust 3 i 3a,
- wyjaśniania i poprawiania ofert – art. 87,
- unieważnienia postępowania – art. 93,
- zmiany umowy – art. 144.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa może być zmieniona w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu
(w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa,
2) zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmiany terminów realizacji zadania, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności i nie może to prowadzić do przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy,
3) zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub/i Pośredniczącej,
5) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr3,
4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, dopuszcza się złożenie wraz z ofertą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium nr 1 - Cena oferty C (za całą usługę) - waga 80%
2. Kryterium nr 2 - Doświadczenie D - waga 20%
3. Sposób oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena - wg wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert
C = -----------------------------------------x 80 pkt
cena brutto oferty badanej

Kryterium nr 2 - Doświadczenie D - punktacja jak poniżej:

Zamawiający przyzna 5 pkt za każdą wykonaną usługę, jednak łącznie nie więcej niż 20 pkt.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku D, jako wykonanie usługi uznane zostanie przeprowadzenie co najmniej 100 godzin zajęć z języka angielskiego w ramach tej usługi, jako usługę należy traktować kompleksowy kurs z języka angielskiego - (referencje, poświadczenie, umowa, faktura potwierdzająca przeprowadzenie min. 100 godzin zajęć z języka angielskiego)- 5 pkt dla każdej wykonanej usługi.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
- art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
oraz dodatkowo na podstawie:
- art. 24 ust 5 pkt 1, ustawy Prawo zamówień publicznych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów do oferty.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust 5 pkt 1, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), należało będzie przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),
b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia oświadczenia o którym mowa powyżej wraz
z treścią oferty.

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CHŁOPICE

Adres

37-561 Chłopice

podkarpackie , jarosławski

Numer telefonu

166240000

Fax

0166222460

NIP

7922032035

Tytuł projektu

Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Numer projektu

RPPK.08.04.00-18-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6A, data wpływu 02.12.2019r., cena oferty brutto. 31 104,00 zł
Liczba wyświetleń: 128