Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa drobnego sprzętu AGD na potrzeby projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-11-2019

Numer ogłoszenia

1215090

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 12.10.2019 r. (liczy się data wpływu), za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: zlop.paszkis@gmail.com, temat wiadomości: „Zakup i dostawa drobnego sprzętu AGD” na potrzeby projektu „Lepsze jutro II”
- poczty tradycyjnej lub kuriera– wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra z dopiskiem: „Zakup i dostawa drobnego sprzętu AGD” na potrzeby projektu „Lepsze jutro II”
- osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 8 w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw.
Biuro ZLOP czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.paszkis@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Przybyła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

722 200 562

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu AGD wymienionego w Specyfikacji produktów stanowiącej załącznik nr 2 w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na zakup i dostawę drobnego sprzętu AGD w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – Specyfikacja produktów do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wolny od wad.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17 . Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli 30 dzień wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia. Dostawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w realizacji usługi sprzedaży udokumentowane co najmniej 3 referencjami od kontrahentów dla których realizowano zamówienia na zakup sprzętu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty na, podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy gdy:
- ulegnie modyfikacji zamawiana ilość poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia w trakcie trwania realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10% poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia;
- ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
- wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy tj. okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferent może obniżyć kwotę do możliwości Zamawiającego;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. wypełniony załącznik nr 2 - Specyfikacja produktów;
3. wypełniony załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy przedmiot zapytania będzie realizowany w ramach prowadzonej działalności);
5. minimum 3 referencje od kontrahentów, dla których realizowano zamówienia na zakup sprzętu w okresie ostatnich 2 lat.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższego kryterium (znaczenia), na podstawie danych wynikających z oferty cenowej Wykonawcy.

W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty za zadanie
C = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej za zadanie

Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy.
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Ofertowym Załącznik 1 niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę, stanowiącą sumę cen składowych za poszczególne sprzęty.
Ceny jednostkowe brutto (wraz z podatkiem VAT) muszą zostać podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100 pkt.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych pomyłek.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie.

Wykluczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Dostawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowa lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. podlegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństw lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 185