Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie ofertowe na mentorów/mentorki w kursie internetowym dla bibliotekarzy (3/POPC 3.1)

Data publikacji: 23.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2019

Numer ogłoszenia

1213539

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Pełna oferta w formie wypełnionych załączników do zapytania ofertowego (lista poniżej) powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spoledoferty@centrumcyfrowe.pl [skan z odręcznym podpisem] do dnia 30 października 2019 r. (do północy). W tytule maila prosimy o umieszczenie numeru oferty (3/POPC 3.1).
2. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w oparciu o umowę cywilno-prawną (rachunek do umowy lub faktura).
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania ofert.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień (jeżeli nie narusza to zasad konkurencyjności) dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

spoledoferty@centrumcyfrowe.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Czetwertyńska, aczetwertynska@centrumcyfrowe.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór maksymalnie 24 mentorów/mentorek kursu internetowego dotyczącego tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych w ramach projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” realizowanego przez Centrum Cyfrowe we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór maksymalnie 24 mentorów/mentorek na trzy edycje kursu internetowego dotyczącego tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych w ramach projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” realizowanego przez Centrum Cyfrowe we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór maksymalnie 24 mentorów/mentorek na trzy edycje kursu internetowego dotyczącego tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych w ramach projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” realizowanego przez Centrum Cyfrowe we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wykonawca [mentor/mentorka kursu internetowego] zobowiązuje się do współpracy przy trzech edycjach kursu internetowego, realizowanych w ciągu trwania projektu 2019-2022.

1.) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: kontrola pracy uczestników podczas kursu (sprawdzanie statystyk i regularności odpowiedzi na zadania), przesyłanie informacji zwrotnej dotyczącej zadań i wsparcie przy ich rozwiązywaniu, odpowiedzi na pytania uczestników i rozwiązywanie bieżących problemów organizacyjnych, komunikacja z innymi mentorami i kierownikiem kursu, aktywne uczestnictwo na Forum kursu, wybór najlepszych otwartych zasobów, które powstaną w czasie trwania kursu.
2.) Każdy wykonawca będzie miał obowiązek udzielenia informacji zwrotnej uczestnikowi nie później niż 4 dni po otrzymaniu zadania lub pytania.
3.) Praca przy jednej edycji kursu zakłada zaangażowanie na miesiąc przed rozpoczęciem kursu (10h), w trakcie kursu (30h) i miesiąc po zakończeniu kursu (20h).
4.) Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w szkoleniu mentorów, które odbędzie się w dn. 21-22 listopada 2019 w Warszawie lub okolicach. Organizatorzy zwracają koszty przejazdu i noclegu.
5.) W czasie każdej edycji kursu Wykonawca będzie miał pod opieką 13-16 uczestników.
6.) Kierownik kursu udziela na koniec każdej edycji kursu informacji zwrotnej mentorom.
7.) Każda edycja kursu będzie trwała 6 tygodni. Odbywać się będzie raz w roku w miesiącach styczeń-marzec 2020, styczeń-marzec 2021, styczeń-marzec 2022.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu kursów internetowych i szkoleń po powiadomieniu wykonawcy co najmniej 14 dni przed zmianą.
Oferty częściowe i wariantowe (nie obejmujące wszystkich edycji kursu i szkolenia stacjonarnego) nie będą brane pod uwagę.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres sprawowania funkcji: listopad 2019 r. – kwiecień 2022 r.

Każda edycja kursu będzie trwała 6 tygodni. Odbywać się będzie raz w roku w miesiącach styczeń-marzec 2020, styczeń-marzec 2021, styczeń-marzec 2022.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą łącznie następującą wiedzę i doświadczenie bądź osoby posiadające łącznie następującą wiedzę i doświadczenie:

- posiada wyższe wykształcenie
- posiada doświadczenie w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych (przynajmniej jeden materiał umieszczony w internecie) (Załącznik nr 1 - Tabela doświadczenie)
lub
- posiada doświadczenie we współpracy z bibliotekami (przynajmniej jedno szkolenie, projekt, warsztat przeprowadzony w bibliotece lub dla pracowników bibliotek) (Załącznik nr 1 - Tabela doświadczenie)
- posiada co najmniej 10 godz. doświadczenia pracy mentorskiej lub 50 godz. doświadczenia pracy trenerskiej (Załącznik nr 1 - Tabela doświadczenie)

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.


Sposób weryfikacji warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru dołączonego do formularza zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

- Oferent złoży ofertę na wzorze (Załącznik nr 2) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem wymaganych dokumentów (Załączniki 1, 3 oraz CV)
- Za najkorzystniejsze zostaną uznane maksymalnie 24 oferty nie podlegające wykluczeniu, które otrzymały najwyższą liczbę punktów oceny i nie przekraczają kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie Zamówienia. Jeżeli ceny tych ofert przekraczają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem Projektu) na udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji cenowych z powyższymi Oferentami. W ramach negocjacji cenowych Zamawiający zaprosi Oferentów do złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie. Negocjacje będą prowadzone w formie elektronicznej.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
a. w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę,
b. w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
c. w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,
d. zmiana terminu lub sposobu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową dotyczącą niniejszego postępowania,
e. w przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy w szczególności spowodowanej przedłużającym się czasem trwania procedury wyłonienia wykonawcy, nieprzewidzianą przerwą w realizacji przedmiotu zamówienia lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany,
f. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
g. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (Vat) przy czym podniesienie stawki VAT nie spowoduje zmian wartości brutto (lub znajdą zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące), a ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto,
h. zmienił się zakres godzin pracy, harmonogram pracy lub kwota umowy, przy czym ogólna wartość umowy nie może ulec zwiększeniu w stosunku ceny zawartej w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przedmiotu zamówienia o ile zmiany takie nie wpłynęłyby na potencjalny krąg wykonawców i nie prowadzą do zmiany wynagrodzenia umownego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 1 - Tabela doświadczenie
2) Załącznik nr 2 - oferta
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
4) CV

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- z sytuacji, w której wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna, w tym ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. Zamawiający dokonuje wyboru Wykonawcy zamówienia na podstawie oceny wg kryteriów:

Lp Kryterium oceny Liczba punktów Waga
1. Cena 20,00 20%
2. Doświadczenie 80,00 80%
Łączna maksymalna liczba punktów 100,00.

Kryterium: Cena (C)
Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez Wykonawcę w Ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C= Cn/Cb*20
Gdzie:
Cn– oznacza najniższą cenę zaproponowaną przez Oferentów w niniejszym postępowaniu ofertowym
Cb– oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie
C– oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium doświadczenie (D):
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

D=Dm+Dt+Dd

Gdzie:

D - oznacza sumę punktów przyznaną badanej ofercie w kryterium: doświadczenie.

Doświadczenie w zakresie mentorowania na kursie internetowym (Dm)
(łącznie max. 50 pkt):
- 0-9 - godzin pracy na kursie - 0 pkt
- 10 - 20 godzin pracy na kursie - 1 pkt
- 21 - 50 godzin pracy na kursie - 20 pkt
- 51 - 100 godzin pracy na kursie - 40 pkt
- 101 i więcej godzin pracy na kursie - 50 pkt

Doświadczenie w pracy trenerskiej (Dt).
- 0-49 - godzin - 0 pkt
- 50 -100 godzin - 1pkt
- 101 - 200 godzin - 10 pkt
- 201 i więcej godzin - 20 pkt.

Doświadczenie dodatkowe (Dd):
doświadczenie w pracy z bibliotekami (przynajmniej jedno szkolenie, projekt, warsztat przeprowadzony w bibliotece lub dla pracowników bibliotek)
doświadczenie w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych (przynajmniej jeden materiał umieszczony w internecie)

Jeżeli:
Oferent nie może wykazać doświadczenia określonego w punktach a oraz b - oferta nie może brać udziału w postępowaniu
Oferent może wykazać doświadczenie określone w punkcie a lub b - 0 pkt
Oferent może wykazać doświadczenie określone w punktach a oraz b - 10 pkt.


Opis sposobu dokonywania oceny doświadczenia oferentów:

Maksymalnie w kryterium doświadczenie oferent może otrzymać 80 pkt.

Kryterium to zostanie ocenione na podstawie informacji przedstawionych w odniesieniu do każdego kandydata na mentora w „Tabeli nr 1” (doświadczenie)
Ogólna punktacja Oferenta zostanie obliczona wg wzoru:

P= C+D

gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie
C - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena
D - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, a także z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą (Załącznik nr 2 - Oferta)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM CYFROWE

Adres

Chmielna 24/2

00-020 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5252633078

Tytuł projektu

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0146/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Imię i nazwisko, Miasto, Data, Oferta (PLN)
Katarzyna Czubińska, Poznań, 2019-11-04, 5800
Bożena Bednarek-Michalska, Chełmża, 2019-10-27, 5940
Joanna Kostrzewa,Stawiszyn, 2019-10-30, 6000
Paulina Haratyk,Warszawa, 2019-10-30, 6000
Agnieszka Świątecka, Warszawa, 2019-10-30, 6000
Lidia Mirowska, Łódź, 2019-10-28, 6000
Monika Budnik, Wrocław, 2019-10-29, 8900
Iwona Sójkowska, Łódź, 2019-10-28, 9000
Żaneta Szerksznis, Poznań, 2019-10-25, 6000
Olga Łodyga, Turów, 2019-10-28, 6000
Aneta Niemirska, Drzewica, 2019-10-29, 6000
Wioleta Hutniczak, Katowice, 2019-10-30, 6000
Wioletta Matusiak, Cieszyn, 2019-10-25, 6500
Edyta Zachurzok, Warszawa, 2019-10-28, 6900
Maciej Pabisek, Zabierzów, 2019-10-29, 6000
Ewelina Waląg, Góra, 2019-10-25, 6000
Małgorzata Koroś, Warszawa, 2019-10-29, 6000
Józef Żmudziński, Częstochowa, 2019-10-26, 6000
Karolina Iwaniukowicz, Warszawa Wesoła, 2019-10-30, 4000
Emilia Żuber, Janów Lubelski, 2019-10-24, 6000
Ewelina Iwan, Kraków, 2019-10-30, 6000
Małgorzata Ostrykiewicz, Suchy Las, 2019-10-30, 6000
Wojciech Wątor, Kraków, 2019-10-30, 4000
Rafał Grzenia, Saloniki, 2019-10-30, 6000
Liczba wyświetleń: 467