Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Data publikacji: 15.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2019

Numer ogłoszenia

1211908

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

- Oferty należy składać do dnia 23.10.2019 do godziny 10:00, w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), lub przesłać na adres: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Majdan 17, 38-607 Cisna.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt 12.1 zapytania ofertowego oraz posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu pn.: ,,Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych. Nie otwierać przed dniem 23.10.2019r. przed godz. 10:00”. Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Wykonawcy,
- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Majdan 17, 38-607 Cisna, w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:15.

Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Wermiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: (+48) 13 468 63 35, e-mail: biuro@fbkl.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej - prezentującej walory trasy oraz stacji na trasie, pełniącej funkcję rozrywkową i edukacyjną (większość podróżnych to osoby z odległych regionów Polski, nie znające zbyt dobrze Bieszczadów, ani historii kolejki). Aplikacja będzie również prezentowała atrakcje dostępne na Słowacji w miejscowości Osadne i Zemplinskich Hamrach dla tych, którzy będą chcieli udać się z Balnicy do tych miejscowości.
Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia w terminach:
I etap do 15 listopada 2019 r oku.
II etap do 31 grudnia 2019 roku.
Etapy realizacji (I i II) określone są w Specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: Majdan

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udzielenie zamówienia przekraczającego wartość 50 tys. złotych netto, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności, na dostawę Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu pn.: ,,Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej - prezentującej walory trasy oraz stacji na trasie, pełniącej funkcję rozrywkową i edukacyjną (większość podróżnych to osoby z odległych regionów Polski, nie znające zbyt dobrze Bieszczadów, ani historii kolejki). Aplikacja będzie również prezentowała atrakcje dostępne na Słowacji w miejscowości Osadne i Zemplinskich Hamrach dla tych, którzy będą chcieli udać się z Balnicy do tych miejscowości.
Założenia funkcjonalno-techniczne
1. Funkcje aplikacji:
a) funkcje mające urozmaicić podróżnym pobyt na stacji w Majdanie k. Cisnej i na innych stacjach/postojach):
- audioguide - opis historii kolejki, krótki opis charakterystyki każdej z tras oraz intro dla osób, które chciałyby się zorientować np. którą trasę wybrać;
- funkcja Augmented Reality („poszerzona rzeczywistość”) z nakładaniem na rzeczywisty obraz widoku archiwalnych zdjęć (10 szt.);
- Mapa, oparta o jeden z otwartych, darmowych systemów zewnętrznych np. Open Street Maps.

b) funkcje urozmaicające przejazd kolejką:
- przewodnik z modułem "miejsca": ok. 30 punktów przy trasie i na stacjach z opisem w formie audioguide;
- gra terenowa w formie questów: poszczególne punkty z zagadkami pojawiają się wraz
z przemieszczaniem się wagonu: pociąg jedzie i gdy gracze trafiają w promień kolejnego punktu, wtedy pojawiają im się zagadki/zadania. Dotyczą one tego co widać za oknem (np. „jaka to rzeka?”, „jak się nazywa wzgórze, które widać po prawej” etc.), ogólnej wiedzy nt. Bieszczadów oraz zadania zręcznościowe („ułóż puzzle ze zdjęcia”). Ponadto pytania odsyłające do znaczników Augmented Reality (poszerzonej rzeczywistości) umieszczonych w wagonie, po najechaniu na które, pojawiają się modele 3D np. bieszczadzkich zwierząt, czy budowli (np. cerwkie) itp. (10 szt. modeli)
- wirtualny atlas zwierząt i roślin Bieszczadów w formie audioguide'a oraz z funkcją poszerzonej rzeczywistości („Augmented Reality”) z modelami wybranych zwierząt (10 szt. modeli).
2. Zawartość:
a) stworzenie tekstów opisujących obiekty (30 punktów), historię kolejki i jej historii, opis tras (intro), atlas zwierząt i roślin, zagadki i instrukcje questowe) itp. łącznie ok. 30 stron tekstu;
b) tłumaczenie w/w polskich tekstów na 3 języki (angielski, niemiecki, słowacki);
c) nagrania audio całości w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, słowacki).
5.1.1. Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia w terminach:
I etap do 15 listopada 2019 r oku.
II etap do 31 grudnia 2019 roku.
Etapy realizacji (I i II) określone są w Specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia w terminach:
I etap do 15 listopada 2019 r oku.
II etap do 31 grudnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu dostaw poświadczonych referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest, krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, dostaw odpowiadające rodzajowo i wartościowo dostawą przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 10 zamówień polegających na dostawie aplikacji mobilnej z funkcją audio oraz co najmniej 10 zamówień polegających na dostawie aplikacji mobilnej z funkcją Augmented Reality, przy czym co najmniej 5 z nich powinno mieć funkcję fotoretrospekcji (nakładania archiwalnych zdjęć na realny obraz) a przynajmniej 2 modele 3D obiektów. Dopuszcza się zgłoszenie tej samej aplikacji do listy aplikacji z funkcją AR i funkcją audio, jeśli dana aplikacja posiada obydwie funkcje. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione dostawy wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbioru(ów). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią Załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią zapytania ofertowego.
- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować odpowiednim do realizacji zamówienia potencjałem technicznym. Wykonawca może polegać potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować wymaganymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi się znajdować w się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy.
3. Wadium może być wniesione w:pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku PKO Bank Polski: 36 1020 2980 0000 2902 0001 5750.
5. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Oryginał
dokumentu wadialnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Majdan 17, 38-607 Cisna, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty.

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy w przypadku:
- gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
- opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego pomieszczeń do montażu urządzeń
- zmian w umowie między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020;
W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty;
b) dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki:
- zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie
c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności,
w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym
z tym obniżeniem wynagrodzenia;
d) zmiana terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
e) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych;
f) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
g) zmianie przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, pod warunkiem wycofania
z portfolio produktów objętych umową i zastąpienia ich inną wersją na warunkach określonych w punkcie 4.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; wzór stanowi Zał. Nr 1 do formularza oferty.
2. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw wzór stanowi Zał. Nr 3 do formularza oferty wraz z dowodami (poświadczenia, referencje, oświadczenia), że zostały one wykonane należycie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór stanowi Zał. Nr 2 do formularza oferty.
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych): wzór stanowi Zał. Nr 4 do formularza oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Cena brutto całego przedmiotu zamówienia = 100 %
w kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
Pc = [Cmin: C] x 100 pkt.
Gdzie:
Pc – liczba punktów
Cmin – cena najniższa
C – cena badana
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą z powyższego kryterium liczbę
punktów, obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
W przypadku równej ilości punktów za korzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który wykaże się wykonaniem większej ilości zamówień odpowiadających rodzajowo i wartościowo przedmiotowi zamówienia, a w przypadku wykazania równych ilości takich zamówień decydować będzie wyższa sumaryczna ich wartość.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy:
a) są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
d) należące do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. Zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór stanowi Zał. Nr 2 do formularza oferty.
2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych): wzór stanowi Zał. Nr 4 do formularza oferty.

Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ

Adres

38-607 Cisna

podkarpackie , leski

Numer telefonu

13 468 63 35

Fax

brak

NIP

6881162905

Tytuł projektu

„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Numer projektu

PLSK.01.01.00-18-0168/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: AMISTAD Sp. z o.o z siedzibą: Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków, data wpłynięcia oferty 22.10.2019r., cena brutto: 145 140,00zł.
Liczba wyświetleń: 283