Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych w miastach Helsinki i Salo dla uczestników projektu „Smart Europe Experience”

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1210072

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, Ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków
lub drogą e-mailową na adres: smart@cds.krakow.pl, z dopiskiem – „Oferta na organizację wizyt studyjnych do Salo i Helsinek”

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wykaz usług wraz z załącznikami - załącznik nr 3.
4. Opłaconą polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
6. Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych – załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką Oferenta.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
9. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami do Zapytania ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego.
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

smart@cds.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Szymańska – Dyrektor Programowy, współwłaściciel CDS s.c.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

126237740

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania zagranicznych wizyt studyjnych dla uczestników projektu pn. „Smart Europe Experience” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. W ramach usługi zorganizowania zagranicznych wizyt studyjnych do następujących miast w Finlandii: Salo i Helsinek rozumie się: dokonanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych tam i z powrotem, rezerwacji i zakupu biletów kolejowych (w przypadku wizyty w Salo) oraz dokonanie rezerwacji i zakupu usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla wszystkich uczestników podczas trwania wizyt (4 doby hotelowe).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Salo, Helsinki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania zagranicznych wizyt studyjnych dla uczestników projektu pn. „Smart Europe Experience”. W ramach usługi zorganizowania zagranicznych wizyt studyjnych do następujących miast w Finlandii: Salo i Helsinek rozumie się: dokonanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych tam i z powrotem, rezerwacji i zakupu biletów kolejowych (w przypadku wizyty w Salo) oraz dokonanie rezerwacji i zakupu usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla wszystkich uczestników podczas trwania wizyt (4 doby hotelowe).

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zapytaniu ofertowym z dnia 04.10.2019 r. oraz w załącznikach stanowiących integralną część Zapytania ofertowego.

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych,
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego,
55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe,

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 25.10.2019 r., przy czym terminy poszczególnych wizyt przedstawiają się następująco:
- wizyta studyjna w Salo: 21.10.2019 – 25.10.2019;
- wizyty studyjne w Helsinkach: 21.10.2019 – 25.10.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a). Cena brutto usługi – 50 pkt (waga)
b). Lokalizacja określona odległością obiektu hotelowego od dworca głównego w miastach wizyt studyjnych tj. Salo i Helsinki – 20 pkt (waga)
c). Standard obiektu hotelowego – 20 pkt (waga)
d). Aspekty społeczne - 10 pkt (waga).

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi
C= [Cmin / CB] x 50
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Lokalizacja określona odległością obiektu hotelowego od dworca głównego w miastach wizyt studyjnych tj. Salo i Helsinki
D= [Dmin / DB] x 20
D - ilość uzyskanych punktów
Dmin - najmniejsza łączna odległość obiektów hotelowych od dworców głównych w Salo/Helsinkach spośród wskazanych w ofertach
DB - łączna odległość obiektów hotelowych od dworców głównych w Salo/Helsinkach w badanej ofercie.
Wskazane w ofercie odległości obiektów hotelowych od dworców głównych
w Salo/Helsinkach powinny dotyczyć najkrótszej, możliwej trasy pokonywanej transportem publicznymi i będą dodatkowo weryfikowane przez Zamawiającego podczas oceny ofert, na podstawie ogólnodostępnych portali umożliwiających sprawdzenie odległości (np. maps.google.pl).

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Standard obiektu hotelowego
- Wykonawca, który zaproponuje tylko hotele o standardzie trzygwiazdkowym bądź mieszanym tj. trzy i czterogwiazdkowym (mniej niż pół na pół) – 0 pkt;
- Wykonawca, który zaproponuje hotele o standardzie mieszanym trzygwiazdkowym i czterogwiazdkowym (co najmniej pół na pół) – 10 pkt;
- Wykonawca, który zaproponuje hotele o standardzie czterogwiazdkowym – 20 pkt.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne
K= [KB] x 10
D - ilość uzyskanych punktów
DB - spełnienie kryterium klauzula społeczna.
W kryterium tym 10 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej lub innym podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 108);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm. 109) ), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji,
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
przy czym co najmniej 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa wyżej.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM DORADZTWA STRATEGICZNEGO S.C. D. BIEŃKOWSKA, C. ULASIŃSKI, J. SZYMAŃSKA, M. WIDUCH

Adres

Włóczków 22/3

30-103 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

126237740

Fax

126237785

NIP

6792626711

Tytuł projektu

Smart Europe Experience

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
ATTIS s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37,
01-493 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 11.10.2019 r.
Cena brutto oferty: 93.285,00 PLN
Liczba wyświetleń: 226