Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Akademickich AWS - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/POWR/Z042/2019

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1209997

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB,
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 295-93-35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Akademickich AWSB, w ramach projektu „Excellence in Eduction – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Akademickich AWSB.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Akademickich AWSB
Zamówienie zostało podzielone na poszczególne zadania:
Zadanie 1 - Problem Solving w nowoczesnej dydaktyce;
Zadanie 2 - Zastosowanie metody PBL w dydaktyce w uczelni wyższej;
Zadanie 3 - Zaawansowane pozyskiwanie informacji naukowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający m.in cel/zakres szkolenia, liczbę grup, uczestników, liczbę godzin, wymagane efekty kształcenia oraz wymagania dot. osoby skierowanej do realizacji zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

INFORMACJE DODATKOWE DOT. ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Szkolenia odbywać się będą w formie zajęć grupowych.
2. Przyjmuje się, iż 1 godzina szkolenia= 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
3. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji szkolenia zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, szczegółowy program szkolenia.
4. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi pretest i posttest dla Uczestników szkolenia, pozwalający ustalić efekty kształcenia oraz poziom nabytych w trakcie szkolenia umiejętności.
5. Wykonawca zapewni: • materiały szkoleniowe w wersji papierowej dla każdego uczestnika oraz oprogramowania niezbędne do realizacji szkolenia. • zaświadczenia/certyfikat o ukończeniu szkolenia.
6. Zamawiający do realizacji szkolenia zapewni salę ze sprzętem komputerowym oraz dostęp do Internetu – jeśli dotyczy.
7. Wykonawca po zakończeniu szkolenia dostarczy pełną dokumentację (m.in. wypełnioną listę obecności, ankietę ewaluacyjną, pretesty i posttesty, raport poszkoleniowy obejmujący opracowanie wyników prestestów i posttestów oraz ankiet ewaluacyjnych, a także jeden komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej).
8. Uczestnicy szkolenia otrzymają od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie o jego ukończeniu.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1 c lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oddalonym maksymalnie do 20 km od siedziby Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie, na kilka zadań lub na wszystkie zadani

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się w dni robocze oraz weekendy.
2. Szkolenia winny zostać zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do porania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do porania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do porania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do porania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do porania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do porania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019.
2. CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019.
5. Zaparafowany wzór umowy - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019.
6. Zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019.
7. Klauzulę informacyjną – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 31/POWR/Z042/2019 (dotyczy Wykonawcy będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).
8. Kopię certyfikatu/dyplomu/ lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby/ób wskazanych do realizacji zamówienia.
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty, które 1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 2) nie zostały odrzucone.
2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium „Cena brutto za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia” – max 100 pkt (waga 100 %);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem: P=Cn/Co x 100 pkt
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty
Łącznie dla każdego zadania Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniach z udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 31/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZADANIE 1:
AGNIESZKA ŻARECKA SZKOLENIA, DORADZTWO, RODO
ul. Piaskowa 69, 41-253 Czeladź
data wpłynięcia oferty: 11.10.2019 r. godz. 09:00
Cena brutto za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: 880,00 zł (110,00 zł / h)

ZADANIE 2:
Nierozstrzygnięte - Zaoferowana kwota przekracza budżet jaki Zamawiający miał zaplanowany na realizację powyższego zamówienia.

ZADANIE 3:
Nierozstrzygnięte - Brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.
Liczba wyświetleń: 252