Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie „Analiza skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1209944

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, pok. 254
w terminie do dnia 14 października 2019 r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Analiza skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemniez zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną na adres: mkarenska@som.szczecin.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie opracowania polegającego na analizie skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu Pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351, zwanego dalej „Opracowaniem” w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej (umowa POIS.05.02.00-00-0025/17-00) dla projektu Pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, zwanego dalej „Projektem”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest analiza skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu Pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351", oraz określnie ich wpływu na uzyskane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach Studium wykonalności i ujętych we Wniosku o Dofinansowanie dla Projektu. W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej (umowa POIS.05.02.00-00-0025/17-00) wystąpiła konieczność sporządzenia analizy wyżej wymienionych zmian.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach do pobrania.

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na przygotowaniu bądź aktualizacji studium wykonalności dla Projektu w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub transportu kolejowego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości nie niższej niż 50 mln zł. (Wykaz usług – załącznik nr 3)
Zamawiający wymaga aby usługa została zakończona. Zamawiający dopuszcza, aby trwało wykonywanie usług w okresie gwarancji i/lub rękojmi.
Należy podać: tytuł opracowania, podmiot zlecający, datę wykonania usługi oraz wartość projektu, którego usługa dotyczy oraz załączyć potwierdzenie, że usługa została wykonane bez zastrzeżeń.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 1),
b) jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza,
c) wykaz usług (załącznik nr 3)
d) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 9 – Oświadczenie na temat powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty podana przez Wykonawcę. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach niniejszego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

KCi = (Cmin /Ci) X 100 pkt

Gdzie:
KCi ilość punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty,
Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert,
Ci cena brutto oferty ocenianej

Wykluczenia

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE oświadczenie na temat spełnienia poniższego warunku:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO

Adres

pl. Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

0914217162

Fax

914217169

NIP

8512942637

Tytuł projektu

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351

Numer projektu

POIS.05.02.00-00-0025/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LPW Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice
14.10.2019 r., godz. 8:12
Cena oferty: 91 020,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 234