Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019

Data publikacji: 26.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2019

Numer ogłoszenia

1208379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019”), drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@zspszow.slask.pl, bądź osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Romualda Traugutta 32 w godz. 8.00-15.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@zspszow.slask.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kajstra - pracownik administracyjny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

324557165

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w ramach realizacji projektu " Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości"
Część I
1) Kurs stylizacji paznokci.
Część II
2) Kurs wizażysta – stylista.
Cześć III
3) Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG).
Cześć IV
4) Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Pszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest podniesienie jakości edukacji w szkole we współpracy z pracodawcami. Będzie to możliwe poprzez skorzystanie z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych.
Zamawiane kursy prowadzone będą w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w ramach realizacji projektu " Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości"
Część I
1) Kurs stylizacji paznokci.
Część II
2) Kurs wizażysta – stylista.
Cześć III
3) Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG).
Cześć IV
4) Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych.
Zamawiający informuje, że dokładny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kursów znajduje się w załączonym pliku PDF pn.: Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce:
Zajęcia powinny odbywać się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego tj. 44-370 Pszów ul. Romualda Traugutta 32. Zajęcia teoretyczne z danego kursu mogą odbywać się w siedzibie zamawiającego. Pomieszczenia do zajęć będą udostępniane bezpłatnie.
Termin realizacji umowy:
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia usługi szkoleniowej polegającego na przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji dot. zrealizowanego przedmiotu zamówienia, to znaczy dzienników zajęć z wykazem zrealizowanych tematów oraz certyfikatów uczestnictwa w kursach dla uczestników. Dokładny terminarz zajęć ustalony zostanie z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Zakończenie realizacji kursów nastąpi nie później niż do dnia 30.06.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.

Wiedza i doświadczenie

Składający ofertę winien posiadać dwuletnie doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powinien posiadać aktualny certyfikat jakości w zakresie świadczonych usług szkoleniowych, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub aktualnej akredytacji wydanej Wykonawcy przez kuratora oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane. i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WODZISŁAWSKI

Adres

Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

32 412 09 44

Fax

32 412 09 42

NIP

6472175218

Tytuł projektu

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Numer projektu

RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Kurs stylizacji paznokci: "AESTHETIC" SZKOŁA WIZAŻU I STYLIZACJI Małgorzata Matysiak-Dunia ul. Szewska 4/22, 20-086 Lublin. Data wpływu: 2.10.2019r.Cena: 600zł/os
2. Kurs wizażysta- stylista: AWANS Ośrodek usług Oświatowych Dorota Nowojska, ul. Marii Kuncewiczowej 2 lok.1, 42-207 Częstochowa. Data wpływu: 3.10.2019r. Cena: 650zł/os.
3.Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych: P.Z. PARTNER_ Pałamarz sp.j., ul. Połomska 26, 44-304 Wodzisław Śląski, Data wpływu: 3.10.2019r. Cena: 680zł/os.
4. Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG): Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 3A, 43-300 Skoczów. Data wpływu: 3.10.2019r. Cena: 1400zł/os.
Liczba wyświetleń: 363