Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/KD/2019 DOTYCZĄCE WYŁONIENIA WYKONAWCY – DOSTAWCY SPRZĘTU AGD W RAMACH PROJEKTU„UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO NA TERENIE GMINY UNISŁAW”

Data publikacji: 16.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2019

Numer ogłoszenia

1206625

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 24.09.2019 r. do godziny 23:59:59 pocztą elektroniczną (zeskanowana podpisana oferta) na adres klubik-unislaw@wp.pl lub osobiście/przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta – sprzęt AGD” do siedziby Zamawiającego w godzinach jego funkcjonowania (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 8:00-17.00, Piątek 7.30-14.00). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego 86-260 Unisław, ul. Parkowa 22 lub na email. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

klubik-unislaw@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Góral (kontakt od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 15.30).

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 189 145

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu AGD dla Klubu dziecięcego w Unisławiu obejmującego następujące urządzenia:
• pralka
• blender
• wyciskarka wolnoobrotowa do warzyw/ owoców
• czajnik
• lodówka
• podgrzewacz do pokarmu
• oczyszczacz powietrza
zgodnie z minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w tabeli nr 1 w zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Unisław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ogłoszone zostaje w celu wyłonienia dostawcy doposażenia sprzętu AGD do Klubu dziecięco w Unisławiu.

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu AGD dla Klubu dziecięcego w Unisławiu obejmującego następujące urządzenia:
• pralka
• blender
• wyciskarka wolnoobrotowa do warzyw/ owoców
• czajnik
• lodówka
• podgrzewacz do pokarmu
• oczyszczacz powietrza
zgodnie z minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w tabeli nr 1 w zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Kod CPV

39700000-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt gospodarstwa domowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Harmonogram realizacji zamówienia

Doposażenie powinno zostać dostarczone przez wykonawcę usługi w terminie do 07.10.2019 r. do siedziby Klubu dziecięcego przy ul. Lipowej 31a, 86-260 Unisław

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Wiedza i doświadczenie

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Potencjał techniczny

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Warunki zmiany umowy

Opis warunków zmiany umowy:
1. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu prac, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w sytuacji np. zaistnienia przesłanek, których zmawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania, siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
2. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Zamówienia uzupełniające

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – waga maksymalnie 80 punktów
2) Okres gwarancji (OG) – waga maksymalnie 20 punktów

PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.
PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW"

Adres

Parkowa 22

86-260 Unisław

kujawsko-pomorskie , chełmiński

Numer telefonu

609443095

Fax

566868718

NIP

8751555613

Tytuł projektu

Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław

Numer projektu

RPKP.08.04.02-04-0024/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Inżynieryjne Martex, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, data wpływu oferty: 23.09.2019, cena oferty: 8601,89 zł
Liczba wyświetleń: 159