Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie tłumaczeń ustnych konsekutywnych podczas wizyty studyjnej w mieście Stoke-on-Trent dla uczestników projektu „Smart Europe Experience”

Data publikacji: 13.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia

1206304

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, Ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków
lub
- drogą e-mailową na adres: smart@cds.krakow.pl,
z dopiskiem – „Oferta na tłumaczenie w ramach wizyt studyjnych – II tura”

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wykaz usług wraz z załącznikami - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Kopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez proponowanego do wykonania zamówienia tłumacza specjalizacji tłumaczeniowej (język angielski) – kopia certyfikatu na poziomie co najmniej C1 lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższego warunku.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką Oferenta.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami do Zapytania ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

smart@cds.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Szymańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

126237740

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych konsekutywnych podczas wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii dla uczestników projektu pn. „Smart Europe Experience” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Wielka Brytania Miejscowość: Stoke-on-Trent

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie usługi tłumacza ustnego konsekutywnego w ramach planowanej zagranicznej wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii dla uczestników projektu pn. „Smart Europe Experience”.
Głównym tematem planowanej wizyty studyjnej jest zapoznanie jej uczestników (przedstawicieli polskich miast) z doświadczeniami miasta brytyjskiego (Stoke-on-Trent) we wdrażaniu i funkcjonowaniu w przestrzeni miejskiej rozwiązań w 6 dziedzinach smart city (smart: people, living, environment, economy, mobility, governance) – inteligentne rozwiązania miejskie. W związku z powyższym zakres planowanych tłumaczeń obejmuje kwestie związane z innowacyjnym rozwiązaniami na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, zrównoważonej mobilności, ekotechnologii i ekorozwiązań, funkcjonowaniem okołomiejskich systemów ICT gromadzenia, udostępniania i przetwarzania informacji i danych o mieście, dostępności usług publicznych wspieranych informatycznie, infrastrukturze społecznej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zapytaniu ofertowym z dnia 13.09.2019 r. oraz w załącznikach stanowiących integralną część Zapytania ofertowego.

Kod CPV

79540000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wizyta jest planowana w terminie 15-17.10.2019 r. w Stoke-on-Trent.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a). Cena brutto usługi – 80 pkt (waga)
b). Doświadczenie Oferenta – 20 pkt (waga)

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi
C= [Cmin / CB] x 80
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Doświadczenie Oferenta.
W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie Oferenta w zakresie tematyki tłumaczeń ustnych konsekutywnych wskazanych w Wykazie usług (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
- Wykonawca, który w wykazie usług wskaże zrealizowane tłumaczenia, których tematyka nie dotyczyła kwestii smart city lub polityk publicznych – 0 pkt;
- Wykonawca, który w wykazie usług wskaże zrealizowane co najmniej 2 tłumaczenia, których tematyka dotyczyła kwestii smart city lub polityk publicznych – 10 pkt;
- Wykonawca, który w wykazie usług wskaże zrealizowane wszystkie 5 tłumaczeń, których tematyka dotyczyła kwestii smart city lub polityk publicznych - 20 pkt.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Pozostałe kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu ofertowym reguluje zasada konkurencyjności i obowiązujące na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w latach 2014-2020.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM DORADZTWA STRATEGICZNEGO S.C. D. BIEŃKOWSKA, C. ULASIŃSKI, J. SZYMAŃSKA, M. WIDUCH

Adres

Włóczków 22/3

30-103 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

126237740

Fax

126237785

NIP

6792626711

Tytuł projektu

Smart Europe Experience

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 207