Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KD/2019 DOTYCZĄCE WYŁONIENIA WYKONAWCY – DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNEJ - „MAGICZNEGO DYWANU” DLA KLUBU DZIECIĘCEGO W RAMACH PROJEKTU„UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO NA TERENIE GMINY UNISŁAW”

Data publikacji: 04.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1204353

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12.09.2019 r. do godziny 23:59:59 pocztą elektroniczną (zeskanowana podpisana oferta) na adres klubik-unislaw@wp.pl lub osobiście/przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta – Magiczny dywan” do siedziby Zamawiającego w godzinach jego funkcjonowania (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 8:00-17.00, Piątek 7.30-14.00). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego 86-260 Unisław, ul. Parkowa 22 lub na email.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

klubik-unislaw@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Góral (kontakt od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 15.30)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 189 145

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznej dla Klubu dziecięcego tj. urządzenia multimedialnego „magiczny dywan” wspomagającego rozwój motoryczny dziecka oraz pamięć, szybkość reakcji i spostrzegawczość.

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: chełmiński Miejscowość: Unisław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ogłaszane jest w celu wyboru dostawcy pomocy dydaktycznej dla Klubu dziecięcego tj. urządzenia multimedialnego „magiczny dywan” wspomagającego rozwój motoryczny dziecka oraz pamięć, szybkość reakcji i spostrzegawczość.

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pomocy dydaktycznej dla Klubu dziecięcego tj. urządzenia multimedialnego „magiczny dywan” wspomagającego rozwój motoryczny dziecka oraz pamięć, szybkość reakcji i spostrzegawczość zgodnie z minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Harmonogram realizacji zamówienia

Doposażenie powinno zostać dostarczone przez wykonawcę usługi w terminie do 30.09.2019 r. do siedziby Klubu dziecięcego przy ul. Lipowej 31a, 86-260 Unisław.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

PEŁEN OPIS WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Wiedza i doświadczenie

PEŁEN OPIS WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Potencjał techniczny

PEŁEN OPIS WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Warunki zmiany umowy

1. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu prac, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w sytuacji np. zaistnienia przesłanek, których zmawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania, siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
2. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienia uzupełniające

PEŁEN OPIS WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – waga maksymalnie 80 punktów
2) Okres gwarancji (OG) – waga maksymalnie 20 punktów

PEŁEN OPIS WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO OGŁOSZENIA

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW"

Adres

Parkowa 22

86-260 Unisław

kujawsko-pomorskie , chełmiński

Numer telefonu

609443095

Fax

566868718

NIP

8751555613

Tytuł projektu

Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław

Numer projektu

RPKP.08.04.02-04-0024/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Aktywnie w szkole Michał Grandyberg
Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki
data wpływu oferty: 07.09.2019 r.
cena oferty: 8979,00 zł
Liczba wyświetleń: 390