Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Data publikacji: 03.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2019

Numer ogłoszenia

1204269

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na adres:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
(Wieża B, IV piętro, dziekanat)
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Oferty można składać do dnia 10.09.2019 r., liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i nie mogą zostać zmienione.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową Wykonawca uznaje przeprowadzenie zajęć określonych jako odrębne zadanie w tabeli C. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wszelkie zapisy znajdujące się w zapytaniu ofertowym, dotyczące oferty należy rozumieć również jako oferty częściowej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta zawiera osobno cenę za poszczególne zadania zamówienia oznaczone w punkcie C zapytania ofertowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.
Za każde z zadań Wykonawca zaoferuje tylko jedną ostateczną cenę wyrażoną w polskich złotych.
Cena za poszczególne zadanie zamówienia oznacza koszt za 1h dydaktyczną brutto wykazaną przez Wykonawcę dla tego zadania razy liczba godzin dydaktycznych dla tego zadania wykazana przez Zamawiającego w części C.
Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego (tj. płaca pracownika brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Wykonawca dołączy do oferty pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań na adres Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
Powinna być opatrzona dopiskiem:
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 11.09.2019 r.
Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Fałda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 207 25 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 z przedmiotu:
Podstawy marketingu - 63 godziny dydaktyczne w tym: wykłady 30 godzin + Laboratorium oraz konsultacje do przedmiotu 33 godziny - tryb stacjonarny (zadanie nr 1)
Podstawy marketingu - 38 godzin dydaktycznych w tym: wykłady 20 godzin + Laboratorium oraz konsultacje do przedmiotu 18 godziny - tryb niestacjonarny (zadanie nr 2)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przygotuje i przeprowadzi zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 z przedmiotu
Podstawy marketingu - 63 godziny dydaktyczne w tym: wykłady 30 godzin + Laboratorium oraz konsultacje do przedmiotu 33 godziny - tryb stacjonarny (zadanie nr 1)
Podstawy marketingu - 38 godzin dydaktycznych w tym: wykłady 20 godzin + Laboratorium oraz konsultacje do przedmiotu 18 godziny - tryb niestacjonarny (zadanie nr 2)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 z przedmiotu:
Podstawy marketingu - 63 godziny dydaktyczne w tym: wykłady 30 godzin + Laboratorium oraz konsultacje do przedmiotu 33 godziny - tryb stacjonarny (zadanie nr 1)
Podstawy marketingu - 38 godzin dydaktycznych w tym: wykłady 20 godzin + Laboratorium oraz konsultacje do przedmiotu 18 godziny - tryb niestacjonarny (zadanie nr 2)
Za przedmiot zamówienia Wykonawca uznaje przeprowadzenie zajęć określonych w tabeli przedstawionej w części C. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z:
a) przeprowadzeniem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
b) wystawieniem ocen po zakończeniu zajęć zgodnie z obowiązującą w Uczelni skalą ocen
c) przygotowaniem dokumentacji zajęć potwierdzającej zaliczenie przedmiotu oraz dostarczenie jej Zamawiającemu
d) przygotowaniem materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji tematycznej z przedmiotu zamówienia związanej z jednostkami dydaktycznymi (wykład) w środowisku popularnych narzędzi internetowych (PowerPoint, Prezi, Microsoft Office). Prezentacja powinna zawierać 2 slajdy na jednostkę (godzinę) dydaktyczną wykładu. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania prezentacji Zamawiającemu wraz z podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania, najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć o charakterze wykładowym realizowanych przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Termin realizacji zamówienia:
Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym z Wykonawcą harmonogramem w okresie
od 10.2019 do 03.2020.

Zajęcia będą się odbywać w okresie od 10.2019 do 03.2020, przy czym szczegółowy termin realizacji zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku porozumienia z Wykonawcą w zakresie szczegółowych terminów prowadzenia zajęć.
Zamawiający zapewni nieodpłatnie sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Zajęcia będą odbywały się w Katowicach w salach wskazanych przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
Zadanie 1: Podstawy marketingu tryb stacjonarny.
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która:
1. Posiada wykształcenie wyższe - magister. Ukończony kierunek studiów: marketing lub ekonomia lub zarządzanie lub grafika lub projektowanie graficzne lub medioznawstwo lub socjologia. Warunek zostanie spełniony również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego – magister na dowolnym kierunku studiów pod warunkiem ukończonych studiów podyplomowych z zakresu: marketing lub ekonomia lub zarządzanie lub grafika lub projektowanie graficzne lub medioznawstwo lub socjologia.
2. Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w uczelni lub prowadzeniu szkoleń lub warsztatów i zrealizował w sumie minimum 80 godzin dydaktycznych z tematu Marketing - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2
Zadanie 2: Podstawy marketingu tryb niestacjonarny.
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która:
1. Posiada wykształcenie wyższe - magister. Ukończony kierunek studiów: marketing lub ekonomia lub zarządzanie lub grafika lub projektowanie graficzne lub medioznawstwo lub socjologia. Warunek zostanie spełniony również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego – magister na dowolnym kierunku studiów pod warunkiem ukończonych studiów podyplomowych z zakresu: marketing lub ekonomia lub zarządzanie lub grafika lub projektowanie graficzne lub medioznawstwo lub socjologia.
2. Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w uczelni lub prowadzeniu szkoleń lub warsztatów i zrealizował w sumie minimum 80 godzin dydaktycznych z tematu Marketing - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
4. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto – waga 100%
Ocenie podlega cena całkowita za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć (45 min) razy liczba godzin dydaktycznych dla tego zadania wykazana przez Zamawiającego w części C.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu
o kryterium:
Cena usługi brutto – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem zajęć.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
4. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH

Adres

Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

322072707

Fax

322072706

NIP

9542468106

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z099/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsultant Jacek Siatkowski, ul. Lotników 65, 41-922 Radzionków
Data wpłynięcia oferty: 10.09.2019r.
Cena za zadanie 1. Podstawy marketingu – tryb stacjonarny - cena brutto 5663,70 PLN (89,90zł/1h)
Cena za zadanie 2. Podstawy marketingu – tryb niestacjonarny - cena brutto 3416,20 PLN (89,90zł/1h)
Liczba wyświetleń: 198