Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu zawodowego Obsługa komputera i kas fiskalnych dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3.

Data publikacji: 16.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-07-2019

Numer ogłoszenia

1195631

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23.07.2019 r. (liczy się data wpływu), za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: zlop.paszkis@gmail.com , temat wiadomości: „Kurs Obsługa komputera i kas fiskalnych” dla uczestników projektu „Lepsze juro II”
- poczty tradycyjnej lub kuriera– wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra z dopiskiem: „Kurs Obsługa komputera i kas fiskalnych” dla uczestników projektu „Lepsze juro II”
- osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw.
Biuro ZLOP czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.paszkis@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577 835 435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu zawodowego Obsługa komputera i kas fiskalnych dla 35 uczestników projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego Obsługa komputera i kas fiskalnych dla 35 uczestników w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego teoretyczno – praktycznego z zakresu Obsługa komputera i kas fiskalnych:
I. Kurs należy przeprowadzić dla 35 uczestników projektu;
II. Czas trwania kursu : 10 godzin zajęć teoretycznych, 40 godzin zajęć praktycznych, ogółem 50 godzin;
III. Program kursu powinien obejmować:
1. obsługa oprzyrządowania komputerowego;
2. system operacyjny Windows;
3. administrowanie danymi;
4. obsługa edytora tekstu (Microsoft Word);
5. obsługa arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel);
6. omówienie przepisów fiskalnych;
7. parametry techniczne i funkcje fiskalne kas;
8. programowanie kas fiskalnych;
9. sprzedaż za pomocą kas fiskalnych;
10. wykonanie raportów.

IV. Miejsce przeprowadzenia kursu : zajęcia teoretyczne i praktyczne należy przeprowadzić w systemie stacjonarnym w miejscach wskazanych przez Zamawiającego ( Zielona Góra- siedziba Zamawiającego, Kiełpin, Racula oraz Leśniów Wielki i Kije).
V. Zamawiający zapewnia siedzibę oraz poczęstunek.
VI. Wykonawca musi zapewnić sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu .
VII. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z Zamawiającym w zakresie przebiegu i postępu w kursie. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji kursu;
VIII. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu i wystawi zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. z 2014 r. poz. 622).
IX. Realizacja kursów w okresie od 25.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy kursów od 25.07.2019 r do 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

I. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki:
1) dysponować kadrą posiadającą uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień;
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty, powinien przeszkolić minimum 20 osób w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
3) posiadać potencjał techniczny do realizacji zajęć praktycznych;
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie być objętym postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.
II. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. (załącznik nr 3 – wykaz osób, załącznik nr 7 – przeszkolenie, załącznik nr 9).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.
III. Osoby wskazane do bezpośredniego wykonania przedmiotu zamówienia powinny spełniać poniższe warunki:
1) nie są zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;
2) łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie, z uwzględnieniem zadania, na które składana jest oferta.
(załącznik nr 4 – oświadczenie nr 1).


Oferty niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
- jest instytucją szkoleniową;
- posiada Akredytację Kuratorium Oświaty;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- Wykonawca musi zapewnić sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty na, podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy gdy:
- ulegnie zmianie liczba uczestników, maksymalnie o 10%;
- ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy tj. okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferent może obniżyć kwotę do możliwości Zamawiającego;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony załącznik nr 1: formularz oferty;
2. wypełniony załącznik nr 2: oświadczenie RODO;
3. wypełniony załącznik nr 3: wykaz osób;
4. wypełniony załącznik nr 4: oświadczenie nr 1;
5. wypełniony załącznik nr 5: oświadczenie nr 2;
6. wypełniony załącznik nr 6: oświadczenie Wykonawcy;
7. wypełniony załącznik nr 7: przeszkolenie;
8. wypełniony załącznik nr 8: program kursu.
9. akredytacja Kuratorium Oświaty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższych „wag” (znaczenia), na podstawie danych wynikających z oferty cenowej Wykonawcy:
1. cena oferty „C” – 80 pkt
2. przeszkolenie „P” – 20 pkt

ad. 1
W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalne mniejszej według następującego wzoru:

cena oferty najniższej
„C” =------------------------------------- x 80 pkt
cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 80 pkt.
Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy.

ad. 2
Ocena oferty w tym kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w załączniku 7 w następujący sposób:
a) za przeszkolenie w kursie obsługa komputera i kas fiskalnych od 20 osób do 25 – 5 pkt
b) za przeszkolenie w kursie obsługa komputera i kas fiskalnych od 26 osób do 30 osób – 10 pkt
c) za przeszkolenie w kursie obsługa komputera i kas fiskalnych od 31 do 35 osób – 15 pkt
d) za przeszkolenie w kursie obsługa komputera i kas fiskalnych 36 osób i powyżej 36 osób – 20 pkt
Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20 pkt.

Łączna maksymalna ilość przyznanych punktów to 100 pkt.
Oferta, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria: „C” + „P” zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych pomyłek.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie.

Wykluczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tzn. dla niepełnej liczby uczestników.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowa lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, podlegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństw lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia.
Liczba wyświetleń: 234