Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/WSG/2019 dotyczące opracowania opinii

Data publikacji: 15.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-07-2019

Numer ogłoszenia

1195574

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową, kurierem lub osobiście z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1/2019/WSG” do siedziby Zamawiającego:
Polska Izba Firm Szkoleniowych, ul. Londyńska 19 lokal 1, 03-921 Warszawa z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 1/2019/WSG”.
2) Termin składania ofert upływa dnia 23 lipca (wtorek) 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego – Wojciech Drabko, nr tel.: +48697091922, e-mail: wojciech.drabko@pifs.org.pl Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować na adres: Polska Izba Firm Szkoleniowych, ul. Londyńska 19 lokal 1, 03-921 Warszawa z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 1/2019/WSG” lub na adres e-mail: wojciech.drabko@pifs.org.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 6 (sześciu) opinii (dalej Opinii) do projektów/aktów prawa krajowego z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej oraz zatrudnienia i integracji społecznej (dalej Prawa) do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór co najmniej jednego wykonawcy, maksymalnie sześciu wykonawców (zamówienie podzielono na sześć części).

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiot Zamówienia obejmuje opracowanie 6 (sześciu) Opinii do 6 (sześciu) różnych aktów/projektów prawa krajowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 (sześć) części:
 Część nr 1 Zamówienia: Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (akt obowiązujący).
 Część nr 2 Zamówienia: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (akt obowiązujący).
 Część nr 3 Zamówienia: Ustawa – Prawo oświatowe i wybrane akty wykonawcze (akt obowiązujący).
 Część nr 4 Zamówienia: Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu PARP (akt obowiązujący).
 Cześć nr 5 Zamówienia: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt aktu w toku procesu legislacyjnego).
 Część nr 6 Zamówienia: Pakiet dwóch projektów – Prawo zamówień publicznych i Przepisy wprowadzające ustawę – prawo zamówień publicznych (projekt aktu w toku procesu legislacyjnego).
Zamawiający założył składanie ofert częściowych, przy czym oferent może złożyć jedną ofertę dotyczącą co najmniej jednej z sześciu ww. części zamówienia (maksymalnie wszystkich sześciu części Zamówienia). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór co najmniej jednego Wykonawcy (maksymalnie sześciu różnych Wykonawców, jeżeli do każdej z sześciu różnych części Zamówienia zostanie wybrany inny Wykonawca).

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 31 sierpnia 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określonym w treści Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą. Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać ich spełnianie:

Cena (C) - 100 %
Ocena punktowa kryterium Cena (C):

najniższa oferowana cena brutto
Cena = ______________________________________________________ x 100
cena brutto badanej oferty

Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Adres

Londyńska 19/1

03-921 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226162763

Fax

226162764

NIP

1132533194

Tytuł projektu

Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0067/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający zgodnie z Zapytaniem wybrał wykonawcę do części Zamówienia nr 4:
Tomasz Koproń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CS Tomasz Koproń w Lublinie, ul. Gęsia nr 28B lok. 12, 20-719 Lublin, kwota: 2 990 zł netto plus Vat, data wpłynięcia oferty 23.07.2019 r.

Pozostałe części Zamówienia nie zostały rozstrzygnięte:
1,2,3,5 - z powodu braku ofert spełniających kryteria
6 - z powodu oferty w wysokości przekraczającej zaplanowany budżet
Liczba wyświetleń: 625