Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej do projektu zamawiającego na targach Cosmoprof Bolonia 2020, w dniach 12-15.03.2020

Data publikacji: 02.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-07-2019

Numer ogłoszenia

1193187

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej do indywidualnego projektu zamawiającego w pawilonie 16 sekcji narodowej na targach Cosmoprof 2020, w dniach 12-15.03.2020 roku w Bolonii, we Włoszech. Wielkość powierzchni: 20 m² ( plus\minus 1 m²)

Miejsce i sposób składania ofert

- drogą elektroniczną na adres mailowy: natalia.kielbowicz@pharmacf.com.pl
- faxem na numer: +48 12 281 34 00
- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres:
Pharma C Food sp. z o.o. 32-005, Niepołomice , ul. Mokra 7
Z dopiskiem:
Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020 działanie: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

natalia.kielbowicz@pharmacf.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Kiełbowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

536415306

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej do indywidualnego projektu zamawiającego w pawilonie 16 sekcji narodowej na targach Cosmoprof, Bolonia 2020 (12-15.03.2020 ) oraz usługą w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej, opłaty rejestracyjnej, wpisy do katalogu targowego oraz reklamy w mediach targowych. Oferta na zabudowę stoiska musi uwzględniać elementy zabudowy narodowej wymaganej Programem RPMP.03.03.02

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Włochy Miejscowość: Bolonia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem publikacji zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który zrealizuje zamówienie opisane w zapytaniu ofertowym w związku z realizacją projektu pt.: „Ekspansja eksportowa firmy Pharma C Food jako kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa” w ramach dofinansowania z programu -Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020 działanie- Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Przedmiot zamówienia

Wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej do projektu zamawiającego w pawilonie 16 sekcji narodowej wraz ze wskazaniem lokalizacji oferowanego stoiska na targach Cosmoprof, Bolonia 12-15.03.2020 r oraz usługą w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej, opłaty rejestracyjnej, wpisy do katalogu targowego oraz reklamy w mediach targowych.
Stoisko: powierzchnia 20 metrów kwadratowych (plus\minus 1 m²)
Zabudowa: indywidualna, ściany z kolorowymi wydrukami, podłoga w standardzie ogólnodostępnym, uwzględniającym dostęp do oferty również dla osób niepełnosprawnych, wykładzina na podłodze, witryny szklane 3 sztuki, lada informacyjna, 2 stoliki szklane, 8 krzeseł transparentnych, zaplecze zamykane, zabudowane minimum 3 pólkami, z wieszakiem, koszem na śmieci,
Światło: punkty świetlne na stoisku minimum 1 na każde trzy metry kwadratowe powierzchni, gniazdo 230V,
Zabudowa: indywidualna z elementami zabudowy narodowej, uwzględniająca wizualizację Marki Polskiej Gospodarki wymaganej Programem, z uwzględnieniem wszystkich kosztów obligatoryjnych: reklama w informatorze sekcji polskiej, opłata rejestracyjna, obsługa techniczna, wpisowe, przyłącze prądu

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia dla imprezy targowej nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia imprezy targowej podaną na oficjalnej stronie organizatora. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia dla targów w miejsce w którym odbywa się impreza targowa, oraz stoisko wskazane przez Zamawiającego, adres podany na oficjalnej stronie organizatora.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Złożenie oferty na wskazany adres mailowy do 11 lipca 2019 roku, lub w formie pisemnej w siedzibie firmy do 11 lipca 2019 roku
2. Oferta musi zawierać oprócz oświadczeń i załączników opisanych w zapytaniu ofertowym, precyzyjnie podaną liczbę oferowanej powierzchni w metrach kwadratowych, oraz lokalizację stoiska rzut pawilonu ze wskazana powierzchnia, cenę ogółem za wszystkie elementy netto i brutto w PLN i/lub EUR oraz cenę w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy oferowanej powierzchni zabudowanej wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi kosztami netto i brutta w PLN i/lub EUR.
Do oferty należy załączyć rzut sytuacyjny hali wystawienniczej z opisanym numerem hali oraz ze wskazanym na planie oferowanym stoiskiem..
3. Wybór oferenta: do 29 lipca 2019 r., do godziny 16-tej.
4. Podpisanie umowy do 31 lipca 2019 roku, do godziny 16-tej
5. Przesłanie projektu zabudowy wraz z wizualizacją - do 30 listopada 2019 roku, do godziny 16-tej
6. Zgłaszanie poprawek: do 15 grudnia 2019 r.d o godziny 16-tej,
7. Wykonanie zabudowy: najpóźniej do 11 marca 2020 roku, do godziny 14-tej
8. Przekazanie stoiska: protokołem odbioru- do 11 marca 2020 roku do godziny 18-tej
9. Niezbędny serwis stoiska (np. awarie elektryczne, sprzątanie, awarie techniczne) w trakcie trwania targów do 15 marca 2020 roku do godziny 18-tej
10. Demontaż stoiska po zakończeniu Targów 15 marca 2020 roku, po godzinie 18-tej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz powinien mieć uprawnienia do oferowania zakresu usług opisanego w zapytaniu na terenie Targów Cosmoprof Bolonia 2020 .
Oferent powinien mieć wykupione stosowne ubezpieczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien mieć wiedzę i doświadczenie do wykonywania czynności, które są określone w zapytaniu.

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonania zakresu prac określonego w zapytaniu/ogłoszeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo/lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów/akcji
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający w celu potwierdzenia wyżej wymienionych warunków wymaga przedłożenia stosownych oświadczeń.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent składający ofertę tym samym oświadcza, że jego firma nie jest w trakcie postępowania upadłościowego oraz, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, niezbędnymi do realizacji projektu.

Dodatkowe warunki

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania
Maksymalna liczba punktów- 100 punktów
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznawanych ramach ustalonych kryteriów.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania- 100 punktów
cena-100 punktów
lokalizacja
Cena- pełny koszt podany w ofercie przez Oferenta, z uwzględnieniem wszystkich kosztów obligatoryjnych oraz kosztów powierzchni i kosztów zabudowy podzielona przez ilość oferowanych metrów zabudowanej powierzchni w pawilonie narodowym, w sekcji polskiej jako stoiska narożnego - punktacja 0-100 pkt.
Oferent podający najniższą cenę opisaną wg kryteriów powyżej w PLN (jeśli oferta podana będzie w EUR Zamawiający przeliczy wszystkie oferty wg tego samego kursu NBP z dnia otwarcia ofert)- uzyska najwyższą liczbę punktów.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na porównaniu badanej oferty z najniższa ofertą. ilość punktów przyznanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100:
K - cena- kryterium cena = C min/C bad. x 100
C min. - cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wszystkich kosztów najniższej oferty
C bad. - cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wszystkich kosztów badanej oferty
W przypadku badania ofert w walucie obcej - wartość zamówienia będzie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo/lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów/akcji
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający w celu potwierdzenia wyżej wymienionych warunków wymaga przedłożenia stosownych oświadczeń.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHARMA C FOOD SP. Z O.O.

Adres

Mokra 7

32-005 Niepołomice

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

48122813500

Fax

+48 12 2813 400

NIP

6830008347

Tytuł projektu

EKSPANSJA EKSPORTOWA FIRMY PHARMA C FOOD JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0690/18-00
Liczba wyświetleń: 131