Strona główna
Logo unii europejskiej

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na dostawę i montaż zestawu taśmociągów do automatycznego zbierania wyrobów

Data publikacji: 24.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1192092

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE

Adres mail:
pwitowska@prosperplast.pl
mprzygoda@prosperplast.pl

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.
Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.
Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Termin składania ofert:
od 25-06-2019 do 26-07-2019
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Oferta cenowa wzór
Załącznik nr 2. Umowa z załącznikami wzór
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wzór

Ochrona Danych Osobowych:
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych dostępne są na naszej stronie internetowej - polityka prywatności: www.prosperplast.pl/3452-polityka-prywatnosci.html
Administratorem danych osobowych jest: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postepowania ofertowego.

Ogłoszenie wyników postępowania
1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania, informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej firmy i innych niezbędnych stronach www.
2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
4. W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który z pośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pwitowska@prosperplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Witowska 33/499 92 43, Marcin Przygoda 33/499 92 69

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Witowska 33/499 92 43, Marcin Przygoda 33/499 92 69

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup zestawu taśmociagów:
Taśmociąg nr 1 (pośredni)
Wymiary minimalne dł x szer 3000mm x 700mm
Prędkość minimalna 6 m/min
Obciążenie minimalne 20 kg
Mocowanie napędu Pod spodem przenośnika
System komunikacji z maszyną start/stop
Częstotliwość włącz / wyłącz 60 x / godz.
Kierunek pracy Możliwość zmiany kierunku pracy
Wysokość przenośników (regulowana) 1100mm +/- 100
Taśma taśma gładka - kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa pasa (taśmy) min 73 oC
Mobilność Podstawy przenośnika osadzone na kołach
Wymagania dodatkowe brak ostrych krawędzi na całości przenośnika
Konstrukcja przenośników Lekka profile aluminiowe
Osłony taśmociągów - klatki wymiar min 2500mm x 1000mm
Osłony taśmociągów – klatki Rama kolor czarny + siatka ( grubość min 3 mm), słupki - kolor żółty
Osłony taśmociągów – klatki drzwi przesuwne min. 800mm z górnym prowadzeniem

Taśmociąg nr 2 (pośredni)
Wymiary minimalne dł x szer 3000mm x 700mm
Prędkość minimalna 6 m/min
Obciążenie minimalne 20 kg
Mocowanie napędu Pod spodem przenośnika
System komunikacji z maszyną start/stop
Częstotliwość włącz / wyłącz 60 x / godz.
Kierunek pracy Możliwość zmiany kierunku pracy
Wysokość przenośników (regulowana) 1100mm +/- 100
Taśma taśma gładka - kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa pasa (taśmy) min 73 oC
Mobilność Podstawy przenośnika osadzone na kołach
Wymagania dodatkowe brak ostrych krawędzi na całości przenośnika
Konstrukcja przenośników Lekka profile aluminiowe
Osłony taśmociągów - klatki wymiar min 2500mm x 1000mm
Osłony taśmociągów – klatki Rama kolor czarny + siatka ( grubość min 3 mm), słupki - kolor żółty
Osłony taśmociągów – klatki drzwi przesuwne min. 800mm z górnym prowadzeniem

Taśmociąg nr 3 (pośredni)
Wymiary minimalne dł x szer 3700mm x 1000mm
Prędkość minimalna 6 m/min
Obciążenie minimalne 20 kg
Mocowanie napędu Pod spodem przenośnika
System komunikacji z maszyną start/stop
Częstotliwość włącz / wyłącz 60 x / godz.
Kierunek pracy Możliwość zmiany kierunku pracy
Wysokość przenośników (regulowana) 1100mm +/- 100
Taśma taśma gładka - kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa pasa (taśmy) min 73 oC
Mobilność Podstawy przenośnika osadzone na kołach
Wymagania dodatkowe brak ostrych krawędzi na całości przenośnika
Konstrukcja przenośników Lekka profile aluminiowe
Osłony taśmociągów - klatki wymiar min 2500mm x 1000mm
Osłony taśmociągów – klatki Rama kolor czarny + siatka ( grubość min 3 mm), słupki - kolor żółty
Osłony taśmociągów – klatki drzwi przesuwne min. 800mm z górnym prowadzeniem

Taśmociąg nr 4 (pośredni)
Wymiary minimalne dł x szer 3700mm x 1000mm
Prędkość minimalna 6 m/min
Obciążenie minimalne 20 kg
Mocowanie napędu Pod spodem przenośnika
System komunikacji z maszyną start/stop
Częstotliwość włącz / wyłącz 60 x / godz.
Kierunek pracy Możliwość zmiany kierunku pracy
Wysokość przenośników (regulowana) 1100mm +/- 100
Taśma taśma gładka - kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa pasa (taśmy) min 73 oC
Mobilność Podstawy przenośnika osadzone na kołach
Wymagania dodatkowe brak ostrych krawędzi na całości przenośnika
Konstrukcja przenośników Lekka profile aluminiowe
Osłony taśmociągów - klatki wymiar min 2500mm x 1000mm
Osłony taśmociągów – klatki Rama kolor czarny + siatka ( grubość min 3 mm), słupki - kolor żółty
Osłony taśmociągów – klatki drzwi przesuwne min. 800mm z górnym prowadzeniem

Taśmociąg nr 5 (pośredni)
Wymiary minimalne dł x szer 5000mm x 1200mm
Prędkość minimalna 6 m/min
Obciążenie minimalne 20 kg
Mocowanie napędu Pod spodem przenośnika
System komunikacji z maszyną start/stop
Częstotliwość włącz / wyłącz 60 x / godz.
Kierunek pracy Możliwość zmiany kierunku pracy
Wysokość przenośników (regulowana) 1100mm +/- 100
Taśma taśma gładka - kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa pasa (taśmy) min 73 oC
Mobilność Podstawy przenośnika osadzone na kołach
Wymagania dodatkowe brak ostrych krawędzi na całości przenośnika
Konstrukcja przenośników Lekka profile aluminiowe
Osłony taśmociągów - klatki wymiar min 2500mm x 1000mm
Osłony taśmociągów – klatki Rama kolor czarny + siatka ( grubość min 3 mm), słupki - kolor żółty
Osłony taśmociągów – klatki drzwi przesuwne min. 800mm z górnym prowadzeniem

Taśmociąg nr 6 (główny)
Wymiary minimalne dł x szer 15000mm x 1500mm
Prędkość minimalna 18 m/min
Obciążenie minimalne 80 kg
Mocowanie napędu Pod spodem przenośnika
System komunikacji z maszyną start/stop
Częstotliwość włącz / wyłącz 60 x / godz.
Kierunek pracy Możliwość zmiany kierunku pracy
Wysokość przenośników (regulowana) 1100mm +/- 100
Taśma taśma gładka - kolor niebieski
Wytrzymałość temperaturowa pasa (taśmy) min 73 oC
Mobilność Podstawy przenośnika osadzone na kołach
Wymagania dodatkowe brak ostrych krawędzi na całości przenośnika
Konstrukcja przenośników Lekka profile aluminiowe
Osłony taśmociągów - klatki wymiar min 2500mm x 1000mm

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Rybarzowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup zestawu taśmociągów do automatycznego zbierania wyrobów

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane), jak również poszczególne elementy tych urządzeń muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane).

Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.
UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Przedmiot zamówienia

Zakup i montaż zestawu taśmociągów do automatycznego zbierania wyrobów zgodnie z opisem w pkt Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznikiem do zapytania: "Zapytanie ofertowe"
Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane), jak również poszczególne elementy tych urządzeń muszą być fabrycznie nowe (tzn. dotychczas nie używane).

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert:
od 25-06-2019 do 26-07-2019
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia


Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 12 tygodni od chwili podpisania umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Miejsce dostarczenia przedmiotu oferty:
43-378 RYBARZOWICE UL. WILKOWSKA 968

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
7. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8. złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentacji złożonej przez oferenta.

Dodatkowe warunki

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert

Warunki zmiany umowy

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 12 tygodni od chwili podpisania umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
1. wypełniony formularz ofertowy podpisany przez oferenta
2. odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym
3. podpisany/zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań (w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena * :
najniższa: 20 pkt
najwyższa: 1 pkt

Warunki finansowania:
Brak zaliczki: 20pkt
Zaliczka do 30%: 10pkt
Zaliczka powyżej 30%: 1pkt

Warunki płatności:
Płatność powyżej 60 dni od wystawienia faktury: 20pkt
Płatność od 31-60 dni od wystawienia faktury: 10pkt
Płatność do 30 dni: 5pkt

Termin dostawy:
4 tygodnie i mniej: 30pkt
5-6 tygodni: 20pkt
7-8 tygodni: 10pkt
9 tygodni i więcej: 1pkt

Gwarancja:
48 miesięcy: 30pkt
36 miesięcy: 20pkt
24 miesiące: 10pkt
12 miesięcy: 1pkt

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie:
Oferta najniższa / oferta badana X najwyższe punkty w kryterium - Cena

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.

Forma oferty:
pisemna

Ważność oferty:
oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilkowska 968 /xxx

43-378 Rybarzowice

śląskie , bielski

Numer telefonu

33 8177003

Fax

33 8176081

NIP

5470200928

Tytuł projektu

Dywersyfikacja oferty asortymentowej oraz komercjalizacja wyników B+R poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych zastrzeżonych zgłoszeniami wzorów użytkowych.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALWARIS PROFILE SYSTEMS SRO
718 00 OSTRAWA KUNCICKY
VRATIMOVSKA 624/11
Liczba wyświetleń: 292