Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr postępowania: MOWES/13/KOM/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-06-2019

Numer ogłoszenia

1188203

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, adres:
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego dotyczącego działalności w obszarze ekonomii społecznej (pod tytułem „Festyn inny niż zwykle”) dla uczestników i uczestniczek projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Koszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenera do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wstępnego dotyczącego działalności w obszarze ekonomii społecznej (pod tytułem „Festyn inny niż zwykle”) dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego dotyczącego działalności w obszarze ekonomii społecznej (pod tytułem „Festyn inny niż zwykle”) dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
- Organizacja wydarzeń plenerowych,
- Cele, jakie można zrealizować poprzez wydarzenie plenerowe,
- Przegląd dobrych praktyk i pomysłów w zakresie organizacji wydarzeń plenerowych,
- Jak napisać dobry scenariusz festynu lub pikniku – wspólnie pisanie scenariusza dla wydarzeń organizowanych przez uczestników szkolenia.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie jednorazowego zjazdu szkoleniowego (5 godzin szkoleniowych) w dniu 12.06.2019 r. w Koszycach w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego i przekazanych Oferentowi najpóźniej dwa dni przed planowanych terminem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w porozumieniu z Oferentem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto w zł) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
C = ----------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę szkolenia;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę szkolenia;
60% - waga kryterium „C”
W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym (liczba godzin przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia) „DT” – waga kryterium 40 %

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym („DT”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

DTbad
DT = ----------------------------- x 100 pkt x 40 %
DTmax

gdzie:
DTbad – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty badanej;
DTmax – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty z największą liczbą godzin przeprowadzonych w danym temacie szkoleniowym;
40% - waga kryterium „DT”

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „DT”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

ks. bpa Władysława Bandurskiego 58/11

31-515 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0048/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anna Miodyńska TUDU
os. Kolorowe 19B/3
31-940 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 8.06.2019, godz. 11:40
Cena oferty: 100,00 zł brutto za godzinę
Liczba wyświetleń: 179