Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem oraz coachem

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1183728

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć w formie skanu na adres emailowy: sekretatriat@opsgoldap.pl do dnia 16.05.2019r. do godziny 10.00, z dopiskiem w tytule wiadomości: ,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr OPS.023.3.2019”, lub w formie papierowej do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, pokój nr 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr OPS.023.3.2019”.
2. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany w pkt. 1 uznana zostanie za nieważną i nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 9, pokój nr 12, dnia 16.05.2019r., o godzinie 10.15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opsgoldap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Gajewska – koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 87 615 04 81; 601 522 723

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych adresowanych do 45 uczestników projektu (UP). W ramach niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonić Wykonawców następujących działań, dla następujących grup:
1. Indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h
2. Indywidualne konsultacje z prawnikiem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h
3. Indywidualne konsultacje z coachem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h

Realizacja zadań ma na celu pomoc UP mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy, zagrożenia utratą pracy. Zadania są kierowane szczególnie do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, chcą wzmocnić poczucie własnej wartości. Podczas spotkań UP ukształtują umiejętności społeczne, rozwój osobisty i sferę emocjonalną, a także poznają podstawowe elementy wiedzy prawniczej. Celem wsparcia jest poprawa samooceny, budowanie pozytywnego myślenia, trening umiejętności rozwiązywania problemów, techniki radzenia sobie ze stresem, orientowania się w uwarunkowaniach prawnych. Te formy pomocy mają za zadanie odbudowanie motywacji i wiary we własne siły do istnienia na współczesnym rynku pracy, pomoc w zmianie postrzegania samego siebie i innych, pozytywnie nastawić UP do poszukiwania pracy, przełamać stagnację i poczucie bezradności.

Zajęcia będą przeprowadzone w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto Uczestnicy/czki projektu zostaną zapoznani z zagadnieniami zasady równych szans i niedyskryminacji na rynku pracy oraz będą promowane wśród nich zawody stereotypowo przypisane jednej płci.
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wyłączeniem społecznym z terenu rewitalizacji Gminy Gołdap w okresie do końca grudnia 2020r. poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.
Realizacja zadań ma na celu pomoc UP mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy, zagrożenia utratą pracy. Zadania są kierowane szczególnie do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, chcą wzmocnić poczucie własnej wartości. Podczas spotkań UP ukształtują umiejętności społeczne, rozwój osobisty i sferę emocjonalną, a także poznają podstawowe elementy wiedzy prawniczej. Celem wsparcia jest poprawa samooceny, budowanie pozytywnego myślenia, trening umiejętności rozwiązywania problemów, techniki radzenia sobie ze stresem, orientowania się w uwarunkowaniach prawnych. Te formy pomocy mają za zadanie odbudowanie motywacji i wiary we własne siły do istnienia na współczesnym rynku pracy, pomoc w zmianie postrzegania samego siebie i innych, pozytywnie nastawić UP do poszukiwania pracy, przełamać stagnację i poczucie bezradności.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych adresowanych do 45 uczestników projektu (UP). W ramach niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonić Wykonawców następujących działań, dla następujących grup:
1. Indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h
2. Indywidualne konsultacje z prawnikiem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h
3. Indywidualne konsultacje z coachem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części, szczegółowy opisany w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz opisany w sekcji ogłoszenia - dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 85312320-8 – usługi doradztwa, poradnictwa zawodowego
Kod CPV 79100000-5 – usługi prawnicze

Zajęcia będą przeprowadzone w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto Uczestnicy/czki projektu zostaną zapoznani z zagadnieniami zasady równych szans i niedyskryminacji na rynku pracy oraz będą promowane wśród nich zawody stereotypowo przypisane jednej płci.
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części.

CZĘŚĆ I Do obowiązków psychologa należeć będzie, w szczególności:

- przeprowadzenie indywidualnych spotkań z UP, w wymiarze i w zakresie wskazanym w niniejszej procedurze, polegających na wzmocnieniu komunikacji interpersonalnej, ułatwieniu wejścia w proces aktywizacji społeczno-zawodowej, budowaniu aktywnej postawy.
- współpraca z koordynatorem projektu w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji i konsultacji o UP.

- Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zawierającej m.in. dzienniki/karty doradcze/karty porad wraz listą obecności podpisywanych na każdych zajęciach.

- oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu.

- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
- każdorazowo przesłanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
- wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.
- sporządzenia ewidencji czasu pracy, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.


CZĘŚĆ II Do obowiązków coacha należeć będzie, w szczególności:

- przeprowadzenie indywidualnych spotkań z UP, w wymiarze i w zakresie wskazanym w niniejszej procedurze,
- pomaganie osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, w procesie samopoznania, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie ich do dalszej pracy i monitorowanie jej efektów,
- motywowanie, aktywizowanie i wspieranie uczestników, a tym samym ułatwianie im odzyskiwanie lub nabywanie umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy; coach wzmacniając silne strony podopiecznego stara się uzupełnić i zniwelować jego niedostatki,
- wsparcie w odbudowaniu wiary w siebie w wyniku niepowodzeń na rynku pracy, pomoc w osiąganiu podstawionych celów przez uczestników,
- przygotowanie uczestnika do aktywności i do funkcjonowania w środowisku pracy,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, w radzeniu sobie ze stresem,
- rozpoznanie potencjału uczestnika, jego sytuacji społeczno-zawodowej, potrzeb i aspiracji, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo-zawodowych uczestników i ich możliwości rozwojowych,
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dzienniki/karty doradcze/karty porad wraz listą obecności podpisywanych na każdych zajęciach,

- oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu,

- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie,
- wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu,
- sporządzenia ewidencji czasu pracy, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

CZĘŚĆ III Do obowiązków prawnika należeć będzie, w szczególności:
- indywidualne poradnictwo prawne, mające na celu podjęcie przez uczestników projektu konkretnych działań, prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej w zakresie rozwiązań prawnych, zgodnie z indywidualnie zdiagnozowaną sytuacja problemową,
- współpraca z koordynatorem projektu w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji i konsultacji o UP.

- opracowanie i prowadzenie dokumentacji zawierającej m.in. dzienniki/karty doradcze/karty porad wraz listą obecności podpisywanych na każdych zajęciach.

- oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu.

- przekazywanie niezwłocznie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
- każdorazowo przesłanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
- wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.
- sporządzenia ewidencji czasu pracy, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h
2. Indywidualne konsultacje z prawnikiem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h
3. Indywidualne konsultacje z coachem w ramach Punktu Indywidualnego Wsparcia –
V 2019 – IV 2020 r. 12 miesięcy x 2h =24 h

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert w części I zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie psychologii
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia tj. dziedzinie psychologii przy czym przez „3 letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 36- miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych jako psycholog w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jednocześnie informuje, że jego ocena, dokonana zostanie na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy złożonego w ofercie.
Wykonawca, na etapie podpisywania umowy, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu: kopie dyplomu/świadectwa ukończenia właściwych studiów lub inny dokument potwierdzający spełnienie powyższego kryterium oraz stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium 3-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie psychologii

Do składania ofert w części II zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe - akademia trenera/coachingu/studia podyplomowe z zakresie coachingu oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia tj. dziedzinie coachingu, pracy z trudnym klientem, przy czym przez „min. 3 letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 36- miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych jako doradca w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jednocześnie informuje, że jego ocena, dokonana zostanie na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy złożonego w ofercie.
Wykonawca, na etapie podpisywania umowy, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu: kopie dyplomu/świadectwa ukończenia właściwych studiów lub inny dokument potwierdzający spełnienie powyższego kryterium oraz stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium 3-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie socjoterapii

Do składania ofert w części III zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia tj., przy czym przez „min. 3 letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 36- miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych jako doradca w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jednocześnie informuje, że jego ocena, dokonana zostanie na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy złożonego w ofercie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
1. Terminu realizacji umowy;
2. Harmonogramu realizacji umowy;
3. Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
4. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona na formularzu ofertowym
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 %
Oferta o najniższej łącznej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10] x 100 %

Wykluczenia

Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GOŁDAP

Adres

pl. Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap (miasto)

warmińsko-mazurskie , gołdapski

Numer telefonu

(87)6156000

Fax

876150800

NIP

8471587061

Tytuł projektu

Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie

Numer projektu

RPWM.11.01.01-28-0031/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, jako Jednostka Realizująca Projekt w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr nr OPS.023.3.2019, dotyczącego wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem oraz coachem, realizowanego w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18, dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ponieważ w treści zapytania ofertowego omyłkowo wpisano błędny adres e-mail.
Liczba wyświetleń: 149