Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.2/MAZURWIND na dostawę zestawu do wypieku chleba

Data publikacji: 07.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1171792

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/1.4.2/MAZURWIND na dostawę zestawu do wypieku chleba”, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w biurze Lidera Projektu/Partnera Wiodącego, firmy Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis”, pod adresem: EKOMARINA ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko do dnia 15 marca 2019 r. do godziny 9:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Lidera Projektu/Partnera Wiodącego. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Wykonawca w treści oferty powinien określić cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Za naliczenie prawidłowej stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dobrochna Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 733-945-997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do wypieku chleba w związku z realizacją przez Zamawiającego, firmę Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND jako Partnera, projektu partnerskiego pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Przedmiotowego zamówienia udziela w imieniu Zamawiającego Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Wilkasy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w celu wybrania Wykonawcy dostawy zestawu do wypieku chleba w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski” w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do wypieku chleba w związku z realizacją przez Zamawiającego, firmę Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND jako Partnera, projektu partnerskiego pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu, dostarczenia oraz rozładunku w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego 1 fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego z podstawą i niezbędnym wyposażeniem. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz warunków dostawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Lider Projektu/Partner Wiodący w imieniu Zamawiającego udziela przedmiotowego zamówienia z zachowaniem zasady jawności, konkurencyjności oraz równego traktowania Wykonawców.

Kod CPV

42214100-0

Nazwa kodu CPV

Piece kuchenne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony, rozumianego jako dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego i odebranego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w części lub całości zapytania ofertowego w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,
2) ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,
3) negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
3. W toku oceny ofert Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
5. W prowadzonym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
6. W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszego zapytania ofertowego znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) oraz zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r.
7. Zamawiający rozstrzygnie przedmiotowe postępowanie do 5 dni roboczych po upływie terminu składania ofert i niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także opublikuje stosowne zawiadomienie o wyniku postępowania na stronie Bazy Konkurencyjności oraz własnej stronie internetowej.
8. O terminie oraz miejscu podpisania przedmiotowej umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z udziałem w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku:
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą,
2) zaistnienia sytuacji niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających sfinansowanie przedmiotu umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
3) zmian w infrastrukturze Zamawiającego,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o spełnianiu minimalnych warunków technicznych przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3) szczegółową specyfikację do oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, w tym w szczególności kompletności złożonej oferty oraz zgodności parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego określających minimalny zakres techniczny poszczególnych elementów przedmiotu zapytania. Zgodność ta będzie badana na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Oferta niespełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
2. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
3. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) całościowa cena brutto [waga 85%], punktacja od 0 do 85 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia;
metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferty badanej) x 85 pkt.
2) okres gwarancji – 5 pkt.
Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji na przedmiot zamówienia (konstrukcja domku) na 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.
 24 miesiące – 0 punktów,
 powyżej 24 miesięcy – 5 punktów,
Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji w miesiącach.
3) termin realizacji – 10 pkt.
Zamawiający wyznacza najdłuższy czas na realizację zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
 realizacja do 14 dni – 10 punktów,
 od 15 do 21 dni – 5 punktów,
 powyżej 21 dni – 0 punktów.
Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym terminu realizacji w dniach.
4. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną. Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAREK MAKOWSKI BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ "GERTIS"

Adres

11-500 Świdry

warmińsko-mazurskie , giżycki

Numer telefonu

501742657

NIP

8451810018

Tytuł projektu

Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski

Numer projektu

RPWM.01.04.02-28-0081/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Active Company Olsztyn Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 40A, 10-355 Olsztyn. Oferta na łączną kwotę 40.098,00 zł brutto wpłynęła do Zamawiającego w dniu 15.03.2019 r. o godz. 08:30.
Liczba wyświetleń: 213