Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa związana z wykonaniem 50 filmów o zawodach w projekcie pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Numer ogłoszenia

1167119

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może zostać złożona w terminie do 22.02.2019 r. do godziny 24:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: filmy.infodoradca@pbs.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta – filmy Infodoradca +”
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot
z dopiskiem „Oferta – filmy Infodoradca +”).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta – filmy Infodoradca +”
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Szymczuk, nr tel. 600 437 826.
mail: filmy.infodoradca@pbs.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

filmy.infodoradca@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Szymczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600 437 826

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 50 filmów o zawodach w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nawiązanie współpracy z Wykonawcą, który zrealizuje 50 filmów o zawodach w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 50 filmów o zawodach w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) wykonania 50 scenariuszy filmów o zawodach (po jednym osobnym scenariuszu dla każdego realizowanego filmu),
2) produkcji 50 filmów o zawodach, które muszą dotyczyć zawodów, wskazanych w Załączniku nr 1 „Lista 50 zawodów” do Zapytania ofertowego, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany do 5 zawodów na inne 5 zawodów uzgodnione z Zamawiającym z listy 1000 zawodów w Projekcie (link do listy wszystkich zawodów realizowanych w ramach projektu: http://infodoradca.edu.pl/lista_zawodow.pdf

Kod CPV

92110000-5

Nazwa kodu CPV

Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Umowa będzie wykonywana zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) do 20.03.2019 – wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu scenariuszy dla 25 zawodów*.
b) do 29.03.2019 – wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu scenariuszy dla pozostałych 25 zawodów*.
c) do 06.05.2019 – przekazanie Zamawiającemu 25 filmów o zawodach.
d) do 24.05.2019 – przekazanie Zamawiającemu kolejnych 25 filmów o zawodach.

* Zamawiający ma 8 dni roboczych na zgłoszenie uwag do przekazanych przez Wykonawcę scenariuszy oraz filmów, Wykonawca ma 5 dni roboczych na uwzględnienie przekazanych uwag.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z załącznikami

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikami

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikami

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikami

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikami

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikami

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Załączniki do formularza ofertowego:
Załącznik nr 1 ,,Wykaz scenariuszy"
Załącznik nr 2 „Wykaz produkcji utworów audiowizualnych"
Załącznik nr 3 ,,Wykaz osób"
Załącznik nr 4 „Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego”
Załącznik nr 5 „Oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
Załącznik nr 6 „Przykładowy scenariusz do zawodu „Kurier”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów wymienionych
w pkt 3 poniżej.
2. Kryteria oceny oferty:

C – cena brutto
C = Cmin/Cof x 30

C - liczba punktów do uzyskania w kryterium cena - maks.30 pkt
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

DO– doświadczenie Oferenta – liczba zrealizowanych utworów audiowizualnych - maks.20 pkt
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie Oferenta w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) - liczbę zrealizowanych utworów audiowizualnych wykazanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W kryterium DO Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu: DO=(DOob/ DOon) X 20 % x 100 gdzie:
DO - liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Oferenta";
DOob - doświadczenie Oferenta ocenianej oferty (liczba zrealizowanych utworów audiowizualnych);
DOon - najwyższe doświadczenie Oferenta spośród ocenianych ofert (największa liczba zrealizowanych utworów audiowizualnych);

DP – doświadczenie producenta - maks.10 pkt
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe producenta Oferenta wykazanego celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażone liczbą zrealizowanych utworów audiowizualnych.
W kryterium DP Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu:
DP=(DPob/ DPon) X 10 % x 100 gdzie:
DP - liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie producenta";
DPob - doświadczenie producenta Oferenta ocenianej oferty
DPon – najwyższe doświadczenie producenta Oferenta, spośród ocenianych ofert

DR – doświadczenie reżysera - 10 pkt
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe reżyserów Oferenta wykazanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażone liczbą wyreżyserowanych utworów audiowizualnych.
W kryterium DR Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu:
DR=(DRob/DRon) X 10 % x 100 gdzie:
DR - liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie reżysera";
DRob - doświadczenie reżysera Oferenta ocenianej oferty
DRon – najwyższe doświadczenie reżysera Oferenta spośród ocenianych ofert

DOo – doświadczenie operatora obrazu- maks.10 pkt
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe operatorów obrazu Oferenta wykazanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażone liczbą zrealizowanych zdjęć do utworów audiowizualnych.
W kryterium DOo Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu:
DOo=(DOob/ DOon) X 10 % x 100 gdzie:
DOo - liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie operatora obrazu";
DOob - doświadczenie operatora obrazu Oferenta ocenianej oferty;
DOon – najwyższe doświadczenie operatora obrazu Oferenta, spośród ocenianych ofert.

DM – doświadczenie montażysty - maks. 10 pkt
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe montażysty Oferenta wykazanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażone liczbą zmontowanych utworów audiowizualnych.
W kryterium DM Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu:
DM=(DMob/ DMon) X 10 % x 100 gdzie:
DM - liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie montażysty ";
DMob - doświadczenie montażysty Oferenta ocenianej oferty
DMon – najwyższe doświadczenie montażysty Oferenta, spośród ocenianych ofert

S – „Przykładowy scenariusz filmu do zawodu Kurier*” sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania ofertowego - maks.10 pkt
Sposób obliczania punktów w ramach kryterium S:
Zamawiający przyzna p-kty na podstawie załączonego do oferty przykładowego scenariusza filmu do zawodu Kurier”.

W przypadku, gdy Oferent w formularzu „Oferta” nie załączy przykładowego scenariusza filmu do zawodu Kurier , nie otrzyma pkt w kryterium S

Zamawiający przyzna pkt poprzez wyliczenie średniej z zsumowanych ocen przyznanych przez każdego z 3 członków komisji oceniającej. Kryteria oceny scenariusza:
• SK – atrakcyjność koncepcji i formy konstrukcji scenariusza – do 5pkt.;
• SW - zgodność z wymogami zapytania ofertowego (pkt VI.1) – do 5 pkt.
Zamawiający przyzna punkty wg. następującego schematu:
• SK = (Skob/ Skon) x 5 % x 100 gdzie:
SK - liczba punktów w ramach kryterium ,,SK;
Skob - atrakcyjność koncepcji oraz formy konstrukcji scenariusza załączonego do oferty ocenianej;
Skon – najbardziej atrakcyjną koncepcję i formę konstrukcji scenariusza spośród scenariuszy załączonych przez Oferentów do ocenianych ofert.
• SW = (SWob/ SWon) x 5 % x 100 gdzie:
SW - liczba punktów w ramach kryterium ,,SW;
SWob - zgodność z wymogami zapytania ofertowego scenariusza załączonego do oferty ocenianej;
SWon – najbardziej zgodny scenariusz z wymogami zapytania ofertowego spośród scenariuszy załączonych do ocenianych ofert.

Łączna liczba pkt w ramach kryterium S zostanie uzyskana przez zsumowanie pkt uzyskanych w kryterium SK i SW:
S= SK+SW

Informacja o zawodzie kurier dostępna pod linkiem
https://pbs.pl/infodoradca-kurier

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

R = C+DO+DP+DR+DOo+DM +S
gdzie:
R - sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DO – doświadczenie Oferenta
DP – doświadczenie producenta
DR – doświadczenie reżysera
DOo – doświadczenie operatora obrazu
DM – doświadczenie montażysty
S – Przykładowy scenariusz filmu do zawodu kurier

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną Oferenci powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych I kapitałowych” do Formularza ofertowego.

3. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień
w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 3 dni robocze. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DJANGO MEDIA SVITLANA HVOZDYAR Ul. Sereno Fenn’a 5/12,
31-143 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 22.02.2019 r.
Liczba wyświetleń: 1019