Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/JG/2019 na usługę zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej w Projekcie „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1166196

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 18.02.2019, do godziny 23:59 (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
1) Drogą pocztową , kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz
2) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org
przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, na czas realizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, realizowanych w terminie od 1 do 31 marca 2019r. , dla 2 grup składających się każda z 10 Uczestników Projektu, 1 Wolontariusza i 2 Trenerów, w wymiarze łącznym 104 osobodni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej dla 20 Uczestników Projektu, 2 Wolontariuszy i 4 instruktorów w czasie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu.
Każda grupa składać się będzie z 10 Uczestników, 1 Wolontariusza i 2 instruktorów.
1 grupa = 4 dni x 13 osób = 52 osobodni
Całość zamówienia obejmuje 2 grupy x 52 osobodni = 104 osobodni

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Marzec 2019 roku
W podanym terminie realizowane będą warsztaty dla 2 grup osób niewidomych i słabowidzących.
Dokładne terminy zostaną uzgodnione przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą oświadczenie o dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli obiektu pod kątem spełnienia w/w wymogu przed podpisaniem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 –Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena - 80 %,
b) Oznakowanie obiektu dostosowane do osób z dysfunkcją wzroku - 15%;
c) Odległość ośrodka od przystanku/ dworca komunikacji publicznej –5%.
2. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 80
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin –najniższa cena spośród ważnych ofert
Cb –cena obliczona badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium CENA wynosi 80.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Punkty przyznawane za kryterium „Oznakowanie obiektu dostosowane do osób z dysfunkcją wzroku” będą liczone wg następującego schematu:
 - dostosowanie obiektu poprzez spełnienie wszystkich z poniższych wymogów – 15 pkt
 - dostosowanie obiektu poprzez spełnienie dwóch z poniższych wymogów - 10 pkt,
 - dostosowanie obiektu poprzez spełnienie jednego z poniższych wymogów – 0 pkt
Wymogi oznakowania dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku:
a. Posiadanie oznaczeń początku i końca schodów (np. w postaci taśm kontrastujących),
b. Oznaczenie pismem Braille’a części wspólnych, w szczególności drzwi do sal szkoleniowych, pomieszczeń sanitarnych, stołówki, pokoi, w których będą zakwaterowani Uczestnicy Projektu, ciągu komunikacyjnego pomiędzy wskazanymi pomieszczeniami, korytarzy.
c. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością, oznaczenie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych (np. kontrastującymi liniami prowadzącymi do wyjścia).
Spełnienie w/w kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia i weryfikowane na etapie podpisania umowy.
4. Odległość ośrodka od przystanku komunikacji publicznej, mierzona za pomocą aplikacji na stronie internetowej www.maps.google.pl
 odległość do 500 m – 5 pkt
 odległość do 700 m – 2,5 pkt,
 odległość powyżej 700 m – 0 pkt,
5. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta wynosi 100.

Wykluczenia

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane osobowo i kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania/procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Adres

Grunwaldzka 12/B

50-355 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713228015

NIP

8981624789

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Numer projektu

RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cierczek Maria Leokadia P.P.H.U. Marysieńka,
data wpływu oferty: 18.02.2019
cena: 9.152,00 PLN
Liczba wyświetleń: 270