Strona główna
Logo unii europejskiej

WDM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim” (nr POPC.01.01.00-18-0022/18)

Data publikacji: 22.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-02-2019

Numer ogłoszenia

1157434

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2019-01-15_wyjaśnienia_v1 - w zakresie treści załącznika 7 Zobowiązanie do zachowania poufności
2019-01-23 - zmiana terminu składania ofert na 31.01.2019 godz 10:00
2019-01-23 - wyjaśnienia_nr_2 - Zapytanie, Załącznik 5 do Zapytania Wzór Umowy (załączniki do umowy bez zmian), Załącznik 1 do Zapytania OPZ, Załącznik 6 do Zapytania Formularz Koncepcji
2019-01-23 - wyjaśnienia_nr_3 - zmiana Załącznika 4 do Zapytania
2019-01-29 - wyjaśnienia_nr_4 - zmiana Zapytania ofertowego, Zał 2 do zapytani, zmiana terminu składania ofert do 04.02.2019 godz 15:00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 04-02-2019 do godziny 15:00, w formie papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: WDM Sp. z .o.o. ul. Wolności 1, 39-300 Mielec.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu do składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.

Opis sposobu składania ofert:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie dokumenty, stanowiące załączniki do oferty, sporządzone w języku obcym należy przedstawić w tłumaczeniu na język polski.
2. Oferta cenowa powinna być wyrażona w PLN w kwocie brutto. Za cenę ofertową rozumie się cenę zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2014.915 z późn. zm.). Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie cła, podatki, VAT oraz inne koszty płacone przez Oferenta.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
4. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela. Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną (umożliwiający identyfikację osoby, która złożyła podpis) złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Oferenta, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Ponadto wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z oznaczoną pełną nazwą oraz adresem Oferenta z dopiskiem na kopercie:

Oferta na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu
„Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim”
(nr POPC.01.01.00-18-0022/18)

11. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
13. Oferent może zastrzec w ofercie, że określone jej elementy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Taraska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602 418 554

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej NGA (Next-generation access - sieć nowej generacji) w wybranych obszarach powiatów mieleckiego i dębickiego. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne budowane w technologii FTTH (GPON), które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (np.: słupy telekomunikacyjne, kable światłowodowe, splitery, rurociągi, studnie), węzły telekomunikacyjne wraz z wyposażeniem, urządzenia aktywne (np. urządzenia OLT, urządzenia teletransmisyjne).
Projekt planowany jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wybudowana sieć szerokopasmowa musi zapewnić osiągnięcie następujących wskaźników:
a) Podłączone jednostki publiczne – 102 jednostek,
b) Minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 12 121 gospodarstw domowych,
c) Minimalna liczba węzłów dostępowych – 19 szt.,
Długość sieci szerokopasmowej szacowanej w projekcie – około 1216 km.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Powiaty mielecki i dębicki. Miejscowości wskazane w dokumentacji postępowania, sieć budowana w 15 gminach, 143 miejscowościach

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy (zwanego dalej Wykonawcą) dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim” (nr POPC.01.01.00-18-0022/18)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej NGA (Next-generation access - sieć nowej generacji) w wybranych obszarach powiatów mieleckiego i dębickiego. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne budowane w technologii FTTH (GPON), które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (np.: słupy telekomunikacyjne, kable światłowodowe, splitery, rurociągi, studnie), węzły telekomunikacyjne wraz z wyposażeniem, urządzenia aktywne (np. urządzenia OLT, urządzenia teletransmisyjne).
Realizacja projektu będzie polegać na budowie sieci światłowodowej napowietrznej obejmującej budowę podbudowy słupowej wraz z okablowaniem i wymaganą infrastrukturą techniczną. Alternatywnie sieć napowietrzna może być wykonana na podbudowie dzierżawionej od operatora energetycznego lub innych operatorów. W ramach projektu planowane jest także wykorzystanie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Podkarpackiego oraz istniejącej sieci WDM.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania, pozwalające na osiągnięcie założonych celów projektu:

Zadanie 1 - Podłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100Mb/s, w tym:
a) Inwentaryzacja jednostek oświatowych
b) Projekty wykonawcze jednostek oświatowych, obejmujące instalację szafki, zasilanie, przyłącze do szkoły oraz sieć na terenie jednostki oraz wszelkie uzgodnienia
i konieczne dokumenty formalno-prawne dla instalacji sieci i urządzeń w jednostkach.
c) Budowa infrastruktury pasywnej w jednostkach, umożliwiającej świadczenie usług dla placówek oświatowych zgodnych z wymaganiami konkursowymi.
d) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych.
e) Dokumentacja powykonawcza podłączenia jednostki.

Zadanie 2 - Przygotowanie dokumentacji technicznej sieci szerokopasmowej, w tym:
a) Projekty techniczne, obejmujące przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej planowanej inwestycji oraz uzyskanie wszystkich decyzji formalno-prawnych, opinii Narad Koordynacyjnych (ZUDP) i innych dokumentów wymaganych dla realizacji projektu.
b) Projekty wykonawcze, obejmujące na podstawie projektów technicznych część światłowodową sieci w szczególności lokalizacje muf, rozpływ włókien.
c) Projekty wykonawcze węzłów sieci, obejmujące lokalizację węzłów, montaż szaf, przyłącze energetyczne, siłownię, szczegółowe elementy budowanej szafy.
d) Dokumentacja dysponowania terenem na cele projektu, obejmującą oraz uzyskanie wszystkich wymaganych zgód, oświadczeń, umów, pozwoleń, dla dysponowania terenem na cele projektu.

Zadanie 3 - Budowa pasywnej sieci szerokopasmowej, w tym roboty i materiały budowlane oraz dostawy i instalacja elementów pasywnej infrastruktury sieci NGA, w tym:
a) Dostawa słupów telekomunikacyjnych.
b) Dostawa kabli światłowodowych.
c) Budowa węzłów sieci, obejmujące przyłącze energetyczne i siłownią.
d) Budowa kompletnych relacji sieci obejmujących część budowlaną (np. słupy, rurociąg) oraz część światłowodową z montażem.
e) Dokumentacja powykonawcza.

Zadanie 4 - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA, w tym:
a) Instalacja urządzeń aktywnych w węzłach sieci, w tym konfiguracja i uruchomienie urządzeń.

Projekt i wykonanie sieci powinno być realizowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego, obowiązujących przepisów i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.

Kod CPV

45231000-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32420000-3 Urządzenia sieciowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45314310-7 Układanie kabli
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 23-11-2021 r. przy czym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poszczególnych zadań w terminach:
a) Inwentaryzacja jednostek do dnia 24.05.2019 r.
b) Podłączenie 80% jednostek oświatowych (82 jednostki) do dnia 23-05-2020 r.
c) Podłączenie 20% jednostek oświatowych (20 jednostek) do dnia 23-11-2020 r.
d) Przygotowanie dokumentacji technicznej sieci szerokopasmowej do dnia 30-06-2021 r.
e) Budowa pasywnej sieci szerokopasmowej, w tym roboty i materiały budowlane oraz dostawy i instalacja elementów pasywnej infrastruktury sieci NGA do dnia 23-11-2021 r.
f) Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA do dnia 23.11.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących przedsięwzięć (łącznie):
1) dla dokumentacji projektowej - co najmniej trzech projektów budowlanych, które polegały na zaprojektowaniu sieci szerokopasmowych o łącznej wartości projektów co najmniej 2.000.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony złotych) i łącznej długości minimum 500 km sieci szerokopasmowej;
2) dla robót budowlanych - co najmniej trzech robót budowlanych, które polegały na budowie sieci szerokopasmowych o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 25.000.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) i łącznej długości minimum 500 km sieci szerokopasmowej;
Zgodnie z pkt 4.2 Zapytania Ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
1) Kierownik Projektu – co najmniej 1 osoba, posiadająca:
• wykształcenie: wyższe,
• doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub zarządzaniu realizacją co najmniej 3 projektów inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt. 3a ustawy Prawo budowlane lub infrastruktury sieci szerokopasmowych, o łącznej wartości min. 10.000.000,00 zł brutto;
2) Kierownik zespołu projektowego – co najmniej 1 osoba, posiadająca:
wykształcenie: wyższe techniczne,
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym w min. 3 zadaniach, obejmujących projektowanie sieci telekomunikacyjnej przewodowej
o łącznej długości co najmniej 100 km;
3) Projektanci z branży telekomunikacyjnej – co najmniej 5 osób, każda posiadająca:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
• doświadczenie zawodowe:
o co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta liczone od uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
o w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania opracował co najmniej 2 projekty budowlane obejmujące sieć telekomunikacyjną przewodową o długości łącznej nie mniej niż 50 km;
4) Projektant z branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• Doświadczenie zawodowe:
o co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta liczone od uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
o w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania opracował co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przyłącza energetycznego lub instalacji elektrycznej;
5) Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba, posiadająca:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
• Doświadczenie zawodowe:
o co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, liczone od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
o w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania pełnił funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych lub kierownika budowy w przynajmniej 3 robotach budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewodowej o łącznej długości nie mniejszej niż 50 km;
6) Koordynator robót telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osoba, posiadająca:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
• Doświadczenie zawodowe:
o co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, liczone od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
o w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania pełniła funkcję koordynatora robót, inspektora nadzoru lub kierownika budowy w przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewodowej o łącznej długości nie mniejszej niż 50 km;
7) Specjalista ds. konfiguracji sieci FTTx – co najmniej 1 osoba, posiadająca aktualny na dzień składania ofert dokument, potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez producenta urządzeń FTTx. Dokument ten powinien potwierdzać ukończenie szkolenia w zakresie uzyskania specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie konfiguracji i zarządzania sieciami w technologii GPON FTTx.
Zgodnie z pkt 4.3 Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub poziom zdolności kredytowej Oferenta w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 60 dni przed upływem terminu składania ofert.
2) Osiągnęli średni roczny obrót w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem w wysokości min. 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w każdym roku.
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent przedstawi oświadczenie o obrocie Oferenta w obszarze objętym zamówieniem tj. prace projektowe obejmujące sieć szerokopasmową, lub roboty budowlane w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnej lub dostawy urządzeń dla budowy /uruchomienia sieci szerokopasmowej, za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku prowadzenia przez Oferenta działalności gospodarczej przez okres krótszy niż ostatnie 2 lata obrotowe, średnia wysokość obrotu musi być proporcjonalna do czasu prowadzenia działalności.
3) Dysponują ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent przedstawi opłaconą i aktualną polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, ze Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Zgodnie z pkt 4.4, 4.5, 4.6 Zapytania Ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zaistnienia zmian technologicznych, w szczególności pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub polepszenie funkcjonalności, efektywności przedmiotu zamówienia,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji postępowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub zastosowanie innych rozwiązań jest bardziej funkcjonalne i korzystniejsze dla Zamawiającego,
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) na etapie realizacji projektu, Wykonawca może zgłosić konieczność zamiany wybranych odcinków sieci na inne technologie, np., sieć doziemna, budowa własnych słupów, kanały technologiczne, przepusty itp., w tym analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (np. kanalizacja, włókna), o ile możliwa będzie współpraca z operatorem tej sieci oraz będą akceptowalne dla projektu warunki prawne, techniczne i ekonomiczne współpracy.
Zmiany wskazane w punkcie pkt b) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, każdorazowo po pisemnej akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) zaistnienie siły wyższej (rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności) która uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy – wówczas zmiana może dotyczyć zarówno przedmiotu zamówienia, terminu wykonania, jak i wynagrodzenia wykonawcy – w zakresie wyłącznie niezbędnym i uzasadnionym charakterem zdarzenia i jego skutków; zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy może być spowodowane wzrostem kosztu wykonania zamówienia w związku z wystąpieniem siły wyższej o koszty robót dodatkowych, koniecznych i nieprzewidzianych wcześniej; termin może zostać przedłużony stosownie do czasu niezbędnego do wykonania robót wywołanych siłą wyższą;
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, wytycznych dotyczących realizacji projektu oraz zmiany terminów płatności wynikających z umowy o dofinansowanie, w tym opóźnienia wypłacania zaliczek na rzecz Zamawiającego przez Instytucję Pośredniczącą - wówczas zmianie mogą ulec terminy zawarte w umowie z Wykonawcą, w szczególności terminy wskazane w Harmonogramie,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami – wówczas ulegnie zmianie przedmiot zamówienia jak i wynagrodzenie Wykonawcy,
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji – zmiany w przedmiocie zamówienia, terminach, wynagrodzeniu Wykonawcy, jeżeli uniknięcie kolizji będzie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów pracy Wykonawcy,
f) zmiana podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub zmiana powierzenia podwykonawcy innej części robót niż wskazana w umowie,
g) w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych czy innych czynników niezależnych od Stron, uniemożliwiających wykonanie danej części Zamówienia w terminie wynikającym z Harmonogramu – wówczas zmianie ulegnie Harmonogram poprzez przedłużenie terminu wykonania części Zamówienia, której dotyczy przeszkoda, o czas trwania przeszkody.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian spowodowanych zmianami dotyczącymi dofinansowania realizacji Zamówienia ze środków zewnętrznych, w tym unijnych, oraz zasad finansowania inwestycji, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Na etapie realizacji Zamówienia Wykonawca ma możliwość zamiany na etapie realizacji projektu części punktów adresowych zadeklarowanych przez Zamawiającego we wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 16 do Umowy – Wykaz Punktów Adresowych), na inne wskazane na tym samym obszarze w (Załącznik nr 17 do Umowy – Wykaz Potencjalnych Punktów Adresowych) . Wymiana będzie możliwa do wysokości 15% liczby lokali (gospodarstw) deklarowanej do objęcia zasięgiem. Zmiana zasięgu sieci wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana nie może dotyczyć puntu adresowego w którym zlokalizowana jest jednostka oświatowa.
Dopuszcza się także wymianę powyżej 15% zadeklarowanej liczby lokali (gospodarstw), jednak taka zmiana wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz Instytucji Pośredniczącej organizującej konkursy POPC.
Oświadczenie o zamianie punktów adresowych na inne zgodnie z powyższymi zasadami może złożyć Zamawiający. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zmian.
Zgodnie z pkt 16 Zapytania Ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Pełna lista załączników została opisana w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – 60% (60 pkt)
Okres Gwarancji – 10% (10 pkt)
Koncepcja realizacji przedsięwzięcia – 30% (30 pkt)

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + K
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
G- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „ Okres gwarancji”
K - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „ Koncepcja realizacji przedsięwzięcia”


Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium: cena „C”– 60 % wagi oceny - maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 60 punktów.
W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
C = C min / Ci x Max (C)
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Cena;
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci - cena oferty badanej,
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena"


Zasady oceny kryterium „Okres Gwarancji” (G)
Kryterium „Okres Gwarancji” (G) - 10 % wagi oceny - maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 10 punktów.
Sposób obliczenia punktacji za kryterium „Okres gwarancji”:
a) Wykonawca, który udzieli Zamawiającemu co najmniej 5-letniego okresu gwarancji otrzyma 10 pkt,
b) Wykonawca, który udzieli Zamawiającemu co najmniej 3-letniego okresu gwarancji (lecz krótszego, niż 5 lat) otrzyma 5 pkt,
c) Wykonawca, który udzieli Zamawiającemu co najmniej 2-letniego okresu gwarancji (lecz krótszego niż 3 lata) otrzyma 0 pkt.

Zasady oceny kryterium "Koncepcja realizacji przedsięwzięcia" (K)
Kryterium "Koncepcja realizacji przedsięwzięcia" (K) - 30 % wagi oceny - maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 30 punktów.

Ocenie będą podlegać elementy wyszczególnione w formularzu oferty w 6 podkryteriach:

Podkryterium 1 - Kompleksowość proponowanych rozwiązań, dostosowanie ich do specyfiki projektu
Podkryterium 2 - Zasady kontroli jakości i sposób ich dokumentowania
Podkryterium 3 - Opis funkcjonalności i parametrów technicznych
Podkryterium 4 - Opis elementów pasywnych planowanych do budowy wraz z podaniem rodzaju elementu, producenta, modelu, specyfikacji technicznej elementu
Podkryterium 5 - Opis elementów aktywnych planowanych do budowy wraz z podaniem rodzaju elementu, producenta, modelu, specyfikacji technicznej elementu
Podkryterium 6 - Koszty eksploatacji sieci
Maksymalna liczba punktów w każdym podkryterium wynosi 5 punktów.


Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert "Koncepcja realizacji przedsięwzięcia" (K) będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne podkryteria. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego:

K = PK1 + PK2 + PK3 + PK4 + PK5 + PK6

K – ocena punktowa oferty wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne podkryteria w kryterium "Koncepcja realizacji przedsięwzięcia" (K),
PK1 - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za podkryterium 1 „Kompleksowość proponowanych rozwiązań, dostosowanie ich do specyfiki projektu”;
PK2 - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za podkryterium 2 „Zasady kontroli jakości i sposób ich dokumentowania”;
PK3 - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za podkryterium 3 „Opis funkcjonalności i parametrów technicznych”;
PK4 - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za podkryterium 4 „Opis elementów pasywnych planowanych do budowy wraz z podaniem rodzaju elementu, producenta, modelu, specyfikacji technicznej elementu”;
PK5 - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za podkryterium 5 „Opis elementów aktywnych planowanych do budowy wraz z podaniem rodzaju elementu, producenta, modelu, specyfikacji technicznej elementu”;
PK6 - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za podkryterium 6 „Koszty eksploatacji sieci”.

Pełne informacje w pkt 8 Zapytania Ofertowego

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym zgodnie z dokumentem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Z postępowania wyklucza się ponadto Oferenta, który:
a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 4 Zapytania ofertowego,
b) z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
c) oferentów, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający ponadto wykluczy Oferenta:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zgodnie z pkt 5 Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wolności 1

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

512473850

NIP

8172186147

Tytuł projektu

Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim.

Numer projektu

POPC.01.01.00-18-0022/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Falesia Systemy Sp. z o.o.
ul. Sabały 60
02-174 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 04.02.2019
Cena brutto oferty: 60.822.270,00 zł
Liczba wyświetleń: 1013