Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie kontentu do e-learningu w 2 obszarach tematycznych

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2018

Numer ogłoszenia

1149684

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.11.2018 ogłoszenie zostało zmienione w zakresie:
1. termin składania ofert - zmieniono na: 03.12.2018 r.
2. zał. 1_formularz ofertowy: oświadczenie nr 2. dot. istotnych warunków realizacji zamówienia
3. zał. 2_Wzór umowy: pkt 11, pkt 13.c) i pkt 15

W związku z powyższym zmieniono adekwatnie treść załączników:
1. Zaproszenie do składania ofert_kontent.zmiana - skorygowaną treść zaznaczono kolorem czerwonym
2. Zał 1_Formularz ofertowy.zmiana - skorygowaną treść zaznaczono kolorem czerwonym
3. Zał 2_Wzór umowy.zmiana - skorygowaną treść zaznaczono kolorem czerwonym
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 25.11.2018 ogłoszenie zostało zmienione w zakresie:
1. termin składania ofert - zmieniono na: 30.11.2018 r.
2. termin realizacji zamówienia - zmieniono na: 20.01.2019 r.

W związku z powyższym zmieniono adekwatnie treść załączników:
1. Zaproszenie do składania ofert_kontent.zmiana
2. Zał 1_Formularz ofertowy.zmiana
3. Zał 2_Wzór umowy.zmiana

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na wybrany przez Wykonawcę sposób:
a. w jednej zamkniętej kopercie, w biurze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa,
b. e-mailem na adres: lck@firmyrodzinne.pl , przy czym oryginalne dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć w sposób opisany w ppkt. a.
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).
2. Ponadto do oferty Wykonawca składa: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu /zał. 3a/ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. 3b/) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta na opracowanie treści do platformy edukacyjnej”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lck@firmyrodzinne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Paciorek, Tomasz Budziak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600-472-021, 601-374-886

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu treści w 2 obszarach tematycznych do wykorzystania podczas seminariów, webinariów oraz na internetowej platformie edukacyjnej dla użytkowników i odbiorców projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zarządzanie procesem edukacyjnym opartym o narzędzia e-learningu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu treści w 2 obszarach tematycznych do wykorzystania podczas seminariów, webinariów oraz na internetowej platformie edukacyjnej dla użytkowników i odbiorców projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - 20 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Do oceny dopuszczone będą jedynie oferty, które wpłynęły w terminie, na podstawie następujących kryteriów:
1.1. Kryteria formalne:
a) Oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia (Część 2), tj.: spełniać wszystkie techniczne parametry ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
b) Oferta musi zostać dostarczona do Zamawiającego w sposób zastrzeżony w części 5 I 6.
1.2 Ocena ważnych ofert dokonana zastanie na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena: ocena na podstawie poniższego wzoru:
Cn/Cb x Kp = P, gdzie:
Cn – cena oferty najniższej;
Cb – cena oferty badanej;
Kp – waga kryterium 50 (pkt);
P – otrzymana liczba punktów.
1.3 Maksymalne wartości przyznawanych punktów w poszczególnych kategoriach oceny wynoszą
b) Wykształcenie, umiejętności i wiedza z zakresu tematyki potwierdzone przedłożonymi dokumentami:
i) kursy, szkolenia – 3 pkt albo
ii) studia wyższe – 5 pkt albo
iii) tytuł naukowy doktora – 10 pkt.
iv) certyfikaty poświadczające umiejętności z zakresu doradztwa – dodatkowo 5 pkt.
v) tytuł naukowy profesora – dodatkowo 10 pkt.
vi) tytuł zawodowy biegłego rewidenta – dodatkowe 10 pkt
c) Doświadczenie (praktyka zawodowa, dorobek naukowy) odpowiednio udokumentowane:
i) Do 3 lat – 3 pkt., albo
ii) Powyżej 3 lat do 10 lat – 5 pkt., albo
iii) Powyżej 10 lat – 10 pkt,
d) Wykonane opracowania zbieżne z danym obszarem tematycznym – 5 pkt

Maksymalna liczba punktów: 100
Wybrany zostanie ten wykonawca, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, o którym mowa w części 5, pkt 3, ocena będzie dokonywana dla wszystkich autorów występujących jako zespół, a punkty przyznawane Zespołowi poprzez średnią arytmetyczną.

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert;
3. Wybrany zostanie ten wykonawca, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą;
5. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INICJATYWA FIRM RODZINNYCH"

Adres

Smolna 14/7

00-375 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48602494665

NIP

5252427781

Tytuł projektu

Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: POLINVEST sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 03.12.2018 r.
Cena oferty: 64 882,50 zł brutto
Liczba wyświetleń: 234