Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA w ramach projektu POPC - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach I osi priorytetowej dla 7 obszarów

Data publikacji: 06.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2019

Numer ogłoszenia

1147685

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.01.2018 r. do godz. 12:00 w: w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., Punkt Obsługi Kancelaryjnej we Wrocławiu (54-204), przy ul. Legnickiej 60A.
Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.01.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. przy ul. Sudeckiej 95-97, Wrocław.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hruszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

718895893

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA w ramach projektu POPC - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach I osi priorytetowej dla 7 obszarów, w tym:
Zadanie nr 1 – Obszar Katowicki i Tyski (projekt nr POPC.01.01.00-24-0016/18) ID obszaru: 3.2.24.48.51
Zadanie nr 2 – Obszar Krakowski część C i Tarnowski część B (projekt nr POPC.01.01.00-12-0012/18) ID obszaru: 3.2.12.20c.24b
Zadanie nr 3 – Obszar Oświęcimski (projekt nr POPC.01.01.00-12-0017/18) ID obszaru: 3.2.12.23
Zadanie nr 4 – Obszar Rybnicki (projekt nr POPC.01.01.00-24-0013/18) ID obszaru: 3.2.24.49
Zadanie nr 5 – Obszar Sosnowiecki (projekt nr POPC.01.01.00-24-0014/18) ID obszaru: 3.2.24.50
Zadanie nr 6 – Obszar Wałbrzyski A (projekt nr POPC.01.01.00-02-0018/18) ID obszaru: 3.5.02.03a
Zadanie nr 7 – Obszar Wałbrzyski B (projekt nr POPC.01.01.00-02-0015/18) ID obszaru: 3.5.02.03b

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA w ramach projektu POPC - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach I osi priorytetowej dla 7 obszarów, w tym:
Zadanie nr 1 – Obszar Katowicki i Tyski (projekt nr POPC.01.01.00-24-0016/18) ID obszaru: 3.2.24.48.51
Zadanie nr 2 – Obszar Krakowski część C i Tarnowski część B (projekt nr POPC.01.01.00-12-0012/18) ID obszaru: 3.2.12.20c.24b
Zadanie nr 3 – Obszar Oświęcimski (projekt nr POPC.01.01.00-12-0017/18) ID obszaru: 3.2.12.23
Zadanie nr 4 – Obszar Rybnicki (projekt nr POPC.01.01.00-24-0013/18) ID obszaru: 3.2.24.49
Zadanie nr 5 – Obszar Sosnowiecki (projekt nr POPC.01.01.00-24-0014/18) ID obszaru: 3.2.24.50
Zadanie nr 6 – Obszar Wałbrzyski A (projekt nr POPC.01.01.00-02-0018/18) ID obszaru: 3.5.02.03a
Zadanie nr 7 – Obszar Wałbrzyski B (projekt nr POPC.01.01.00-02-0015/18) ID obszaru: 3.5.02.03b

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA w ramach projektu POPC - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach I osi priorytetowej dla 7 obszarów, w tym:
Zadanie nr 1 – Obszar Katowicki i Tyski (projekt nr POPC.01.01.00-24-0016/18) ID obszaru: 3.2.24.48.51
Zadanie nr 2 – Obszar Krakowski część C i Tarnowski część B (projekt nr POPC.01.01.00-12-0012/18) ID obszaru: 3.2.12.20c.24b
Zadanie nr 3 – Obszar Oświęcimski (projekt nr POPC.01.01.00-12-0017/18) ID obszaru: 3.2.12.23
Zadanie nr 4 – Obszar Rybnicki (projekt nr POPC.01.01.00-24-0013/18) ID obszaru: 3.2.24.49
Zadanie nr 5 – Obszar Sosnowiecki (projekt nr POPC.01.01.00-24-0014/18) ID obszaru: 3.2.24.50
Zadanie nr 6 – Obszar Wałbrzyski A (projekt nr POPC.01.01.00-02-0018/18) ID obszaru: 3.5.02.03a
Zadanie nr 7 – Obszar Wałbrzyski B (projekt nr POPC.01.01.00-02-0015/18) ID obszaru: 3.5.02.03b
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy). Zamawiający udostępni Wykonawcom Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - SOPU z zastrzeżeniem, iż są to informacje niejawne i podlegające ochronie, wobec czego zostaną przekazane zainteresowanemu Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się zachować przekazane mu dokumenty w poufności i wykorzystać je wyłącznie na potrzeby sporządzenia oferty. Warunkiem udostępnienia ww. dokumentów jest złożenie przez Wykonawcę prawidłowo uzupełnionego i podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Specyfikacji. Oświadczenie o zachowaniu poufności winno zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone na adres Zamawiającego: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., Punkt Obsługi Kancelaryjnej, Biuro Zakupów (DCP), ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław lub może zostać przesłane w formie skanu drogą elektroniczną na adres: monika.hruszczak@tauron.pl, a oryginał niezwłocznie winien zostać dostarczony do Zamawiającego. Załącznik nr 1 do Projektu Umowy – SOPU, zostanie udostępniony na płycie CD i przesłany Wykonawcy na adres wskazany w Oświadczeniu o zachowaniu poufności, po otrzymaniu oryginału oświadczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru powyższego dokumentu w siedzibie Zamawiającego: Wrocław ul. Sudecka 95-97, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu przekazania powyższego załącznika.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub więcej części – zadań, określonych w § 1 ust. 1 Specyfikacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45230000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232320-1 Kablowe linie nadawcze
45231112-3 Instalacja rurociągów
45314310-7 Układanie kabli
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32420000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
32412110-8 Sieć internetowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji umowy – 23.10.2021 r., przy czym szczegółowe postanowienia odnośnie okresu obowiązywania umowy oraz terminów jej wykonania zostały określone w § 4 Projektu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Specyfikacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
a.wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane, które polegały na budowie telekomunikacyjnej sieci światłowodowej (sieci dostępowej lub szkieletowo-dystrybucyjnej), o następującym zakresie:
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 1 – Obszar Katowicki i Tyski
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 430 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie co najmniej 7600 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 2 – Obszar Krakowski C i Tarnowski B
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 580 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie, co najmniej 9400 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 3 – Obszar Oświęcimski
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 490 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie co najmniej 7800 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 4 – Obszar Rybnicki
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 300 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie co najmniej 6600 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 5 – Obszar Sosnowiecki
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 550 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie co najmniej 10200 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 6 – Obszar Wałbrzyski A
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 510 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie co najmniej 13800 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 7 – Obszar Wałbrzyski B
•łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - budowę co najmniej 790 km linii światłowodowych bez współbieżności, oraz łącznie w ramach jednej lub kilku robót budowlanych - przyłączenie co najmniej 16100 gospodarstw domowych lub innych odbiorców końcowych, z jednoczesnym potwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane należycie, tzn. terminowo oraz z zachowaniem najwyższej staranności i jakości oraz prawidłowo ukończone.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie (obszar), wymagane jest wykazanie się doświadczeniem nie mniejszym niż suma minimalnych, wymaganych wartości dla części, na które Wykonawca składa ofertę. Np. dla Zadania nr 1 oraz nr 2 Wykonawca winien wykazać doświadczenie jako łączną sumę zrealizowanych prac dla obydwu obszarów (tj. budowa co najmniej 1010 km linii światłowodowych; przyłączenie co najmniej 17000 gospodarstw domowych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna wyżej opisany warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się doświadczeniem nie mniejszym niż suma minimalnych wymaganych wartości dla części, na które Wykonawcy składają ofertę.
b. Wykonali dostawy, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń aktywnych sieci szerokopasmowej (węzłów OLT GPON) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w liczbie co najmniej:
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 1 – Obszar Katowicki i Tyski
•co najmniej 20 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 2 – Obszar Krakowski C i Tarnowski B
•co najmniej 20 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 3 – Obszar Oświęcimski
•co najmniej 15 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 4 – Obszar Rybnicki
•co najmniej 14 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 5 – Obszar Sosnowiecki
•co najmniej 19 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 6 – Wałbrzyski A
•co najmniej 30 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
- W odniesieniu do oferty składanej dla zadania nr 7 – Wałbrzyski B
•co najmniej 32 szt. węzłów OLT GPON w ramach pojedynczej dostawy.
z jednoczesnym potwierdzeniem, iż dostawy i prace zostały wykonane należycie, tzn. terminowo oraz z zachowaniem najwyższej staranności i jakości oraz prawidłowo ukończone
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie (obszar), wymagane jest wykazanie się doświadczeniem nie mniejszym niż suma minimalnych wymaganych wartości dla części, na które Wykonawca składa ofertę. Np. dla Zadania nr 1 oraz nr 2 Wykonawca winien wykazać doświadczenie, jako suma zrealizowanych prac wymaganych dla każdego z obydwu obszarów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gdy złożona zostaje oferta na więcej niż jedno zadanie (obszar), Zamawiający dopuszcza, aby spełnienie wyżej opisanego warunku nastąpiło w ten sposób, aby warunek dla każdego z zadań (obszarów) został spełniony łącznie przez Wykonawców poprzez wykazanie się doświadczeniem nie mniejszym niż suma minimalnych wymaganych wartości dla części, na które Wykonawcy składają ofertę.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.:
- min. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika Projektu, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze kierowania projektami telekomunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem budowę sieci światłowodowych.
– min. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego, posiadającą kwalifikacje zawodowe (projektantem branży instalacyjno–inżynieryjnej) – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz. 1409) uprawniające do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących Przepisów Prawa Budowlanego i minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe.
- min. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm.), uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe.
Kierownik zespołu projektowego i kierownik budowy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przynależą do odpowiednich izb samorządu zawodowego (właściwych terytorialnie Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa) i są objęci obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65)
W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedno zadanie (obszar), Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się odpowiednio:
min. 1 osoba na każde z powyższych stanowisk (funkcji) – od 1 do 2 zadań
min. 2 osoby na każde z powyższych stanowisk (funkcji) – od 3 do 4 zadań
min. 3 osoby na każde z powyższych stanowisk (funkcji) – od 5 do 7 zadań
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna wyżej opisany warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Katowicki i Tyski– 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony) złotych,
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Krakowski C i Tarnowski B – 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów) złotych,
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Oświęcimski – 4 000 000,00 (słownie: cztery miliony) złotych,
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Rybnicki – 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony) złotych,
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Sosnowiecki – 4 500 000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych,
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Wałbrzyski A – 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów) złotych,
– w odniesieniu do oferty składanej na Obszar Wałbrzyski B – 7 000 000,00 (słownie: siedem milionów) PLN.
Środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości. Zdolność kredytowa oznacza możliwość uzyskania nowego kredytu we wskazanej wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie (obszar), wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż suma minimalnych, wymaganych wartości dla zadania (obszaru), na które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszczalne jest łączne spełnienie wyżej opisanego warunku przez Wykonawców poprzez zsumowanie środków finansowych lub zdolności kredytowej tych Wykonawców.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Projektem umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty wskazane w § 2 i 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
I. Kryterium A: Cena - 90%: cena za realizację całości przedmiotu zamówienia za poszczególne zadanie (wynagrodzenie ryczałtowe) – max 90 pkt.
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:
A min
A = ----------- x 90 pkt
A (x)
gdzie:
A min – najniższa cena za realizację całości przedmiotu zamówienia za poszczególne zadanie (wynagrodzenie ryczałtowe) wśród cen badanych ofert,
A (x) – cena za realizację całości przedmiotu zamówienia za poszczególne zadanie (wynagrodzenie ryczałtowe) badanej oferty.
II. Kryterium B – 10%: długość okresu gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w przedziale od 36 do 60 miesięcy – max. 10 pkt.
Oferowany okres gwarancji, Wykonawca ma obowiązek podać w pełnych miesiącach. Jeżeli oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie podany w niepełnych miesiącach, Zamawiający celem oceny i porównania ofert przyjmie okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę, zaokrąglając go do pełnego miesiąca w dół.
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. Dla ofert z okresem gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 60 miesięcy.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie za przedmiotowe kryterium Zamawiający będzie obliczał na podstawie wzoru:
B (x)
B = ----------- x 10 pkt,
B (max)
gdzie:
Bmax – liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert Wykonawców, z zastrzeżeniem, że w przypadku ofert z okresem gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 60 miesięcy
B (x) – liczba miesięcy okresu gwarancji badanej oferty;
b. Oferty oceniane będą punktowo przy zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta za ww. kryteria oceny ofert wynosi 100 pkt.
c. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert, liczoną według wzoru:
∑ = A + B
gdzie:
∑ – suma punktów przyznanych danej ofercie
A – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium A
B – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium B

Wykluczenia

Wykluczenie Wykonawców
i. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w § 3 Specyfikacji;
b) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania;
f) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184
z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
ii. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy
są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tego Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu tego Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie Zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
iii. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu
z Postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie wykluczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Sudecka 95-97

53-128 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

32 606 0 606

NIP

8992604750

Tytuł projektu

TAURON INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU OŚWIĘCIMSKIEGO

Numer projektu

POPC.01.01.00-12-0017/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część nr 1
ATEM – Polska sp. z o.o.
Ul. Łuzycka 2
81-537 Gdynia
data wpłynięcia oferty: 8.01.2019 r., godz. 11:05
cena: 27 880 000,00 zł netto
długość okresu gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy: 60 miesięcy

Część nr 2-5 oraz nr 7 unieważniona- nie złożono żadnej oferty; część nr 6 - unieważniona - wartość oferty najkorzystniejszej przekracza Wartość Zamówienia (szacunkową wartość zamówienia).
Liczba wyświetleń: 7069