Strona główna
Logo unii europejskiej

WPiT/2/2018 Przygotowanie i dostawa pakietów śniadaniowych dla uczestników projektu

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140343

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania oraz otwarcia ofert został przedłużony do dnia 09.10.2018r., do godz. 10:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (na załączonym druku - wydrukowanym w kolorze) do dnia 05.10.2018r. do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 81-225, ul. Morska 81-87 z dopiskiem: WPiT/2/2018 (nie otwierać przed 05.10.2018r. godz.10.00)
lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres: zampubl@am.gdynia.pl
z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WPiT/2/2018
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Termin składania oraz otwarcia ofert został przedłużony do dnia 09.10.2018r., do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampubl@am.gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Brunowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 55 86 421

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa pakietów śniadaniowych dla uczestników projektu (uczniów szkól podstawowych).
Zamówienie będzie realizowane w okresie 1.10.2018 r.- 14.06 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy, który na potrzeby projektu przygotuje i dostarczy pakiety śniadaniowe.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie i dostawa pakietów śniadaniowych dla uczestników projektu (uczniów szkól podstawowych) w skład których mogą wchodzić:
- Woda mineralna 0,5 L lub Jogurt pitny
- Wypieki cukiernicze (ciastko drożdżowe/francuskie/ proszkowe)
- Owoce (łatwe do obierania, typu : jabłka, gruszki, mandarynki, banany)

Zamówienie będzie realizowane w okresie 1.10.2018 r.- 14.06 2019 r.
Jednorazowo zapotrzebowanie będzie zgłaszane na 28-32 zestawów.

Kod CPV

15000000-8

Nazwa kodu CPV

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie 1.10.2018 r.- 14.06 2019 r.
Szczegółowe terminy dostaw zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu (załącznik do ogłoszenia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
g) zmiany w terminach poszczególnych dostaw mogą ulec zmianie o czym Wykonawca zostanie poinformowany z 7-dniowym terminem wyprzedzenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta sporządzona na podstawie wzoru powinna zawierać:
a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN
c) ilość uzupełniających wyborów cukierniczych
d) proponowane zestawy
e) czytelny podpis;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:

Cena – 60 % (cena najniższa / cena badana * waga)

Ilość darmowych wyborów cukierniczych – 40 %
(ilość w ofercie badanej / największa ilość wliczonych wyrobów cukierniczych * waga)

Wykluczenia

zgodnie z pzp

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

Akademia Czystego Morza

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-U001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 319