Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - powtórzenie - nr 2/W/2018 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia pięciu kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE, w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 05.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2018

Numer ogłoszenia

1135129

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty, sporządzone zgodnie z pkt. VII, na formularzach załączonych przez Zamawiającego, wraz z wymaganymi załącznikami, składać należy w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta - „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego – zapytanie ofertowe nr 2/W/2018) do dnia 12.09.2018 r., do godz. 23:59
- osobiście, kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77,
85-858 Bydgoszcz
(decyduje data wpływu oferty)
- pocztą elektroniczną, na adres: ariari@ariari.org
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe jest powtarzane ze względu na poprawienie informacji o terminie zapytania ofertowego (nr 2/W/2018 z dn. 25.08.2018).

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 50 osób niewidomych i słabowidzących (5 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.
Kurs dla każdej z grup obejmuje 120 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch Trenerów (trenera prowadzącego i trenera asystującego).
Ponadto Trenerzy realizujący szkolenie przeprowadzą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
w liczbie godzin 40 (na jedną grupę).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: oleśnicki Miejscowość: Oleśnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięciu kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących".
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Hotel Garden, ul. Podchorążych 2A, Oleśnica.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 50 osób niewidomych i słabowidzących (5 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.
Kurs dla każdej z grup obejmuje 120 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch Trenerów (trenera prowadzącego i trenera asystującego).
Ponadto Trenerzy realizujący szkolenie przeprowadzą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
w liczbie godzin 40 (na jedną grupę).
Każdy kurs będzie trwał łącznie 160 godzin (120 godzin + 40 godzin konsultacji) podzielonych na cztery pięciodniowe zjazdy. Program kursu ustalony zgodnie z sylabusami udostępnionymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne:
Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi:
Wrzesień 2018 - grudzień 2018 roku
W podanym terminie realizowane będą kursy dla pięciu 10-osobowych grup niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację opisanej wyżej usługi ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;
2. Dysponują kwalifikacjami i wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem w realizacji zadań zgodnych z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jednym egzaminatorem, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL TYFLO;
3. Dysponują odpowiednią liczbą kadry, pozwalającą na prowadzenie szkoleń dla 2 grup jednocześnie;
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
5. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
6. Posiadają/ dysponują akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne tyflolaboratorium ECDL.

Wiedza i doświadczenie

Instytucja szkoleniowa powinna wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, dla osób z dysfunkcją wzroku.
Trenerzy wyznaczeni do realizacji zadania muszą posiadać:
- Wykształcenie i kwalifikacje:
minimum średnie i certyfikaty zgodne z wytycznymi ECDL lub wykształcenie wyższe informatyczne.
- Doświadczenie:
a) co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w tym doświadczenie w realizacji szkoleń ECDL dla osób niewidomych i słabowidzących;
b) posiadają kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Zamawiający uzna kryteria za spełnione, gdy do oferty wraz z uzupełnionymi Załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków (dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie trenerów) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie Instytucji szkoleniowej.
Oferenci zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych kadry wykazywanej w ofercie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, mających wpływ na realizację umowy,
- zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług w zakresie przedmiotu zamówienia,
- ostatecznej ilości Uczestników/ Uczestniczek Projektu,
- zmiany terminu płatności,
- zmiany miejsca i terminu realizacji usługi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W skład oferty wchodzą:
• formularz ofertowy (załącznik nr. 1);
• oświadczenie Oferenta o braku powiązań z zamawiającym (załącznik nr. 2);
• wykaz szkoleń, wykonanych przez Instytucję szkoleniową, na rzecz osób niewidomych i słabowidzących (załącznik nr. 3);
• wykaz Trenerów, wyznaczonych do realizacji zadania (załącznik nr 4)
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie Trenerów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, referencje itp.).
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie Instytucji szkoleniowej (referencje, poświadczenia itp.)
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• dokumenty potwierdzające, że oferent dysponuje zapleczem oraz minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia egzaminów ECDL Base dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania (decyduje data wpływu oferty). Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
3. Zleceniobiorcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
4. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przy wyborze Zleceniobiorcy/Zleceniobiorców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Cena: 60 pkt.
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej oferowanej ceny (C min)
z ceną podaną w ocenianej ofercie (C o.of.), tj:
C = C min. / C o.of. x 60
Waga: 60%

2. Kompetencje Trenerów: 40 pkt
Waga: 40%
a) Liczba przeprowadzonych przez Trenerów szkoleń komputerowych dla osób niewidomych
i słabowidzących w ciągu 5 ostatnich lat:
0 – 4 szkoleń – 0 pkt
5 – 8 szkoleń – 2 pkt
9 - 12 szkoleń – 4 pkt
13 - 16 szkoleń – 6 pkt
17 – 20 szkoleń – 8 pkt
Powyżej 20 szkoleń – 10 pkt.

b) Liczba zrealizowanych szkoleń ECDL dla osób niewidomych i słabowidzących:
0 – 2 szkoleń – 0 pkt
3 – 4 szkoleń – 10 pkt
5 – 6 szkoleń – 20 pkt
Powyżej 7 szkoleń – 30 pkt

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Adres

Grunwaldzka 12/B

50-355 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713228015

NIP

8981624789

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Numer projektu

RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zauważony błąd w formularzu ofertowym i zostanie powtórzone.
Liczba wyświetleń: 227