Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/JG/2018 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia pięciu kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE, w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 26.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2018

Numer ogłoszenia

1133243

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty, sporządzone zgodnie z pkt. VII, na formularzach załączonych przez Zamawiającego, wraz z wymaganymi załącznikami, składać należy w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta - „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego – zapytanie ofertowe nr 2/JG/2018) do dnia 02.09.2018 r., do godz. 23:59
- kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77,
85-858 Bydgoszcz
(decyduje data wpływu oferty)
- pocztą elektroniczną, na adres: ariari@ariari.org
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 20 osób niewidomych i słabowidzących (2 grupy x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.
Kurs dla każdej z grup obejmuje 120 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch Trenerów (trenera prowadzącego i trenera asystującego).
Ponadto Trenerzy realizujący szkolenie przeprowadzą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
w liczbie godzin 40 (na jedną grupę).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Sokołowsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięciu kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących".
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Ośrodek Wypoczynkowy „Radosno”, ul. Główna 5, 58-351 Sokołowsko.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 20 osób niewidomych i słabowidzących (2 grupy x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.
Kurs dla każdej z grup obejmuje 120 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch Trenerów (trenera prowadzącego i trenera asystującego).
Ponadto Trenerzy realizujący szkolenie przeprowadzą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
w liczbie godzin 40 (na jedną grupę).
Każdy kurs będzie trwał łącznie 160 godzin (120 godzin + 40 godzin konsultacji) podzielonych na cztery pięciodniowe zjazdy. Program kursu ustalony zgodnie z sylabusami udostępnionymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne:
Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi:
Wrzesień 2018 - grudzień 2018 roku
W podanym terminie realizowane będą kursy dla pięciu 10-osobowych grup niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację opisanej wyżej usługi ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;
2. Dysponują kwalifikacjami i wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem w realizacji zadań zgodnych z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jednym egzaminatorem, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL TYFLO;
3. Dysponują odpowiednią liczbą kadry, pozwalającą na prowadzenie szkoleń dla 2 grup jednocześnie;
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
5. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
6. Posiadają/ dysponują akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne tyflolaboratorium ECDL.

Wiedza i doświadczenie

Instytucja szkoleniowa powinna wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, dla osób z dysfunkcją wzroku.
Trenerzy wyznaczeni do realizacji zadania muszą posiadać:
- Wykształcenie i kwalifikacje:
minimum średnie i certyfikaty zgodne z wytycznymi ECDL lub wykształcenie wyższe informatyczne.
- Doświadczenie:
a) co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w tym doświadczenie w realizacji szkoleń ECDL dla osób niewidomych i słabowidzących;
b) posiadają kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Zamawiający uzna kryteria za spełnione, gdy do oferty wraz z uzupełnionymi Załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków (dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie trenerów) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie Instytucji szkoleniowej.
Oferenci zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych kadry wykazywanej w ofercie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, mających wpływ na realizację umowy,
- zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług w zakresie przedmiotu zamówienia,
- ostatecznej ilości Uczestników/ Uczestniczek Projektu,
- zmiany terminu płatności,
- zmiany miejsca i terminu realizacji usługi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W skład oferty wchodzą:
• formularz ofertowy (załącznik nr. 1);
• oświadczenie Oferenta o braku powiązań z zamawiającym (załącznik nr. 2);
• wykaz szkoleń, wykonanych przez Instytucję szkoleniową, na rzecz osób niewidomych i słabowidzących (załącznik nr. 3);
• wykaz Trenerów, wyznaczonych do realizacji zadania (załącznik nr 4)
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie Trenerów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, referencje itp.).
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie Instytucji szkoleniowej (referencje, poświadczenia itp.)
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• dokumenty potwierdzające, że oferent dysponuje zapleczem oraz minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia egzaminów ECDL Base dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania (decyduje data wpływu oferty). Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
3. Zleceniobiorcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
4. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przy wyborze Zleceniobiorcy/Zleceniobiorców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Cena: 60 pkt.
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej oferowanej ceny (C min)
z ceną podaną w ocenianej ofercie (C o.of.), tj:
C = C min. / C o.of. x 60


2. Kompetencje Trenerów: 40 pkt
a) Liczba przeprowadzonych przez Trenerów szkoleń komputerowych dla osób niewidomych
i słabowidzących w ciągu 5 ostatnich lat:
0 – 4 szkoleń – 0 pkt
5 – 8 szkoleń – 2 pkt
9 - 12 szkoleń – 4 pkt
13 - 16 szkoleń – 6 pkt
17 – 20 szkoleń – 8 pkt
Powyżej 20 szkoleń – 10 pkt.

b) Liczba zrealizowanych szkoleń ECDL dla osób niewidomych i słabowidzących:
0 – 2 szkoleń – 0 pkt
3 – 4 szkoleń – 10 pkt
5 – 6 szkoleń – 20 pkt
Powyżej 7 szkoleń – 30 pkt

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Adres

Grunwaldzka 12/B

50-355 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713228015

NIP

8981624789

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Numer projektu

RPDS.09.01.03-02-0006/17-00
Liczba wyświetleń: 352