Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż elementów infrastruktury rowerowej

Data publikacji: 06.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1129264

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z pytaniami z dn. 07.08.2018 r. do treści zamówienia, Zamawiający udzielił stosownych wyjaśnień.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę proszę złożyć do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12:00 w jednej z form podanych poniżej:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pok. 219;
b) faksem na nr: 89 642 94 01;
c) elektronicznie na adres email: prella@um.ostroda.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

prella@um.ostroda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Prella

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

896429448

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Dostawę:
a) Stojaków rowerowych – 30 szt.,
b) Wiat rowerowych z kompletem 5 stojaków rowerowych – 4 zestawy,
c) Podpórek dla rowerzystów – 22 szt.
d) Samoobsługowych stacji naprawy rowerów – 5 szt.
II. Transport w/w elementów do miejsca montażu na terenie miasta Ostródy.
III. Montaż:
a) Wykonanie betonowych fundamentów niezbędnych do bezpiecznego i stabilnego montażu elementów wymienionych w ppkt. I,
b) Montaż elementów infrastruktury.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie atrakcyjności ścieżek rowerowych w Ostródzie poprzez infrastrukturę rowerową.

Przedmiot zamówienia

I. Dostawę:
a) Stojaków rowerowych – 30 szt.,
b) Wiat rowerowych z kompletem 5 stojaków rowerowych – 4 zestawy,
c) Podpórek dla rowerzystów – 22 szt.
d) Samoobsługowych stacji naprawy rowerów – 5 szt.
II. Transport w/w elementów do miejsca montażu na terenie miasta Ostródy.
III. Montaż:
a) Wykonanie betonowych fundamentów niezbędnych do bezpiecznego i stabilnego montażu elementów wymienionych w ppkt. I,
b) Montaż elementów infrastruktury.

Szczegółowe parametry elementów infrastruktury rowerowej zostały zawarte w Specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego zamówienia.

Kod CPV

34432000-4

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do rowerów

Harmonogram realizacji zamówienia

90 dni od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć:
1) formularz ofertowy;
2) zaakceptowany projekt umowy;
3) formularz kalkulacji ceny ofertowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

Adres

Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

896429400

Fax

896429401

NIP

7412090654

Tytuł projektu

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer projektu

RPWM.06.02.03-28-0031/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania wybrano ofertę ALFA TECH s.c. K. Sadowski, W. Gonder ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda za cenę 109 543,80 zł
Liczba wyświetleń: 201