Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyny tabletkującej w związku realizacją projektu „Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek”

Data publikacji: 29.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-07-2018

Numer ogłoszenia

1122048

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
4. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2018 roku do godz. 15:00 w formie elektronicznej na adres produkcja@mikmaki.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy BMB Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 5, 05-600 Grójec.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

produkcja@mikmaki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Bienkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 48 664 21 31, kom. 502 225 594

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa maszyny tabletkującej przeznaczonej do produkcji otoczkowanych drażetek pudrowych poprzez ich sprasowanie z surowców sypkich, pylistych i granulatów na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: grójecki Miejscowość: Grójec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa maszyny tabletkującej przeznaczonej do produkcji otoczkowanych drażetek pudrowych poprzez ich sprasowanie z surowców sypkich, pylistych i granulatów w ramach projektu „Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa maszyny tabletkującej przeznaczonej do produkcji otoczkowanych drażetek pudrowych poprzez ich sprasowanie z surowców sypkich, pylistych i granulatów.

Maszyna tabletkująca – tabletkarka rotacyjna o następującej minimalnej funkcjonalności (specyfikacja):
a) Podajnik mechaniczny
b) Automatyczne tabletkowanie
c) System kontroli wagi tablet
d) System podwójnego ładowania proszku
e) Automatyczny odrzut źle ukształtowanych drażetek
f) Odpylacz (kolektor pyłu).
g) Zestaw kalibracyjny do ładowania obciążeniowego
h) System ewakuacji gotowych tabletek
i) Moduł do produkcji tabletek dwuwarstwowych/dwukolorowych
j) Komputer z oprogramowaniem, który w czasie procesu rejestruje wskazania czujników oraz pozwala na obróbkę danych oraz graficzne wizualizacje przebiegu procesu tabletkowania
k) Dwa rodzaje stołów roboczych dających możliwość wymiany i pracy jednocześnie na dwóch stołach, pozwalających na wykorzystanie wszystkich obowiązujących dla tego typu sprzętu rodzajów oprzyrządowania
l) Podajnik z wymuszonym zasypem
m) Czujniki pozwalające na dokładne śledzenie procesu technologicznego oraz monitorowanie parametrów pracy urządzenia, na obróbkę danych oraz graficzne wizualizacje przebiegu procesu tabletkowania
n) Panel sterowania z ekranem dotykowym.

Wymagania techniczne:
a) korpus maszyny wykonany ze stali nierdzewnej
b) produkcja na godzinę min. – 300 000 szt.
c) liczba stempli – min. 60
d) siła nacisku – 10 ton
e) średnica tabletki min. – 9 mm
f) głębokość wypełnienia max. - 6 mm
g) silnik (kW) min. – 4
h) liczba faz – 3
i) zasilanie (Wolty) – 400 V

Kod CPV

42215200-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania żywności

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin wykonania zamówienia to 31.08.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie formułuje dodatkowych wymogów w tym zakresie. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie formułuje dodatkowych wymogów w tym zakresie. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .

Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
Oferta winna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia/zobowiązanie do realizacji zamówienia w terminie,
- okres gwarancji (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenie) i jej warunki,
2. Oświadczenie o niewykluczeniu.
3. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć kartę techniczną urządzenia).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i spełniających Warunki udziału w postępowaniu,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
A. Oferowana cena – waga 85 %.
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 85 = liczba punktów .
B. Parametry techniczne – waga 15 %.
Punkty za kryterium parametry techniczne zostaną obliczone wg wzoru:
Produkcja na godzinę (szt.) min oferty badanej / Najwyższa produkcja wśród ocenianych ofert x 15 = liczba punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu.
W przypadku ofert równoważnych Zamawiający dokona jakościowej oceny ofert w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Spółdzielcza 5

05-600 Grójec

mazowieckie , grójecki

Numer telefonu

486642201

Fax

226642131

NIP

7970007443

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-8862/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SEJONG Pharmatech Co Ltd / Innovative Industrial Solutions Poland Witold Zdybicki
#63 Ahnnamm 402 Rd, Bupyung-Gu, Incheon City, Korea 403 030 / ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4/19, 00-621 Warszawa
Oferta z dnia 4 lipca 2018 roku na kwotę EUR 192.750,00
Liczba wyświetleń: 301