Strona główna
Logo unii europejskiej

6/2018/SezAM WN/01/2018 Opracowanie planów studiów i sylwetek absolwentów wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawcy z firm związanych z hydrografią, spedycją, logistyką, systemami informatycznymi, administrowaniem i zarządzaniem infrastrukturą portową i rzeczną oraz firm pośredniczących w zatrudnieniu absolwentów statkach) z podziałem na zadania w zakresie tworzonych nowych specjalności II stopnia studiów na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT

Data publikacji: 31.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1115551

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku) do dnia 11.06.2018r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, ul. Jana Pawła II 3, 81 – 345 Gdynia z dopiskiem:
Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego (nie otwierać przed 11.06.2018r. godz.10.00) lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres: p.wilczynski@wn.am.gdynia.pl
z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2018/SezAM WN/01/2018
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: p.wilczynski@wn.am.gdynia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.wilczynski@wn.am.gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Wilczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 690 11 02

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planów studiów i sylwetek absolwentów wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawcy z firm związanych z hydrografią, spedycją, logistyką, systemami informatycznymi, administrowaniem i zarządzaniem infrastrukturą portową i rzeczną oraz firm pośredniczących w zatrudnieniu absolwentów statkach) z podziałem na zadania w zakresie tworzonych nowych specjalności II stopnia studiów na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który opracuje plany studiów i sylwetki absolwentów w zakresie tworzonych nowych specjalności II stopnia studiów na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planów studiów i sylwetek absolwentów wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami z podziałem na zadania w zakresie tworzonych nowych specjalności II stopnia studiów na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT.

Zadanie 1 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania efektów kształcenia i ich matrycy tworzonej nowej specjalności Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 2 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania efektów kształcenia i ich matrycy tworzonej nowej specjalności Eksploatacja Zbiornikowców na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 3 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania efektów kształcenia i ich matrycy tworzonej nowej specjalności Morskie Systemy Informacyjne na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 4 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania efektów kształcenia i ich matrycy tworzonej nowej specjalności Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 5 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania efektów kształcenia i ich matrycy tworzonej nowej specjalności Zarządzanie Infrastrukturą I Środkami Transportu Śródlądowego na studiach II stopnia na kierunku studiów TRANSPORT;

Zadanie 6 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania planu studiów i sylwetki absolwenta tworzonej nowej specjalności Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 7 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania planu studiów i sylwetki absolwenta tworzonej nowej specjalności Eksploatacja Zbiornikowców na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 8 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania planu studiów i sylwetki absolwenta tworzonej nowej specjalności Morskie Systemy Informacyjne na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 9 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania planu studiów i sylwetki absolwenta tworzonej nowej specjalności Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne na studiach II stopnia na kierunku studiów NAWIGACJA;

Zadanie 10 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania planu studiów i sylwetki absolwenta tworzonej nowej specjalności Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego na studiach II stopnia na kierunku studiów TRANSPORT ;

Zadanie 11 Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania zbiorczego programu studiów tworzonych nowych specjalności na studiach II stopnia na kierunkach studiów NAWIGACJA i TRANSPORT;

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kompetentną w zakresie realizacji usługi na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.
Osoba delegowana przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia winna pełnić stanowisko kierownicze lub specjalisty oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji zagadnień (branży związanej z tematyką specjalności studiów II stopnia) stanowiących przedmiot zamówienia, znać zagadnienia związane z rynkiem pracy i potrzebami tego rynku w zakresie minimum jednej kompetencji związanych z tematyką tworzonych specjalności II stopnia studiów:
- Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną,
- Eksploatacja Zbiornikowców,
- Morskie Systemy Informacyjne,
- Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne,
- Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego,

oraz dodatkowo posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach związanych z administracją morską, gospodarką morską m.in. spedycją, logistyką, zastosowaniem informatyki do potrzeb gospodarki morskiej, projektowaniem, zarządzaniem i budową infrastruktury terminali portowych.
Wykonawca winien załączyć do oferty szczegółowe informacje na temat własnych doświadczeń oraz na temat osoby delegowanej do wykonania zamówienia, tj. z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
Jednocześnie minimum 5 letnie doświadczenie należy wykazać z ostatnich lat funkcjonalności Wnioskodawcy potwierdzając znajomość aktualnego rynku i jego potrzeb.

Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających wymagania min. Ogłoszenia o zamówieniu. W szczególności konieczność zmiany kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, w każdej części, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie projektu pn. „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Oferta powinna zawierać:
a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy, w tym również umowy cywilnoprawnej);
c) czytelny podpis;
d) potwierdzenie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego Wnioskodawcy w ostatnich 5 latach wskazując znajomość aktualnych potrzeb rynku.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w ramach niniejszego postępowania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
b) Cena – 70 % (70 pkt)
c) Doświadczenie osoby uczestniczącej w Zamówieniu z ramienia Wykonawcy – 30% (30pkt)
• 5 letnie doświadczenie – 10pkt
• 6 -10 letnie doświadczenie – 20pkt
• ponad 10 letnie doświadczenie – 30pkt

UWAGA: W przypadku niewskazania w FORMULARZU OFERTY okresu (lat) doświadczenia zawodowego osoby, Zamawiający przyjmie, iż osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada doświadczenie zawodowe równe 5 lat.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

"SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z218/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 367