Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/R/2018, z dnia 21 maja 2018 r.

Data publikacji: 21.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2018

Numer ogłoszenia

1112983

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 28 maja 2018 r. (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
1) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org, przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI.
2) Drogą pocztową na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz;

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia indywidualnych kursów dla 12 osób przygotowujących do wykonywania pracy w Projekcie:
„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.
Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaktywizowanie zawodowe i włączenie społeczne 10 osób niewidomych lub słabowidzących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biorących udział w projekcie:
„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.
Poprzez udział w Warsztatach dziennikarskich, w formie wyjazdowej - z zapewnionym noclegiem, wyżywieniem i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór trenerów/prowadzących kursy na stanowiskach:
3 trenerów/prowadzących indywidualne kursy dla 12 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.
2. Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.
3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na podstawie umowy cywilnoprawnej w terminie od dnia 29.05.2018 r. do dnia 30.06.2018 r, tj. w okresie realizacji Projektu.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1. Przeprowadzenie przez 1 trenera 4 indywidualnych kurów dla 4 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu. Każdy kurs będzie trwał 7 dni, czyli 35 godzin (5 godzin dziennie) a weźmie w nim udział 1 Uczestnik/-czka projektu – osoba niewidoma lub słabowidząca. Program kursu będzie opracowywany indywidualnie pod kątem ograniczeń Uczestników/-czek projektu, we współpracy z pracodawcą. Kurs przygotowujący do podjęcia zatrudnienia na stanowisku: analityk zasobów internetowych.
Cel: adaptacja osób do stanowiska pracy w wymiarze materialnym i alternatywnego (bezwzrokowego/częściowo bezwzrokowego) korzystania z udostępnionych przez pracodawców narzędzi pracy i wykonywanych z ich użyciem przydzielonych obowiązków. W razie konieczności obszary wsparcia mogą zostać rozszerzone.
Część 2. Przeprowadzenie przez 1 trenera 4 indywidualnych kurów dla 4 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu. Każdy kurs będzie trwał 7 dni, czyli 35 godzin (5 godzin dziennie) a weźmie w nim udział 1 Uczestnik/-czka projektu – osoba niewidoma lub słabowidząca. Program kursu będzie opracowywany indywidualnie pod kątem ograniczeń Uczestników/-czek projektu, we współpracy z pracodawcą. Kurs przygotowujący do podjęcia zatrudnienia na stanowisku: pracownik telesprzedaży.
Cel: adaptacja osób do stanowiska pracy w wymiarze materialnym i alternatywnego (bezwzrokowego/częściowo bezwzrokowego) korzystania z udostępnionych przez pracodawców narzędzi pracy i wykonywanych z ich użyciem przydzielonych obowiązków. W razie konieczności obszary wsparcia mogą zostać rozszerzone.
Część 3. Przeprowadzenie przez 1 trenera 4 indywidualnych kurów dla 4 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu. Każdy kurs będzie trwał 7 dni, czyli 35 godzin (5 godzin dziennie) a weźmie w nim udział 1 Uczestnik/-czka projektu – osoba niewidoma lub słabowidząca. Program kursu będzie opracowywany indywidualnie pod kątem ograniczeń Uczestników/-czek projektu, we współpracy z pracodawcą. Kurs przygotowujący do podjęcia zatrudnienia na stanowisku: specjalista ds. mediów społecznościowych.
Cel: adaptacja osób do stanowiska pracy w wymiarze materialnym i alternatywnego (bezwzrokowego/częściowo bezwzrokowego) korzystania z udostępnionych przez pracodawców narzędzi pracy i wykonywanych z ich użyciem przydzielonych obowiązków. W razie konieczności obszary wsparcia mogą zostać rozszerzone.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: indywidualne kursy dla 12 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu będą realizowane w okresie od 29 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe terminy zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia:
Indywidualne kursy dla 12 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu będą odbywać się na terenie województwa podkarpackiego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia dla części 1. i części 2. i części 3 mogą ubiegać się Oferenci posiadający łącznie:
1) Wykształcenie minimum wyższe – każdy trener, który będzie realizował zamówienie;
2) Wiedza i doświadczenie dla każdego trenera, który będzie realizował zamówienie:
doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy minimum 2 lata i/lub 300 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu, dla:
część 1. Analityk zasobów internetowych,
część 2. Pracownik telesprzedaży,
część 3. Specjalista ds. mediów społecznościowych
3) Złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym/Partnerami.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania/procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi – załączą aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5) Nie należą do kategorii Oferentów wykluczonych z postępowania, tj. Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Oferentów dokumentów, o których mowa w pkt. IX, wg formuły „spełnia”/„nie spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców nie spełniających wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia dotyczącego tego samego rodzaju usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. VIII, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenie
5. Wykonawca do oferty składa kserokopie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia trenerów wyznaczonych do realizacji zamówienia (data, podpis Wykonawcy oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem, ksero dyplomu, CV, referencje, zaświadczeń, itp.);
6. W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych dla każdej części zapytania ofertowego osobno na podstawie następujących kryteriów:
a) Konkurencyjna cena = 30 % (C),
b) Doświadczenie zawodowe trenera = 20 % (D1),
c) Doświadczenie zawodowe trenera w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi = 50 % (D2),
2. Punkty przyznawane za kryterium KONKURENCYJNA CENA będą liczone wg następującego wzoru dla każdej części zapytania ofertowego:
C = (Cmin : Cb) x 30
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
Cb – cena obliczona badanej oferty
Waga kryterium 30 %.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium KONKURENCYJNA CENA wynosi 30.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Punkty przyznane za kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TRENERA będą liczone dla każdej części zapytania ofertowego osobno (D1):
Opis sposobu obliczenia KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO TRENERA.
Waga kryterium 20 %.
Punkty zostaną przyznane wg kryterium „doświadczenie zawodowe trenera”:
• Doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy od 2 lata i/lub 300 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu do doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy do 4 lat i/lub 600 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu – 10 pkt.;
• Doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy od 4 lata i/lub 600 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu do doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy 6 lat i/lub 1200 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu – 14pkt.;
• Doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy od 6 lata i/lub 1200 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu do doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy 8 lat i/lub 2400 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu – 18 pkt.;
• Doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku pracy ponad 8 lat i/lub 2400 godzin przeprowadzonych warsztatów z danego tematu – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TRENERA (D1) 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TRENERA (D1) wynosi 20.

4. Punkty przyznane za kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TRENERA W PRACY Z OSOBAMI NIEWIDOMYMI I SŁABOWIDZĄCYMI będą liczone dla każdej części zapytania ofertowego osobno (D2):
Opis sposobu obliczenia KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO TRENERA W PRACY Z OSOBAMI NIEWIDOMYMI I SŁABOWIDZĄCYMI.
Waga kryterium 50 %.
Punkty zostaną przyznane wg kryterium „doświadczenie zawodowe trenera w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi”:
• od 2 lata i/lub 300 godzin do 4 lat i/lub 600 godzin – 10 pkt.;
• od 4 lata i/lub 600 godzin do 6 lat i/lub 1200 godzin – 20 pkt.;
• od 6 lata i/lub 1200 godzin do 8 lat i/lub 2400 godzin – 40 pkt.;
• ponad 8 lat i/lub 2400 godzin – 50 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TREENRA W PRACY Z OSOBAMI NIEWIDOMYMI I SŁABOWIDZĄCYMI 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TRENERA W PRACY Z OSOBAMI NIEWIDOMYMI I SŁABOWIDZĄCYMI wynosi 50.

5. Dla każdej części, ważne oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D1 + D2) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI

Adres

pl. Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178524738

NIP

8132767872

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0095/16-00

Inne źródła finansowania

Partner w projekcie:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz

www.ariari.org
mail: ariari@ariari.org
KRS 0000314197
NIP 7272733418
REGON 100581940

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1. Zbigniew Gomółka, 26.05.2018 r.; Część 2. Łukasz Próchnicki, 28.05.2018 r.; Część 3. Wojciech Żółkowski, 26.05.2018 r.
Liczba wyświetleń: 461