Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr postępowania: MOWES/04/KOM/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Data publikacji: 30.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1100747

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, adres:
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków

lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Zamówienie obejmuje następujące szkolenia:
1. Dwudniowe szkolenie wstępne: wizerunek organizacji i promowanie działań oraz
2. Jednodniowe szkolenie w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO: wizerunek organizacji i promowanie działań.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenera do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Zamówienie obejmuje następujące szkolenia:
1. Dwudniowe szkolenie wstępne: wizerunek organizacji i promowanie działań oraz
2. Jednodniowe szkolenie w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO: wizerunek organizacji i promowanie działań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Zamówienie obejmuje następujące szkolenia:
1. Dwudniowe szkolenie wstępne: wizerunek organizacji i promowanie działań.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie wizerunku organizacji i promowania działań a szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
 Cele promocyjne organizacji, odbiorcy, narzędzia
 Organizacja pozarządowa w mediach społecznościowych – czy i jak być obecnym?
 Współpraca NGO z mediami
 Narzędzia promocji w społeczności lokalnej

2. Jednodniowe szkolenie w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO: wizerunek organizacji i promowanie działań.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie wizerunku organizacji i promowania działań a szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
 Wizerunek, czy jest sens go kreować i podtrzymywać
 Cele promocyjne organizacji, odbiorcy, narzędzia
 Przekaz o organizacji
 Zasady w przygotowywaniu podstawowych materiałów promocyjnych (np. co zawrzeć na ulotce, co na plakacie)
 Proste, darmowe narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych
 Główne problemy z promocją w organizacji i sposoby ich rozwiązywania

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dwudniowe szkolenie wstępne: wizerunek organizacji i promowanie działań - w dniach 12-13.05.2018 r.
2. Jednodniowe szkolenie w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO: wizerunek organizacji i promowanie działań - w dniu 15.04.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w porozumieniu z Oferentem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto w zł) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
C = ----------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę szkolenia;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę szkolenia;
60% - waga kryterium „C”

W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym (liczba godzin przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia) „DT” – waga kryterium 40 %

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym („DT”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

DTbad
DT = ----------------------------- x 100 pkt x 40 %
DTmax

gdzie:
DTbad – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty badanej;
DTmax – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty z największą liczbą godzin przeprowadzonych w danym temacie szkoleniowym;
40% - waga kryterium „DT”

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „DT”.

Wykluczenia

Wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

ks. bpa Władysława Bandurskiego 58/11

31-515 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0048/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marcin Gołąbek
ul. J. Brożka 26/43
30-405 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 09.04.2018.
Cena oferty: 100 zł brutto za godzinę szkolenia (81,30 zł netto)
Liczba wyświetleń: 253