Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę 2 kompletów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 79,46 kWp w ramach projektu: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "PRIMA""

Data publikacji: 14.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2018

Numer ogłoszenia

1096277

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

20.03.2018
Uzupełnienie dokumentacji
W związku z pojawiającymi się od Państwa zapytaniami, dołączona do ogłoszenia została dokumentacja techniczna i przedmiar prac.
15.03.2018
Zmiana adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym.
Z przyczyn technicznych aktualny adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym to: biuro@phuprima.pl
W związku ze zmianą wydłużenia ulega termin składania ofert: do 03.04.2018 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej do Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMA" Sławacinek Stary 146 G, 21-500 Biała Podlaska do dnia 03.04.2018 do godz. 15:00do godz. 23:59 lub na e-mail: office@phuprima.pl
Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich doręczenia przez pocztę do Zamawiającego do dnia 29.03.2018 r. włącznie do godziny 15:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.04.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMA" Sławacinek Stary 146 G,
21-500 Biała Podlaska.
Otwarcie ofert jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@phuprima.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Dragun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

83 341 08 06 lub 511 070 054

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający realizuje projekt „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "PRIMA"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków europejskich, Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
Zamawiający podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPLU.04.02.00-06-0274/17-00 w dniu 23.02.2018.
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej zlokalizowanych w Sławacinku Starym, dz. nr: 109/5, 110/3; obręb:033 o mocach: do 39,73 kWp i 39,73 kWp. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletów instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachu hali produkcyjnej o łącznej mocy do 79,46 kWp odbędzie się wg projektów budowlanych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia to budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest większa niż 79 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: słońce), której moc mieści się w zakresie do 2 MWe/MWt, zamontowanej na dachu budynku hali produkcyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: bialski Miejscowość: Sławacinek Stary

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest realizacja projektu.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez
Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMA" na realizację projektu „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "PRIMA"” (zwanym dalej Regulaminem) w trybie konkursu ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający realizuje projekt „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "PRIMA"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków europejskich, Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
Zamawiający podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPLU.04.02.00-06-0274/17-00 w dniu 23.02.2018.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej zlokalizowanych w Sławacinku Starym, dz. nr: 109/5, 110/3; obręb:033 o mocach: do 39,73 kWp i 39,73 kWp. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletów instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachu hali produkcyjnej o łącznej mocy do 79,46 kWp odbędzie się wg projektów budowlanych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia to budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest większa niż 79 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: słońce), której moc mieści się w zakresie do 2 MWe/MWt, zamontowanej na dachu budynku hali produkcyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa.
Prace budowlane obejmą: montaż systemowej konstrukcji aluminiowej przeznaczonej pod panele fotowoltaiczne
• montaż instalacji fotowoltaicznych składającej się łącznie z 274 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachu istniejącego budynku do konstrukcji wsporczej
• wykonanie instalacji elektrycznej.
Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem
Specyfikacja techniczna instalacji:
1. Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 290 Wp – 127 szt, 2 komplety
2. Konstrukcja wsporcza aluminiowa - 2 kpl.
3. Inwertery o następujących parametrach: min. 30 kW - 2 szt. 8,5 kW - 2 szt.
4. Okablowanie DC - kabel solarny 6mm2 - 2 kpl.
5. Instalacja uziemiająca - 2 kpl.
6. Okablowanie AC - 2 kpl.
Panele fotowoltaiczne o parametrach nie niższych niż:
Liczba sztuk: 274
Parametry elektryczne nie niższe niż:
• współczynnik skuteczności modułu min. 17,73%
• min. IP67
• współczynnik wypełnienia min 0,775
Wymagania nie niższe niż:
• Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215.
• Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61730
• Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów odporności modułów na obciążenie minimum 6000 Pa.
• ubezpieczenie producenta paneli fotowoltaicznych na wypadek bankructwa.
Żywotność paneli PV - min. 25 lat. Gwarancja Producenta paneli PV na produkt musi obejmować wszelkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 12 lat. 25 lat - liniowej gwarancji mocy, w pierwszym roku zachowanie co najmniej 97,5 % mocy a po 25 latach 80,7% mocy.
Dodatkowe i dokładne informacje zawarto w zapytaniu ofertowym, załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

KOD CPV:
• 09332000-5 Instalacje słoneczne
• 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
• 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
• Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadze¬niem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, pozwalające na poprawną realizację zamówienia. Oferent musi udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie (załącznik nr 4):
Wykonał min. 2 instalacje fotowoltaiczne:
• Wykonał min. 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 40,00 kWp posadowioną na dachu potwierdzone referencjami dołączonymi do oferty.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny, pozwalający na poprawną realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą (załącznik nr 4):
a. ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o OZE)
lub
b. ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
lub
c. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 5.000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych,
c. poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych,
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Podlaska nr 85 8025 0007 0031 1470 3000 0020. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek Zamawiający sprawdzi w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału). Wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania (załącznik nr 6).
5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Oferent ponadto musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 640.000,00 PLN (sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i zobowiązać się wobec Zamawiającego do utrzymania tej sumy gwarancyjnej przynajmniej do końca realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony protokołem odbioru końcowego prac (załącznik 5).
WPŁATA WADIUM.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 5.000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych,
c. poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych,
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Podlaska nr 85 8025 0007 0031 1470 3000 0020. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek Zamawiający sprawdzi w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału). Wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania (załącznik nr 6).
5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Warunki zmiany umowy

Do Zaproszenia dołączony jest wzór umowy (Załącznik nr 3) stanowiący jej integralną część.
Zamawiający przewiduje następujące warunki płatności:
• w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonany przedmiot zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku, do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze
5) nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do niniejszego Zaproszenia.
Szczegółowy opis zawarty został w załączonym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1) cena
• przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia
• 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 60%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej

2) gwarancja dla instalacji
• przez gwarancję dla instalacji rozumie się gwarancję na ogniwa fotowoltaiczne
• 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 10%,
gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;
G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;

3) czas reakcji serwisowej
• określna od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji
• 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
T = (T godz. / T of) * 20%, gdzie:
T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji;
T of - czas reakcji z oferty badanej.

4) termin wykonania instalacji
• 10% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością:
T= (Tn/Tob) *10 % gdzie:
T- ilość punktów za termin wykonania badanej oferty
Tn - termin najkrótszy
Tob - termin oferty badanej

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadze¬niem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAWICKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO ­ USŁUGOWE "PRIMA"

Adres

21-500 Sławacinek Stary

lubelskie , bialski

Numer telefonu

833410806

Fax

833410806

NIP

5371008783

Tytuł projektu

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "PRIMA".

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0274/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa:
SOLAR PARK ZAMOŚĆ Spółka cywilna Piotr Struk, Bożena Struk

Adres:
Płoskie 1, 22-400 Zamość

Data wpłynięcia oferty:
29.03.2018

Cena oferty:
398 000,00 PLN netto
489 540,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 797