Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr postępowania: MOWES/03/KOM/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Data publikacji: 11.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1080439

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, adres:
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 06.02.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
C = ----------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę warsztatów;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę warsztatów;
60% - waga kryterium „C”

W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń w danym temacie (liczba godzin przeprowadzonych warsztatów lub szkoleń w temacie zgodnym z przedmiotem zamówienia) „D” – waga kryterium 40 %
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie Oferenta w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń w danym temacie („D”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę przeprowadzonych godzin warsztatów lub szkoleń w temacie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Dbad
D = ----------------------------- x 100 pkt x 40 %
Dmax

gdzie:
Dbad – liczba przeprowadzonych godzin warsztatowych lub szkoleniowych w temacie zgodnym z przedmiotem zamówienia oferty badanej;
Dmax – liczba przeprowadzonych godzin warsztatowych lub szkoleniowych w temacie zgodnym z przedmiotem zamówienia oferty z największą liczbą godzin przeprowadzonych w danym temacie;
40% - waga kryterium „D”

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „D”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

Rakowicka 10 B

31-511 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0048/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agnieszka Tobijasiewicz
ul. Morcinka 13/6
31-762 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 19.01.2018.
Cena oferty: 37,50 zł za godzinę dydaktyczną
Liczba wyświetleń: 309