Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe prowadzone w celu wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego realizację projektu "Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu ciechanowskiego"

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1075616

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2.
Nastąpiła zmiana terminy składania ofert z 12 stycznia 2018 roku na 19 stycznia 2018 roku.
Zmieniono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z 7% na 5% wartości wynagrodzenie brutto.
Zmienione zostały następujące załączniki:
- zapytanie ofertowe,
- załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy na realizację Zamówienia.
1.
Nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 5 stycznia 2018 roku na 12 stycznia 2018 roku.
Doprecyzowano zapisy w rozdziale 5 Zapytania poprzez numeratywne wskazanie podstaw wykluczenia potencjalnych wykonawców określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Doprecyzowano zapisy odnośnie kryteriów oceny związanych z okresem, na który udzielona zostanie gwarancja na część pasywną i aktywną wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Doprecyzowano wymogi postawione w rozdziale 5.2 Zapytania poprzez zmianę słowa "projekty" na "zamówienia".
Usunięto nieprecyzyjny zapis odnośnie możliwości zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron.
Ujednolicono zapisy odnośnie zamówień uzupełniających i dodatkowych w Zapytaniu i Istotnych postanowieniach umowy.
Zmienione zostały następujące załączniki:
- zapytanie ofertowe,
- załącznik nr 1 Formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy na realizację Zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym należy złożyć do dnia 19 stycznia 2018 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
IT Partners Telco sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
Oferent może złożyć ofertę osobiście w siedzibie Zamawiającego, w takim przypadku wpłynięcie oferty zostanie potwierdzone wraz z podaniem daty i godziny jej wpływu.
Dla ofert przesłanych pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej decydujące dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Dla ofert składanych drogą elektroniczną decydujące dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu wiadomości elektronicznej zawierającej ofertę na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w postaci papierowej umieszczając ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację projektu: Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego”. Koperta powinna zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz Oferenta. Dopuszczalne jest złożenie oferty osobiście, poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską.
Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty drogą elektroniczną w formie plików w formacie PDF przesłanych na adres poczty elektronicznej: recepcja@itpartners.com.pl, przy czym zarówno oferta jak i wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

recepcja@itpartners.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Tatara, jerzy.tatara@itpartners.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 885899840

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksowego zaprojektowania i wybudowania, wraz z dostawą materiałów, pasywnej oraz aktywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na obszarze realizacji projektu.
W przypadku sieci światłowodowej dopuszcza się wykorzystanie infrastruktury podziemnej zbudowanej w oparciu o kable doziemne lub umieszczone w kanalizacji teletechnicznej, a także sieci napowietrznej wykorzystując istniejącą podbudowę słupową podmiotów trzecich
W przypadku sieci LTE przewiduje się wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie mikrostacji bazowych.
Wykonawca kierując się racjonalnością ekonomiczną dobierze optymalne rozwiązanie dla zrealizowania inwestycji, decydując o rodzaju, zakresie, sposobie i obszarze, na którym wykorzysta infrastrukturę obcą (np. istniejąca kanalizacja), a w jakim zakresie zaprojektuje i wykona budowę nowej infrastruktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Projekt realizowany będzie w Województwie Mazowieckim, powiaty: płoński, ciechanowski, pułtuski, mławski, żuromiński, na terenie gmin Nowe Miasto, Płońsk, Ciechanów, Świercze, Czerwińsk nad Wisłą, Strzegowo, Żuromin, Pułtusk, Raciąż, Pokrzywnica, Obryte, Regimin, Wiśniewo, Stupsk, Baboszewo, Bieżuń, Dzierzążnia, Załuski, Sońsk, Sochocin, Gzy, Naruszewo, Joniec, Dzierzgowo, Wieczfnia Kościelna, Lutocin, Lipowiec Kościelny, Zatory, Mława, Szreńsk, Gołymin-Ośrodek, Szydłowo, Opinogóra Górna, Glinojeck, Grudusk, Winnica, Kuczbork-Osada, Siemiątkowo, Lubowidz, Ojrzeń, Radzanów.
Projekt zakłada budowę sieci neutralnej operacyjnie, która umożliwi dostęp wielu operatorom i dostawcom usług jednocześnie. Ma to istotny wpływ na zwiększanie konkurencyjności oferty usługowej i zmniejszenia kosztów utrzymania sieci.
Ponadto projekt będzie realizowany zgodnie z dokumentami „Wymagania dla podłączenia do drugiego gospodarstw domowych naboru dla działania 1.1 POPC” i "Wymagania dla podłączenia w ramach drugiego naboru Jednostek oświatowych dla działania 1.1 POPC" (wersja 2.0.), w szczególności w zakresie:
• minimalnej przepustowości i wymagań jakościowych dla usług,
• zasad dostępu hurtowego,
• nadwymiarowości wybudowanej infrastruktury sieciowej,
• specyfikacji technicznej sieci

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego, w szczególności w załączniku nr 13.
Sposób udostępnienia załącznika nr 13 i innych załączników, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, dla potencjalnych wykonawców został opisany w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: miejscowości położone w w powiatach ciechanowskim, płońskim, pułtuskim, mławskim i żuromińskim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla realizowanego w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o numerze referencyjnym POPC.01.01.00-14-0006/17, który kompleksowo zaprojektuje i wykona Infrastrukturę telekomunikacyjną gotową do świadczenia usług przez dostępu do szerokopasmowego Internetu w standardzie NGA, obejmującą kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej FTTH w technologii P2M GPON i/lub w technologii P2P Ethernet oraz w technologii radiowej w standardzie 4G wraz z przyłączeniem placówek oświatowych w technologii światłowodowej oraz za pomocą radiolinii działających w paśmie licencjonowanym w formule realizacji „pod klucz”, wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń i materiałów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach ciechanowskim, płońskim, pułtuskim, mławskim i żuromińskim, pasywnej sieci szerokopasmowej w technologii światłowodowej, dostępowej sieci radiowej w technologii LTE, łączy radiowych w paśmie licencjonowanym do placówek oświatowych, węzłów telekomunikacyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej gospodarstwom domowym i placówkom oświatowym możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne i aktywne, które są niezbędne do instalacji i działania sieci szerokopasmowej, a także przygotowanie sieci w sposób umożliwiający świadczenie usług z jej wykorzystaniem.

Zadanie opisywane w przedmiotowym dokumencie zakłada osiągnięcie następujących wskaźników:
• Gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s - 744 szt.
• Gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s - 17 241 szt.
• Placówki oświatowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 252 szt.
• Planowana długość sieci światłowodowej - 313 km.
• Ilość stacji bazowych radiowej sieci dostępowej - 124 szt.
• Ilość punktów styku z siecią szkieletową - 68 szt.
Powyższe wielkości są oparte o szacunki. Rzeczywista długość sieci, ilość stacji bazowych, ilość punktów styku oraz ilość użytych elementów aktywnych sieci zależeć będą od wykonanego projektu sieci.
Podane powyżej ilości gospodarstw domowych i placówek oświatowych do objęcia szerokopasmowych dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 lub 100 Mb/s są wartościami minimalnymi koniecznymi do osiągnięcia. Odstępstwem może być ilość placówek oświatowych objętych dostępem w przypadku ich likwidacji bądź innych obiektywnych przyczyn. Zmiana ilości placówek oświatowych objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s może zostać dokonana za zgodą Zamawiającego, po uzyskaniu przez niego pozytywnej decyzji Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego, w szczególności w załączniku nr 13.
Sposób udostępnienia załącznika nr 13 i innych załączników, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, dla potencjalnych wykonawców został opisany w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

32412100-5

Nazwa kodu CPV

Sieć telekomunikacyjna

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32571000-6 – Infrastruktura komunikacyjna;
32523000-5 – Urządzenia telekomunikacyjne;
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny;
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
32562200-2 – Światłowodowe kable telekomunikacyjne;
45232320-1 – Kablowe linie nadawcze;
45231600-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych;
45231112-3 – Instalacja rurociągów;
51340000-7 – Usługi instalowania urządzeń telefonicznych;
71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów;
32500000-8 – Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne;
72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania;
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać wykonane najpóźniej do dnia 31.12.2019 r. Przy czym w zakresie placówek oświatowych obowiązują terminy określone w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji Zamówienia Oferent winien wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zrealizował):
• co najmniej dwa zamówienia, polegające na realizacji zamówienia sieci telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej, gdzie wartość wykonanych prac/dostaw w każdym z zamówień wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz zrealizowanych zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsc wykonania oraz odbiorców według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami (dokumentami) potwierdzającymi ich należyte wykonanie
oraz
• co najmniej dwa zamówienia, polegające na realizacji zamówienia na wykonanie radiowej sieci dostępowej w technologii 4G obejmującej co najmniej 100 lokalizacji stacji bazowych, gdzie wartość prac/dostaw w każdym z zamówień wynosiła co najmniej 5 000 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz zrealizowanych zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsc wykonania oraz odbiorców według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami (dokumentami) potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
Oferent korzystając z zasobów innych podmiotów jest zobowiązany na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenie wskazać w wykazie robót w sekcji „opis robót” zamówienia zrealizowane przez te podmioty, które zobowiązały się do udostępnienia Oferentowi wiedzy i doświadczenia na czas realizacji zamówienia.
Oferent obowiązkowo winien również przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia Oferentowi wiedzy i doświadczenia na czas realizacji Zamówienia.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagane jest wykazanie przez Oferenta dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Menadżer projektu,
a) musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie jako menadżer projektów w zakresie telekomunikacji,
b) musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie telekomunikacji, elektroniki, zarządzania projektami lub pokrewne.
2. Inżynier GPON (2 osoby),
a) musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie jako inżynier przy realizacji projektów w zakresie telekomunikacji z wykorzystaniem technologii światłowodowej,
b) musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie telekomunikacji, elektroniki lub pokrewne.
3. Inżynier LTE (2 osoby),
a) musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie jako inżynier przy realizacji projektów w zakresie telekomunikacji z wykorzystaniem technologii LTE,
b) musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie telekomunikacji, elektroniki lub pokrewne.
4. Projektant sieci telekomunikacyjnych,
a) musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie przy realizacji projektów w zakresie sieci telekomunikacyjnych w zakresie projektowania z wykorzystaniem technologii światłowodowej,
b) musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
c) musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie telekomunikacji, elektroniki lub pokrewne.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Oferent przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent w ramach spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, powinien wykazać iż:
• posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta o wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie spełnienia tego warunku możliwe jest poprzez informację pochodzącą z więcej niż jednego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku załączenia dokumentów mogących nasuwać istotne wątpliwości co do ich wiarygodności jak i posiadania niezbędnych środków finansowych (np. potwierdzenie stanu konta z różnych rachunków bankowych w rożnych datach) po uprzednim wezwaniu Oferenta do złożenia wyjaśnień.
• posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi opłaconą aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) wraz z dowodem opłacenia polisy.

Dodatkowe warunki

Udział w postępowaniu mogą wziąć podmioty, które:
a) Nie podlegają obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
b) Nie podlegają fakultatywnemu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 Ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
b) Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień dla wykonania Zamówienia.
Zapoznali się z warunkami, jakie stawia POPC w zakresie budowy, wykorzystywanych technologii, kwalifikowalności wydatków itp. i zobowiązują się do autoweryfikacji zgodności podejmowanych przez Oferenta działań z wymaganiami POPC przedstawionymi na stronie internetowej: https://cppc,gov.pl/programy/popc-2/oo-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy na realizację zamówienia w następującym zakresie:
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, pod warunkiem że zmiana służyć będzie należytemu wykonaniu Przedmiotu umowy.
Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, w szczególności:
a) Zmiany technologiczne wynikające z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy.
b) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji postępowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy.
c) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany związane z wycofaniem produktów z rynku.
d) Zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie Przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania Przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem.
e) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi lub hydrologicznymi takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń i dokonywania odbiorów.
f) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp..
g) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidzianych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego.
h) Konieczności wykonania zamiennie robót zamiennych lub zamiennie instalacji napowietrznych.
i) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, stanowiącego załącznik do Umowy, szczególnie związanego z wydłużeniem terminu na prowadzenie robót w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od stron Umowy i udokumentowanych w formie pisemnej, mających wpływ na termin zakończenia robót.
Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, które wpłyną korzystnie na realizację Przedmiotu umowy.
Pozostałe okoliczności dopuszczające istotne zmiany umowy, w tym terminu wykonania umowy:
a) Siła wyższa uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową.
b) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
c) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.
d) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. W takim przypadku przysługujące wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które zostały poniesione w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
e) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
f) Zmiana zastosowanych do realizacji zamówienia urządzeń aktywnych poprzez zastosowanie rozwiązań nowocześniejszych, o lepszych parametrach technicznych od pierwotnie zaplanowanych.
g) Realizacja części Przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania.
Dokonane i wprowadzone zmiany nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć co najmniej następujące dokumenty:
a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do złożenia oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba/osoby inna/e niż upoważnione do występowania w imieniu Oferenta zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym – pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginalne lub jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
b) Dowód wniesienia wadium.
c) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
d) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym.
e) Potwierdzenie spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
f) Kopię polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem opłacenia polisy.
g) Wykaz wykonanych prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich rzetelne wykonanie.
h) Wykaz osób.
i) Koncepcję techniczną wykonania dostępowej sieci radiowej 4G.
j) Karty katalogowe planowanych do użycia przez Oferenta urządzeń aktywnych podczas realizacji Zamówienia, w tym co najmniej stacji bazowych LTE, radiolinii oraz systemu FTTH. Z kart tych musi wynikać spełnianie przez te urządzenia wymogów określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania zamówień uzupełniających przez okres 3 lat od zawarcia niniejszej Umowy, w wysokości nieprzekraczającej 20 % wartości Umowy, nieobjętych Przedmiotem Umowy, mogących rozszerzyć lub zwiększyć dotychczasowy zakres Przedmiotu Umowy, przy czym zakres tych zamówień musi być zbieżny z Przedmiotem Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo udzielenia Wykonawcy przez okres 3 lat od zawarcia niniejszej Umowy, za jego pisemną zgodą, dodatkowych zamówień, nieobjętych Przedmiotem Umowy i nieprzekraczających 20% wartości Umowy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego szczegółową kalkulację cen jednostkowych tych prac dodatkowych lub uzupełniających. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona na piśmie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie w ocenie Zamawiającego nieuzasadniona, Strony w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) porozumienia ustalą możliwą do zaakceptowania przez Strony cenę za wykonanie tych dodatkowych lub uzupełniających prac.
W przypadku zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiej Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014 – 2020 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy ww. zakresie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w celu dostosowania ich do obowiązującego brzmienia ww. wytycznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Ocena całości oferty jest sumą poszczególnych elementów (kryteriów) wg opisanego podziału wraz z wagą oceny. Za zwycięską uznaje się ofertę, która uzyskała najwyższą łączną punktację. Za kryteria oceny ofert wraz z wagami zostały przyjęte:
Cena oferty netto (C) - waga 80%
Gwarancja na część pasywną sieci (Gp) - waga 10%
Gwarancja na część aktywną sieci (Ga) - waga 10%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium „Cena oferty netto” dotyczy ceny za realizacje całego zamówienia wskazaną w formularzu oferty. Punkty za powyższe kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C=(cena netto najniższej nieodrzuconej oferty)/(cena netto oferty badanej)×80 pkt
Oznacza to, że oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych otrzyma 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena oferty netto to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie Oferenta cena jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały okres trwania umowy. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie niezbędne do poniesienia przez Oferenta koszty związane z realizacją zamówienia, niezależnie od sposobu i możliwości ich identyfikacji oraz wyceny na etapie przygotowywania oferty.
Kryterium „Gwarancja na część pasywną sieci” dotyczy zadeklarowanej przez Oferenta długości udzielanej gwarancji na elementy pasywne wybudowanej w ramach realizacji Zamówienia sieci telekomunikacyjnej, która została przez niego wskazana w formularzu oferty.
Punkty, jakie otrzyma badana oferta w kryterium Gwarancja na część pasywną sieci (Gp) będą przyznawane w następujący sposób:
od 36 do 47 miesięcy zaproponowanej gwarancji od momentu odbioru końcowego sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej przez Zamawiającego – 0,00 pkt.
od 48 do 59 miesięcy zaproponowanej gwarancji od momentu odbioru końcowego sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej przez Zamawiającego – 5,00 pkt.
60 i więcej miesięcy zaproponowanej gwarancji od momentu odbioru końcowego sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej przez Zamawiającego – 10,00 pkt.
Oferent winien wskazać proponowany okres Gwarancji w odpowiednim miejscu formularza ofertowego. Nie określenie w ofercie ilości miesięcy gwarancji lub wskazanie ilości miesięcy mniejszej aniżeli 36 stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Przez odbiór końcowy rozumie się odbiór całości zrealizowanej przez Oferenta sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, co jest stwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. Zadeklarowana ilość miesięcy gwarancji przez Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa na realizację Zamówienia zostanie wpisana do treści umowy zawieranej z Oferentem.
Kryterium „Gwarancja na część aktywną sieci” dotyczy zadeklarowanej przez Oferenta długości udzielanej gwarancji na elementy aktywne wybudowanej w ramach realizacji Zamówienia sieci telekomunikacyjnej, która została przez niego wskazana w formularzu oferty.
Punkty, jakie otrzyma badana oferta w kryterium Gwarancja na część aktywną sieci (Ga) będą przyznawane w następujący sposób:
od 36 do 47 miesięcy zaproponowanej gwarancji od momentu odbioru końcowego sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej przez Zamawiającego – 0,00 pkt.
od 48 do 59 miesięcy zaproponowanej gwarancji od momentu odbioru końcowego sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej przez Zamawiającego – 5,00 pkt.
60 i więcej miesięcy zaproponowanej gwarancji od momentu odbioru końcowego sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej przez Zamawiającego – 10,00 pkt.
Oferent winien wskazać proponowany okres Gwarancji w odpowiednim miejscu formularza ofertowego. Nie określenie w ofercie ilości miesięcy gwarancji lub wskazanie ilości miesięcy mniejszej aniżeli 36 stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Przez odbiór końcowy rozumie się odbiór całości zrealizowanej przez Oferenta sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, co jest stwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. Zadeklarowana ilość miesięcy gwarancji przez Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa na realizację Zamówienia zostanie wpisana do treści umowy zawieranej z Oferentem.
Opis sposobu wyboru na podstawie kryteriów oceny oferty
Suma punktów uzyskanych przez ofertę w wyżej wymienionych kryteriach stanowi całkowitą liczbę punktów uzyskanych przez ofertę (maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt).
Całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Pc = C + Gp +Ga,
gdzie:
Pc= Całkowita liczba punktów liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium "Cena oferty netto";
Gp = Liczba punktów uzyskanych w kryterium "Gwarancja na część pasywną sieci";
Ga = Liczba punktów uzyskanych w kryterium "Gwarancja na część aktywną sieci";
Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym, jest ważna i uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wskazanym powyżej wzorem.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą sumę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania Zamawiający wykluczy również Oferentów:
a) w stosunku, do których otwarto likwidację lub co do których wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe, naprawcze, restrukturyzacyjne;
b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; z wyłączeniem sytuacji, gdy Oferent uzyskał ostateczną decyzję o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności,
c) którzy nawiązują kontakt z innymi Oferentami w celu ograniczenia konkurencji,
d) nie spełniających warunków określonych w Zapytaniu ofertowym,
e) nie spełniających warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
f) nie spełniających warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej,
g) podlegających wyłączeniem podmiotowym,
h) którzy pomimo wezwania, nie uzupełnili brakujących dokumentów lub nie udzielili wyjaśnień w zakresie spełniania warunków udziału w postępowania lub przesłanek określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Jako wyjątek od przesłanek stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania, w sytuacji, gdy pomimo właściwego upublicznienia Zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna inna oferta —dopuszcza się złożenie oferty i zawarcie Umowy z Oferentem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym zawarcie Umowy z podmiotem powiązanym jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Centrum Projektów Polska Cyfrowa będącej stroną Umowy o dofinansowanie oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia na każdym etapie postępowania z procesu oceny oferty nie spełniającej którekolwiek z warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami zawartymi w ofercie, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów, przedłożenia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia brakujących.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IT PARTNERS TELCO SP. Z O.O.

Adres

Żupnicza 17

03-821 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228239151

Fax

228239149

NIP

5262879935

Tytuł projektu

Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego

Numer projektu

POPC.01.01.00-14-0006/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 846