Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr postępowania: MOWES/02/MZ/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

Data publikacji: 17.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1069334

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, adres:
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Uwaga!
Zamawiającym w ramach niniejszego ogłoszenia jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Projekt realizowany w Partnerstwie. Lider projektu tj. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z przyczyn technicznych jedynie wprowadza ogłoszenie.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie wizerunku organizacji i promowania działań a szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
- Wizerunek, czy jest sens go kreować i podtrzymywać
- Cele promocyjne organizacji, odbiorcy, narzędzia
- Przekaz o organizacji
- Zasady w przygotowywaniu podstawowych materiałów promocyjnych (np. co zawrzeć na ulotce, co na plakacie)
- Proste, darmowe narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych
- Główne problemy z promocją w organizacji i sposoby ich rozwiązywania

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie jednodniowego zjazdu szkoleniowego (8 godzin szkoleniowych) w dniu 03.12.2017 r. w Oświęcimiu w godzinach i w miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego i przekazanych Oferentowi najpóźniej dwa dni przed planowanych terminem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w porozumieniu z Oferentem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamowienia jest wyłonienie osoby do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. Zamówienie obejmuje następujący temat szkolenia: wizerunek organizacji i promowanie działań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie wizerunku organizacji i promowania działań a szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
- Wizerunek, czy jest sens go kreować i podtrzymywać
- Cele promocyjne organizacji, odbiorcy, narzędzia
- Przekaz o organizacji
- Zasady w przygotowywaniu podstawowych materiałów promocyjnych (np. co zawrzeć na ulotce, co na plakacie)
- Proste, darmowe narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych
- Główne problemy z promocją w organizacji i sposoby ich rozwiązywania

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie jednodniowego zjazdu szkoleniowego (8 godzin szkoleniowych) w dniu 03.12.2017 r. w Oświęcimiu w godzinach i w miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego i przekazanych Oferentowi najpóźniej dwa dni przed planowanych terminem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w porozumieniu z Oferentem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
C = ----------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę szkolenia;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę szkolenia;
60% - waga kryterium „C”

W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym (liczba godzin przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia) „DT” – waga kryterium 40 %

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym („DT”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

DTmin
DT = ----------------------------- x 100 pkt x 40 %
DTbad

gdzie:
DTmin – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty z największą liczbą godzin przeprowadzonych w danym temacie szkoleniowym;
DTbad – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty badanej;
40% - waga kryterium „DT”

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „DT”.

Wykluczenia

Wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

Rakowicka 10B

31-511 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0049/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marcin Gołąbek
ul. J. Brożka 26/43
30-405 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 27.11.2017.
Cena oferty: 100 zł z godzinę szkolenia (słownie: sto złotych 0/100)
Liczba wyświetleń: 358