Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2017. Oprogramowanie typu CAD/CAM.

Data publikacji: 06.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2017

Numer ogłoszenia

1066435

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana: Opis przedmiotu zamówienia - pkt 15. Termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści domomentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c . adnotacją „OFERTA – CAD/CAM”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Jerzykowski - g.jerzykowski@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: +48 511 764 563

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Planowane do zakupu oprogramowanie typu CAD/CAM wykorzystywane będzie podczas wdrażania rozwiązania do:
- tworzenia dokumentacji technicznej 2 i 3D,
- tworzenia symulacji procesów w czasie rzeczywistym z wykrywaniem kolizji,
- przechodzenia z wymiaru 3D do 2D i odwrotnie,
- wytrzymałościowych obliczeń inżynierskich (np.: metodą elementów skończonych – MES),
- generowania kodów NC na obrabiarki CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: JAROCIN

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Planowane do zakupu oprogramowanie typu CAD/CAM wykorzystywane będzie podczas wdrażania rozwiązania do:
- tworzenia dokumentacji technicznej 2 i 3D,
- tworzenia symulacji procesów w czasie rzeczywistym z wykrywaniem kolizji,
- przechodzenia z wymiaru 3D do 2D i odwrotnie,
- wytrzymałościowych obliczeń inżynierskich (np.: metodą elementów skończonych – MES),
- generowania kodów NC na obrabiarki CNC.
Niezbędne do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie typu CAD/CAM.

Szczegółowe parametry techniczne i opis wymaganych funkcjonalności.
Lp. Parametry techniczne wymagane (minimalne) Wpisać: TAK lub NIE
1. Dożywotnia licencja z możliwością aktualizacji przez 12 miesięcy od momentu zakupu.
2. Możliwość tworzenia parametrycznych złożeń.
3. Możliwość importu narzędzi z tabeli zapisanych w różnych formatach/bibliotekach narzędzi.
4. Możliwość tworzenia własnych bibliotek narzędzi, oprawek, baz, parametrów obróbczych.
5. Pełna kontrola i omijanie uchwytów i elementów mocujących w obróbkach zgrubnych i wykańczających.
6. Automatyczne dopasowanie posuwów podczas obróbki konturów.
7. Możliwość wskazywania do obróbki bezpośrednio wybranych tylko powierzchni modelu i automatyczne omijanie pozostałych.
8. Kreator obróbek - automatyczna ścieżka dla typowych detali.
9. Automatyczne rozpoznawanie kieszeni i otworów do obróbki z modelu 3D.
10. Możliwość swobodnej modyfikacji interfejsu programu na potrzeby użytkownika.
11. Możliwość weryfikacji przygotowanej technologii przed uruchomieniem zadania na obrabiarce.
12. Automatyczne wyszukiwanie obszarów niedostatecznie obrobionych i generowanie dla nich dodatkowych programów.
13. Moduł do tworzenia (edycji) postprocesorów.
14. Możliwość automatycznego utworzenia arkusza narzędzi z wszystkimi informacjami potrzebnymi dla operatora maszyny.
15. Licencja na oprogramowanie obejmuje 1 licencję sieciową CAD/CAM umożliwiającą przygotowanie ścieżek obróbczych na maszyny CNC w pięciu osiach działających płynnie.
16. Zagwarantowanie dostępu do podstawowych postprocesorów tokarskich i frezarskich - sterowania: FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN.
17. Opracowanie i wdrożenie postprocesorów do obrabiarek (w cenie):
a) ZAYER XIOS-4000 - sterowanie HEIDENHAIN iTNC530 - 3 osie + 2 osie indeks.
b) OKUMA MA-600HII - sterowanie OSP-- P300MA - 4 osie,
c) TC1000 WERNER - sterowanie SINUMERIK 840 - 3 osie + 1 oś indeksowana,
d) Hwacheon VT-950MC - sterowanie FANUC 0i-TF - 3 osie + napędzane narzędzia.
18. Szkolenie dla min. 4 osób w siedzibie Zamawiającego lub Oferenta.

Dodatkowe parametry techniczne – punktowane.

1. Możliwość importu i eksportu modeli w formatach (Parasolid, STEP 203, STEP 214, STEP 242, IGES, JT,) oraz rysunków 2D w formatach DWG,DXF.
TAK - 3 pkt
NIE - 0 pkt
2. Możliwość edycji kształtu i wymiarów modeli bryłowych i powierzchniowych nie posiadających historii modelowania (np.: zaimportowanych z formatów pośrednich), jak i modeli natywnych z historią.
TAK - 3 pkt
NIE - 0 pkt
3. Możliwość parametryzacji modeli zaimportowanych, pozbawionych historii modelowania, poprzez nadanie im wymiarów i relacji geometrycznych.
TAK - 3 pkt
NIE - 0 pkt
4. Oprogramowanie CAD/CAM:
a) Jest jednolitym, zintegrowanym systemem komputerowym, które wspomaga projektowanie przestrzenne części i złożeń 3D.
b) Posiada możliwość wygenerowania kodu NC do maszyn frezujących (5 osi płynnych) i toczących.
c) W przyszłości umożliwia poszerzenie funkcjonalności oprogramowania poprzez dodanie specjalizowanych modułów obliczeniowych i symulacyjnych CAE.
d) Zapewnia pełną integrację danych pomiędzy wykorzystywanymi modułami CAD, CAM i CAE - jednakowy interfejs programu. TAK - 4 pkt
NIE - 0 pkt
5. Posiada możliwość importu obiektów STL i ich wykorzystania w procesie inżynierii odwrotnej (generowanie krzywych i powierzchni dopasowanych do obiektu STL) oraz w procesie generowania ścieżek narzędzia.
TAK - 3 pkt
NIE - 0 pkt
6. Zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki - dynamiczna aktualizacja czasu obróbki.
TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
7. Zmiana położenia bazy (punktu względem, którego generuje się kod NC) bez konieczności przeliczania ścieżki.
TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt

Kod CPV

48323000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 28.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1. Cena – 70%
2. Dodatkowe parametry techniczne (specyfikacja oprogramowania) – 20%
3. Darmowe wersje i aktualizacje oprogramowania (subskrypcja) – 10%

Sposób przyznawania punktacji:
1. Cena - max. 70 pkt
C = (Cnn/Cnob) x 70 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

2. Dodatkowe parametry techniczne (specyfikacja oprogramowania) – max. 20 pkt
Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 20, wg następującej metodologii:
a) potwierdzenie wymaganego parametru/funkcji i zaznaczenie „TAK” = liczba przypisanych punktów z tabeli,
b) brak wymaganego parametru/funkcji i zaznaczenie „NIE” = 0 pkt.
Zamawiający zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia wszystkich parametrów technicznych oprogramowania przed podpisaniem umowy.

3. Darmowe wersje i aktualizacje oprogramowania (subskrypcja) – max. 10 pkt.
Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 10.
Wartość zależna od zadeklarowanego okresu darmowych wersji i aktualizacji oprogramowania (subskrypcja) wyrażona w miesiącach, wyliczana wg następującego wzoru:
Ps = (Tob/Tn) x 10 gdzie:
Ps – liczba punktów za subskrypcję
Tn – najdłuższy okres darmowych wersji i aktualizacji wśród otrzymanych ofert
Tob – okres darmowych wersji i aktualizacji w badanej ofercie

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w Zapytaniu Ofertowym.
Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
Oferta z dnia 23.11.2017r.
Cena : 74 138,00 PLN
Punkty : 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 1572