Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/2017. Systemy mocujące do obrabiarek CNC

Data publikacji: 22.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1063332

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści domomentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – Systemy mocujące do obrabiarek CNC”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edward Krajka – e.krajka@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 650 755

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu mocowań – oprzyrządowanie do obrabiarek CNC wg załączonej specyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa systemu mocowań będących oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem do frezarki łożowej CNC, pionowego centrum CNC i centrum poziomego CNC.

Przedmiot zamówienia

Dostawa systemu mocowań wg załączonej specyfikacji.
Zadanie 1
Dostawa systemu mocowań – oprzyrządowanie do frezarki łożowej CNC.
Zadanie 2
Dostawa systemu mocowań – oprzyrządowanie do pionowego centrum obróbczego CNC.
Zadanie 3
Dostawa systemu mocowań – wyposażenie do centrum poziomego CNC.

Specyfikacja przedmiotu oferty:
Zadanie 1: Zestaw narzędzi do mocowania
- Do kanałka teowego 22 i gwintami M20. Zestaw powinien zawierać:
- Uniwersalne podkładki mocujące z zębami w 2 rozmiarach po 4 szt.
- Łapa dociskowa z zębami kanałek pod śrubę 22 mm długość od 160 mm do 180 mm - 4 szt.
- Śruba do kanałków teowych od 120 mm do 140 mm - 6szt.
- Śruba do kanałków teowych od 200 mm do 225 mm - 6 szt.
- Śruba dwustronna długość od 120 mm do 140 mm - 4 szt.
- Nakrętka sześciokątna - 6 szt.
- Nakrętka sześciokątna długa - 4 szt.
- Podkładka stożkowa - 6 szt.

Zadanie 2 Zestaw narzędzi do mocowania
- Do kanałka teowego 18 i gwintami M16. Zestaw powinien zawierać:
- Uniwersalne podkładki mocujące z zębami w 2 rozmiarach po 4 szt.
- Łapa dociskowa z zębami kanałek pod śrubę 18mm długość od 120 mm do 140 mm - 4 szt.
- Łapa dociskowa do mocowania głębokiego kanałek pod śrubę 18 mm - 4 szt.
- Śruba do kanałków teowych od 60 mm do 70 mm - 2 szt.
- Śruba do kanałków teowych od 100 mm do 110 mm - 4 szt.
- Śruba do kanałków teowych od 150 mm do 170 mm - 4 szt.
- Śruba dwustronna długość od 120 mm do 130 mm - 4 szt.
- Nakrętka sześciokątna - 6 szt.
- Nakrętka sześciokątna długa - 4 szt.
- Podkładka stożkowa - 6 szt.

Zadanie 3 Imadło maszynowe precyzyjne - 2 kpl.
- Szerokość szczęk od 150 mm do 170 mm.
- Maksymalny rozstaw szczęk od 290 mm do 310 mm.
- Siła zacisku 3,5 tony.
- Docisk szczęki detalu do powierzchni bazowej imadła.
- Dodatkowe szczęki umożliwiające mocowanie części za 3 - 4 mm.
- Równoległość 0,02 mm.
- Długość prowadnic od 500 do 550 mm.
- Gwarancja min. 24 miesiące.
- Możliwość stosowania w pozycji poziomej, pionowej lub bocznej.
- Korpus imadła hartowany i szlifowany z wszystkich stron

Kod CPV

42674000-1

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 30.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena - 100%

Opis sposobu przyznania punktacji:

1. Cena - max. 100 pkt
C = (Cnn/Cnob) x 100 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w Zapytaniu Ofertowym.
Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie dla zadania 1,2 i 3.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

APX Technologie Sp. z o.o. , ul. Centralna 27, 05-816 Opacz.
Oferta z dn. 28.11.2017
Cena netto: 5.650,00 PLN
Punktacja: 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 584