Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr postępowania: MOWES/02/KOM/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Data publikacji: 28.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2017

Numer ogłoszenia

1058488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, adres:
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie wizerunku organizacji i promowania działań a szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
- Wizerunek, czy jest sens go kreować i podtrzymywać
- Cele promocyjne organizacji, odbiorcy, narzędzia
- Przekaz o organizacji
- Zasady w przygotowywaniu podstawowych materiałów promocyjnych (np. co zawrzeć na ulotce, co na plakacie)
- Proste, darmowe narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych
- Główne problemy z promocją w organizacji i sposoby ich rozwiązywania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia "wizerunek organizacji i promowanie działań".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Zamówienie obejmuje następujący temat szkolenia: wizerunek organizacji i promowanie działań.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie jednodniowego zjazdu szkoleniowego (8 godzin szkoleniowych) w dniu 15.10.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
C = ----------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę szkolenia;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę szkolenia;
60% - waga kryterium „C”

W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym (liczba godzin przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia) „DT” – waga kryterium 40 %
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym („DT”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

DTmin
DT = ----------------------------- x 100 pkt x 40 %
DTbad

gdzie:
DTmin – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty z największą liczbą godzin przeprowadzonych w danym temacie szkoleniowym;
DTbad – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty badanej;
40% - waga kryterium „DT”

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „DT”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

Rakowicka 10 B

31-511 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0048/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

O!PRACOWNIA
EWA KRUPNIK
ul. Raciborska 15e/22
30-384 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 09.10.2017 r.

Cena oferty:
100,00 zł netto (za godzinę szkoleniową), słownie: sto złotych 0/100
VAT: 0,00 zł
100,00 zł brutto (za godzinę szkoleniową), słownie: sto złotych 0/100
Liczba wyświetleń: 540