Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE TRYBUN Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEMIESZCZANIA DO ARENY GŁÓWNEJ W BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO

Data publikacji: 12.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2017

Numer ogłoszenia

1043760

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10,
04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „WYKONANIE TRYBUN Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEMIESZCZANIA DO ARENY GŁÓWNEJ W BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20.07.2017, do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@stowarzyszenierkik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie trybun o charakterze mobilnym, umożliwiające ich intensywne montaże i demontaże, z 6 rzędowymi siedziskami typu „ławka” zapewniającymi minimum 300 miejsc w Arenie Głównej w budynku Dużej Areny znajdującej się we wsi Julinek, gm. Leszno na działce o nr ew. 3. Zakres zamówienia zawiera przygotowanie projektu wykonawczego wraz z obliczeniami przedstawiającymi nacisk punktów podparcia trybun na podłoże oraz dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej format „dwg” oraz szkolenie personelu Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie trybun o charakterze mobilnym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są trybuny o charakterze mobilnym, przygotowanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz szkolenie personelu Zamawiającego.

Kod CPV

39110000-6

Nazwa kodu CPV

Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
44212200-1 Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
34200000-9 Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczep
34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 01.03.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1, 2 lub 3 zamówienia polegające na dostawie przedmiotu zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania (tj. dostawa i montaż trybun z możliwością przemieszczania), o łącznej wartości brutto min: 75 000,00 zł.
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu dostaw wykonanych (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy dopuszczone są w następujących przypadkach:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, w następujących przypadkach:

a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy mające zgodnie z przepisami wpływ na wykonanie zamówienia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) opóźnienia przez Zamawiającego w przekazaniu całości lub części dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia
c) zmian w sposobie lub wysokości dofinansowania Umowy;
d) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
e) wystąpienia okoliczności siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
f) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,
g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności przedmiotu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą z propozycją zmiany z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 3 i 4.
3. Propozycja zmiany terminu, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 może polegać na przesunięciu terminu wykonania Umowy jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód.
4. Propozycja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 zostanie wyliczona proporcjonalnie do zakresu i przedmiotu zmiany w stosunku i w oparciu o dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego;
6) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia w formie oryginału, za wyjątkiem aktualnego odpisu CEiDG/KRS oraz dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót, które może złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
7) dokumenty, o których mowa w części 5 i 8 Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty , będą:
a) Cena – waga 70%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt.

b) Okres gwarancji w miesiącach– waga 30%:
Sposób oceny wg wzoru: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej zaoferowanej gwarancji x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „okres gwarancji” odbędzie się na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy – maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do wzoru zostanie podstawiony okres gwarancji = 60 m-cy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert - uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert
Najkorzystniejsza oferta= cena + okres gwarancji

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.

W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15/1

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5961/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MTB- GROUP Bargiel Szymoniak Malina Sp.J., ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice, oferta wpłynęła w dniu 18.07.2017r. Wartość oferty: 158 224,00 zł netto, 194 615,52 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 615