Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 7/POIR/1.1.2/2017 - dostawa urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych mających na celu uruchomienie linii demonstracyjnej służącej do opracowania doświadczalnej technologii ciągłego odlewania i walcowania walcówek z wysokowytrzymałych stopów

Data publikacji: 19.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2017

Numer ogłoszenia

1043021

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.07.2017 Zamawiający zaktualizował następujące załączniki:
SIWZ,
Załącznik 4,5,6,
Załącznik 1.2,
Załącznik 1.3.
Zaktualizowano poniższe punkty "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" zgodnie z uaktualnionym załącznikiem SIWZ.

W dniu 21.07.2017 Zamawiający dodał załączniki:
SIWZ
Załącznik 7 KWU
oraz załączniki 1.1,1.2,1.3 w wersji angielskiej. W przypadkach spornych nadrzędna dokumentacja jest w języku polskim. In cases of dispute the overriding documentation is in Polish

W dniu 25.07.2017 Zamawiający dodał tłumaczenie SIWZ na język angielski.
W przypadkach spornych nadrzędna dokumentacja jest w języku polskim.
The Ordering Party added Terms of Reference (english version "SIWZ")
In cases of dispute the overriding documentation is in Polish

W dniu 26.07.2017 Zamawiający zaktualizował załącznik 4-6 SIWZ - w załączniku 6 w punkcie 8 skorygowano wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na zgodne z SIWZ) - omyłkowo było 3% - zamieniono na 10%.

W dniu 01.08.2017 Zamawiający zaktualizował załącznik 7 KWU - w miejscu Warunki płatności pkt.2:
Było: „Nie więcej niż 65% ceny kontraktu zostaną szczegółowo określone na etapie negocjacji Umowy”
Jest: „Sposób zapłaty nie więcej niż 65% ceny kontraktu zostanie szczegółowo określony na etapie negocjacji Umowy”

W dniu 10.08.2017 Zamawiający dodał pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, wraz z odpowiedziami.

W dniu 11.08.2017 Zamawiający zaktualizował załącznik Pytania i odpowiedzi FAQ (dodano nowe pytanie).

W dniu 14.08.2017 Zamawiający zaktualizował załączniki:
-Pytania i odpowiedzi FAQ (zaktualizowano listę pytań i odpowiedzi),
-Załączniki 4-6 - w załączniku nr 6 w pkt. 1 znaleziono błąd w sposobie obliczania ceny. W sposobie podawania kwoty całkowitej oferty, w niektórych przypadkach, nie uwzględniono części 3 zamówienia.

W dniu 18.08.2017 Zamawiający zaktualizował załącznik Pytania i odpowiedzi FAQ (dodano nowe pytanie).

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć:
1) w formie pisemnej, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby oddziału Zamawiającego: Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina
albo
2) elektronicznie (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail: oferty_poir@npa.pl
- nie później niż do dnia 21 sierpnia 2017 r. godz. 23-59-59.
2. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Opis sposobu przygotowania oferty ujęto w pkt IX SIWZ, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona również na stronie http://www.npa.pl/projekty.html

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w całości lub części, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty_poir@npa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dr inż. Piotr Uliasz, piotr.uliasz@npa.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 12 276 09 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych mających na celu uruchomienie linii demonstracyjnej służącej do opracowania doświadczalnej technologii ciągłego odlewania i walcowania walcówek z wysokowytrzymałych stopów aluminium w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.
Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii ciągłego odlewania i walcowania jednorodnej co do składu chemicznego i własności mechanicznych walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx do dalszych zastosowań mechanicznych (innowacja procesowa – wiodąca w Projekcie). Opracowana technologia zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Zamawiającego, przez co będzie możliwe zaoferowanie na rynku walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium przeznaczonych do dalszych procesów przeróbki plastycznej (innowacja produktowa). W ramach Projektu zostanie wytworzona i uruchomiona demonstracyjna linia produkcyjna składająca się z trzech głównych elementów:

- stacji topienia i przygotowania składu chemicznego aluminium
- stacji rafinująco-filtracyjnej,
- zespołu odlewniczo-walcowniczego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Skawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych mających na celu uruchomienie linii demonstracyjnej służącej do opracowania doświadczalnej technologii ciągłego odlewania i walcowania walcówek z wysokowytrzymałych stopów w ramach Projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx, 7 xxx”.

Zamówienie realizowane jest w ramach trzech głównych elementów:
– Prototypowy zespół odlewniczo-walcowniczy – 1 szt.
- Aparatura naukowo-badawcza: Stacja rafinująco-filtracyjna – 1 szt.
- Aparatura naukowo-badawcza: Stacja topienia i przygotowania składu chemicznego aluminium – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych mających na celu uruchomienie linii demonstracyjnej służącej do opracowania doświadczalnej technologii ciągłego odlewania i walcowania walcówek z wysokowytrzymałych stopów aluminium.
Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii ciągłego odlewania i walcowania jednorodnej co do składu chemicznego i własności mechanicznych walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx do dalszych zastosowań mechanicznych (innowacja procesowa – wiodąca w Projekcie). Opracowana technologia zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Zamawiającego, przez co będzie możliwe zaoferowanie na rynku walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium przeznaczonych do dalszych procesów przeróbki plastycznej (innowacja produktowa). W ramach Projektu zostanie wytworzona i uruchomiona demonstracyjna linia produkcyjna składająca się z trzech głównych elementów:
- stacji topienia i przygotowania składu chemicznego aluminium,
- stacji rafinująco-filtracyjnej,
- zespołu odlewniczo-walcowniczego,
Wymogi niezbędne dla ww. elementów linii (parametry techniczne poszczególnych urządzeń i elementów linii) zostały opracowane w wyniku prac badawczo rozwojowych i zostały opisane poniżej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 elementy (części) linii. Wykonawcy mogą składać oferty na całość zamówienia (3 części). Złożenie oferty nie obejmującej całego zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1:
Prototypowy zespół odlewniczo-walcowniczy
Zespół odlewniczo-walcowniczy jest elementem przeznaczonym do wykonania, w sposób ciągły, następujących procesów technologicznych: odlanie wlewka, prostowanie wlewka, cięcie wlewka, frezowanie wlewka, regulacja temperatury wlewka, walcowanie wlewka, chłodzenie walcówki, nawijanie walcówki. W wyniku przeprowadzenia opisanych procesów uzyskuje się krąg walcówki o odpowiedniej średnicy i wymiarze i wadze. Wydajność produkcyjna zespołu ma wynosić 5000 kg/1h dla aluminium w gatunku EN AW 1370. Dostarczony zespół ma umożliwiać przeprowadzenie badań nad opracowanie technologii produkcji stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx oraz 7xxx. Elementy zespołu walcowniczego zostały zaprojektowane jako wynik prac rozwojowych w I etapie projektu zgodnie z posiadanym oraz opracowanym unikalnym know-how. Dostawca zespołu ma dostarczyć wszystkie jego elementy, uczestniczyć przy ich montażu i integracji oraz zaprezentować poprawność działania zespołu dla typowych przypadków stopów aluminium (stopy aluminium nie objęte zakresem projektu).

Część 2:
Aparatura naukowo-badawcza: Stacja rafinująco-filtracyjna
Stacja rafinująco-filtracyjna jest niezbędnym elementem przeznaczonym do wykonania następujących procesów technologicznych: rafinacja gazowa, filtracja oraz modyfikacja struktury. W wyniku wykonanych procesów uzyskuje się ciekły metal o określonej temperaturze i parametrach technologicznych. Wydajność produkcyjna stacji ma zagwarantować wydajność produkcyjną zespołu odlewniczo-walcowniczego wynoszącą 5000 kg/1h dla aluminium w gatunku EN AW 1370. Elementy stacji zostały zaprojektowane jako wynik prac rozwojowych w I etapie projektu zgodnie z posiadanym oraz opracowanym unikalnym know-how.

Część 3:
Aparatura naukowo-badawcza: Stacja topienia i przygotowania składu chemicznego aluminium
Stacja do topienia aluminium jest niezbędnym elementem przeznaczonym do wykonania procesu technologicznego topienia wsadu w postaci aluminium hutniczego z określoną wydajnością produkcyjną dostosowaną do wydajności produkcyjnej zespołu odlewniczo-walcowniczego wynoszącą 5000 kg/1h dla aluminium w gatunku EN AW 1370. W wyniku procesu topienia uzyskuje się ciekłe aluminium o określonej temperaturze. Elementy stacji zostały zaprojektowane jako wynik prac rozwojowych w I etapie projektu zgodnie z posiadanym oraz opracowanym unikalnym know-how. Piec do topienia, wchodzący w skład stacji musi spełniać wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń dostosowanych do pozwolenia uzyskanego przez NPA Skawina.

Wykonawca ma dostarczyć wszystkie elementy linii, uczestniczyć przy jej montażu i integracji oraz zaprezentować poprawność działania linii dla typowych przypadków stopów aluminium (stopy aluminium nie objęte zakresem projektu).
Na Wykonawcy (dostawcy) spoczywa odpowiedzialność za integrację (m.in. zapewnienie grawitacyjnego przepływu metalu) całej linii demonstracyjnej:
-stacji topienia i przygotowania składu chemicznego aluminium
-stacji rafinująco-filtracyjnej,
-zespołu odlewniczo-walcowniczego.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia ujęte są w:
Zał. nr 1.1. do SIWZ – Specyfikacja techniczna prototypowego zespołu odlewniczo-walcowniczego
Zał. nr 1.2. do SIWZ – Specyfikacja techniczna stacji rafinująco-filtracyjnej
Zał. nr 1.3. do SIWZ - Specyfikacja techniczna stacji topienia i przygotowania składu chemicznego aluminium
Zał. nr 2 do SIWZ – Widok planowanego obszaru zamaszynowienia części hali walcowni dla linii walcarki nr 4 oraz pieców (A+B+C+D+E) - PLAN 1 oraz Przekrój A – A – Pionowy hali walcowni - PLAN 2
Zał. nr 3 do SIWZ - Zestawienie mediów aktualnie dostępnych w miejscu instalacji linii demonstracyjnej - MEDIA

Kod CPV

42932100-9

Nazwa kodu CPV

Walcarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin uruchomienia i odbioru technicznego linii demonstracyjnej – 12 miesięcy od podpisania umowy/umów.

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie opracowany po dokonaniu wyboru wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać́ się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał ekonomiczny, kadrowy oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności wykażą, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali z należytą starannością:
- minimum 1 dostawę wraz z uruchomieniem fabrycznie nowego zespołu odlewniczo-walcowniczego przeznaczonego do ciągłego odlewania i walcowania walcówki z aluminium i stopów aluminium, który to zespół stanowił część uruchomionej linii produkcyjnej służącej do odlewania i walcowania walcówek aluminium
- minimum 1 dostawy fabrycznie nowego urządzenia /linii technologicznej przeznaczonej do rafinacji, filtracji oraz modyfikacji struktury ciekłego aluminium oraz stopów aluminium, które to urządzenie / linia stanowiła część uruchomionej linii produkcyjnej służącej do odlewania i walcowania walcówek aluminium
- minimum 1 dostawę fabrycznie nowego urządzenia /linii technologicznej przeznaczonej do topienia i stopowania aluminium i stopów aluminium, które to urządzenie / linia stanowiła część uruchomionej linii produkcyjnej służącej do odlewania i walcowania walcówek aluminium

Powyższe dostawy wykonawca mógł zrealizować w ramach jednej umowy lub odrębnych umów.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać́ się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać́ się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawcy nie powinni znajdować się w procesie likwidacyjnym lub upadłościowym.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści SIWZ oraz oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

a) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇ 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w ogłoszeniu i SIWZ.
Ocena ofert w niniejszym postępowaniu będzie dokonana wg sumy ocen następujących kryteriów:


1. Kryterium oceny: Cena netto – 90 punktów.
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
Pc=(Cn/Cb) x 90 punktów
gdzie: Pc - punkty w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena netto spośród ocenianych ofert,
Cb - cena netto badanej oferty,
90 – waga kryterium

2. Kryterium oceny: Termin gwarancji – 10 punktów
W kryterium Termin gwarancji (liczony w miesiącach) punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
Pg=(Gb/Gn) x 10 punktów
gdzie: Pg - punkty w kryterium termin gwarancji,
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert,
Gb - okres gwarancji badanej oferty,
10 – waga kryterium
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy na potrzeby oceny ofert w ww. kryterium Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował 60- miesięczny okres gwarancji liczony od momentu podpisania protokołu odbioru (SAT) przedmiotu zamówienia

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w poszczególnych kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę powiązanego).


Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Jagiellońska 76

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

664-137-269

NIP

8370000634

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0044/15-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Skrótowa informacja z dnia 10.11.2017 r.:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 firmy Continuus-Properzi S.p.A. Działając w trybie II.10 i II.12.6 SIWZ Zaproszono firmę Continuus-Properzi S.p.A. do negocjacji ceny i umowy, w zakresie, w jakim jej treść nie została objęta postanowieniami Załącznika nr 7 do SIWZ.

12.04.2018:
W nawiązaniu do informacji z dnia 10.11.2017 r. o wyborze (w oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 7/POIR/1.1.2/2017 z dnia 19.07.2017 na dostawę urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych mających na celu uruchomienie linii demonstracyjnej służącej do opracowania doświadczalnej technologii ciągłego odlewania i walcowania walcówek z wysokowytrzymałych stopów), najkorzystniejszej oferty tj. oferty firmy Continuus-Properzi S.p.A. Zamawiający: Boryszew Spółka Akcyjna zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 zawarto umowy z Continuus-Properzi S.p.A., w sprawie realizacji ww. dostawy.

Nazwa i adres Wykonawcy, data wpłynięcia oferty:
Continuus-Properzi S.p.A.
Via Cosimo del Fante, 10
20122 Milano
Data wpłynięcia oferty: 21.08.2017
Liczba wyświetleń: 1012