Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wybór trenerów lokalnych w projekcie „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe”

Data publikacji: 27.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2017

Numer ogłoszenia

1041110

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NA TEMAT ZMIAN
W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR EOB/KIG/Z/02/2017

Zamawiający dokonał zmiany w zapytaniu ofertowym nr EOB/KIG/Z/02/2017 z dnia
27 czerwca 2017 r. w rozdziale Wymagania dotyczące oferentów ust. 9 (str. 3 Zapytania), który po zmianie przyjmuje brzmienie:

9. są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą)

Zamawiający dokonał zmiany w zapytaniu ofertowym nr EOB/KIG/Z/02/2017 z dnia
27 czerwca 2017 r. w rozdziale Zawartość oferty (str. 4 Zapytania), który po zmianie przyjmuje brzmienie:

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować
1. Wycenę 1 godziny świadczenia usług trenera lokalnego, wyrażonej w złotych polskich
w kwocie brutto (zgodnie z załącznikiem nr 2 lub załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego).
2. Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii cyfrowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 lub załącznikiem nr 8 do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią, potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa pracy, umowy lub zaświadczenia od pracodawcy lub referencji potwierdzających realizację szkoleń w ww. zakresie (załącznik wypełniany w sytuacji, jeśli Wykonawca chce zdobyć punkty za kryterium Doświadczenie).
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 4 lub załącznikiem nr 9).
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 5 lub załącznikiem nr 10).
5. Kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający uzupełnił dokumentację o załączniki nr 7, 8, 9, 10, które wypełniają osoby samozatrudnione składające oferty w postępowaniu nr EOB/KIG/Z/02/2017.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór trenerów lokalnych
w projekcie „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe”, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, pokój nr: 430 (w godz. 8 – 16) lub mailem na adres: jprzeslakowski@kig.pl do dnia 5.07.2017 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jprzeslakowski@kig.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Prześlakowski, email: jprzeslakowski@kig.pl, tel. (+4822) 6309687, od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+4822) 6309687

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór lokalnej kadry trenerskiej dedykowanej do przeprowadzenia szkoleń tradycyjnych (stacjonarnych) z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców 68 gmin biorących udział w projekcie „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” (204 trenerów, 3 trenerów/gminę), zgodnie z zestawieniem gmin stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. Trenerzy lokalni będą realizowali szkolenia tradycyjne wyłącznie na obszarze jednej gminy, którą wskażą w ofercie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie 204 Wykonawców, którzy będą wykonywali zadania na stanowisku trenerów lokalnych w ramach projektu pt. „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór lokalnej kadry trenerskiej dedykowanej do przeprowadzenia szkoleń tradycyjnych (stacjonarnych) z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców 68 gmin biorących udział w projekcie „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” (204 trenerów, 3 trenerów/gminę), zgodnie z zestawieniem gmin stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. Trenerzy lokalni będą realizowali szkolenia tradycyjne wyłącznie na obszarze jednej gminy, którą wskażą w ofercie.
2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w danej gminie.
3. Ze wsparcia trenera lokalnego będą korzystać dorośli mieszkańcy gmin wymienionych w Załączniku nr 1, nieposiadający kompetencji obsługi komputera z dostępem do Internetu (lub posiadający je w stopniu podstawowym) należący do co najmniej jednej spośród poniższych grup wiekowych: 18-34 lat, 35-43 lat, 44-64 lat lub powyżej 65 lat.
4. W zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników projektu w danej gminie szkolenia tradycyjne będą realizowane w następujących obszarach tematycznych:
 Obsługa komputera i Internetu e-integracja osób dotychczas niekorzystających z Internetu oraz komputera.
 E-usługi publiczne ¬ - nauka korzystania z elektronicznych usług publicznych (o zasięgu krajowym i lokalnym).
 Edukacja: uczę się przez Internet.
 Finanse: zarządzam swoimi finansami, kupuję taniej.
 Odpoczynek i hobby: zapełniam wolny czas i rozwijam swoje hobby.
 Praca i rozwój zawodowy: znajduję pracę i podnoszę kwalifikacje zawodowe.
 Relacje z bliskimi: utrzymuję stosunki towarzyskie.
 Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie: załatwiam sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, robię zakupy online, planuję przejazdy i podróże, zdobywam wiedzę o gminie, kraju, świecie.
 Zdrowie: korzystam z systemu opieki zdrowotnej, uzyskuję informacje i samopomoc zdrowotną.

Łącznie 9 tematów szkoleń tradycyjnych realizowanych w oparciu o scenariusze i materiały przygotowane przez Zamawiającego. Realizacja szkoleń tradycyjnych będzie wspierana poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. Umowa wygasa z chwilą wykonania określonego zadania, co może mieć miejsce przed upływem maksymalnego terminu realizacji.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. Umowa wygasa z chwilą wykonania określonego zadania, co może mieć miejsce przed upływem maksymalnego terminu realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wykształcenie minimum średnie,
2. na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
3. mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
4. posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii cyfrowych (minimum 80 h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
5. posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
6. posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
7. posiadają zdolności organizacyjne,
8. bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wykształcenie minimum średnie,
2. na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
3. mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
4. posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii cyfrowych (minimum 80 h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
5. posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
6. posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
7. posiadają zdolności organizacyjne,
8. bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
9. są osobami fizycznymi
10. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
11. nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz liczby godzin szkoleniowych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować
1. Wycenę 1 godziny świadczenia usług trenera lokalnego, wyrażonej w złotych polskich
w kwocie brutto (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii cyfrowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią, potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa pracy, umowy lub zaświadczenia od pracodawcy lub referencji potwierdzających realizację szkoleń w ww. zakresie (załącznik wypełniany w sytuacji, jeśli Wykonawca chce zdobyć punkty za kryterium Doświadczenie).
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 4).
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 5).
5. Kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę:
1) C – cena brutto realizacji zamówienia za 1 godzinę świadczenia usługi – waga 60%;
2) D – doświadczenie zawodowe – waga 40%.

Zamawiający wybierze oferty, które uzyskają największą liczbę punktów.

Liczba punktów za cenę realizacji zamówienia
1. Oferta powinna zawierać koszt całkowity łącznie z narzutem pracodawcy za 1 godzinę świadczenia usług trenera lokalnego, wyrażony w złotych polskich.
2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:
C=( NC/Bc) x 100

C -liczba punktów badanej oferty za cenę
NC - najniższa cena złożonej oferty
BC - cena badanej oferty

Liczba punktów za doświadczenie zawodowe
Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty (Dw) za doświadczenie Wykonawcy (liczba godzin w ciągu 3 lat od daty złożenia oferty) w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informacyjnych zgodnie z poniższym przyporządkowaniem:

• 120≤ liczba godzin <200: 10 pkt
• 200≤ liczba godzin <400: 20 pkt
• 400≤ liczba godzin: 40pkt

Liczba punktów za doświadczenie Wykonawcy wynosi D = [(Dw)/40] x 100
Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 60% + D * 40%
C -liczba punktów uzyskana za cenę.
D - liczba punktów uzyskana za doświadczenie.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Adres

Trębacka 4

00-074 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226309600

Fax

226309800

NIP

5260001708

Tytuł projektu

E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyniki wyboru trenerów lokalnych w ramach projektu „E-obywatel – nowe umiejętności cyfrowe”
Postępowanie nr EOB/KIG/Z/02/2017

Gmina - Nazwisko i imię - Data wpływu oferty - Cena PLN/1 h - Punktacja (cena i doświadczenie)

BĘDZINO: Cholewicz Grzegorz-04.07.2017-90-70; Dębowski Mateusz- 05.07.2017-90-100; Zwierzyński Tomasz- 05.07.2017-90-60
SIEMYŚL: Maciejewski Robert -04.07.2017-90-100
KALISZ POMORSKI: Bejnarowicz Piotr- 29.06.2017-80-100
KRZĘCIN: Szczepaniak-Szypuła Elżbieta- 01.07.2017-90-100; Szymczykowski Dominik- 03.07.2017-90- 80; Taratajcio Roman- 04.07.2017-90-100
ŁOBEZ: Jarzębski Mariusz - 05.07.2017-90-60; Lew Grzegorz- 05.07.2017-90-70
SZCZECINEK: Matyśniak Przemysław- 03.07.2017-90-100
BOGDANIEC: Bukowska Aneta-05.07.2017-80-60; Kulesza Mariusz- 05.07.2017-80-60
POZEZDRZE: Cierniak Tomasz- 04.07.2017-90-80; Andrzejczyk Michał- 03.07.2017-90-100; Andrzejczyk Agata-05.07.2017-90-100
RUCIANE-NIDA: Kaczmarczyk Marek-05.07.2017-90-60; Rybiński Michał-05.07.2017-90-60
SZTUTOWO : Maćkowski Grzegorz-28.06.2017-90-80
BOBOWO: Ciesielski Aleksander-04.07.2017-90-70
LUBICHOWO: Bobkowska Magdalena-03.07.2017-70-100; Olszowy Gerard-03.07.2017-70-100; Ambroziak Dariusz-03.07.2017-70-100
KARTUZY: Damps Kornel-02.07.2017-75-60; Kalkowski Bartłomiej-04.07.2017-75-60
SŁUPSK: Terebecki Mariusz-04.07.2017-90-100
OLECKO: Jarząb Piotr Dariusz-03.07.2017-90-100; Wiktorzak Wojciech-04.07.2017-90-60
PUŃSK: Berneckas Tomas-04.07.2017-04.07.2017-100
SUWAŁKI: Kożuchowski Adam-04.07.2017-79-60
HAJNÓWKA: Gierasimiuk Andrzej-05.07.2017-70-60
KLESZCZELE: Jakubowska Joanna-04.07.2017-90-60; Mruk Stefan-05.07.2017-90-80; Skiepko Magdalena-05.07.2017-90-60
SIEMIATYCZE: Niewiarowski Grzegorz-04.07.2017-90-60; Zarzecka Marta-05.07.2017-90-60
RADZANOWO: Kosielińska Magdalena-05.07.2017-50-60; Ziemkiewicz Agnieszka-05.07.2017-50-60; Siekierski Tomasz-05.07.2017-60-80
WYSZOGRÓD: Dutkowski Adam Michał; 04.07.2017-90-100
ROŚCISZEWO: Sych Marek-30.06.2017-90-60; Wojnowska Anna; 30.06.2017-90-60; Szmyt Ilona-04.07.2017-90-60
GIDLE: Borowik Mariusz-05.07.2017-90-80; Siejca Joanna-05.07.2017-90-60
PERLEJEWO: Oksztul Jarosław-05.07.2017-90-60; Jaszczołt Teresa-05.07.2017-90-60; Bujno Bożena-05.07.2017-90-60
Liczba wyświetleń: 1321