Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr postępowania: MOWES/01/KOM/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Data publikacji: 23.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2017

Numer ogłoszenia

1040708

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych:
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

Oferty należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz, e-mail: monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie zagadnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji a szczegółowy program szkolenia obejmie co najmniej następujące zagadnienia:
 Rola władz w organizacjach pozarządowych
 Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
 Organizacje o statusie pożytku publicznego
 Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania Zarządu organizacji
 Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu
 Obowiązki i odpowiedzialność członków Zarządu na podstawie m.in. Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o rachunkowości
 Sprawozdawczość w ngo – merytoryczna i finansowa
b) Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie jednego zjazdu szkoleniowego (8 godzin szkoleniowych) w dniu 08.07.2017 r. w Krakowie w siedzibie Zamawiającego (ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego i przekazanych Oferentowi najpóźniej dwa dni przed planowanych terminem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w porozumieniu z Oferentem.
c) Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod warsztatowych – pracy uczestników z kazusami, przykładami i przepisami.
d) Szkolenie zrealizowane będzie dla grupy około 12 osób.
e) Zamawiający w trakcie realizacji szkolenia zapewnia Wykonawcy wyżywienie (w postaci obiadu i przerw kawowych).
f) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.
g) Realizacja zamówienia obejmuje również:
 przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych uczestników i uczestniczek szkolenia,
 opracowanie szczegółowego programu szkolenia w porozumieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Program szkoleniowy/kursu powinien zostać opisany w języku efektów uczenia się,
 opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek szkolenia na wzorze przekazanym przez Zamawiającego
 współpracę trenera z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego, polegającą m.in. na omawianiu i konsultowaniu szczegółowego programu szkolenia oraz form pracy i bieżące dostosowywanie ich do potrzeb uczestników,
 opracowanie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć) oraz listy obecności według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego i przekazanie jej Zamawiającemu
w terminie najpóźniej trzech dni po zakończeniu realizacji szkolenia.
 opracowanie raportu podsumowującego ocenę efektów uczenia się i przekazanie go Zamawiającemu w terminie najpóźniej trzech dni po zakończeniu realizacji szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia "Zagadnienia formalno-prawne związane z funkcjonowaniem organizacji".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Zamówienie obejmuje następujący temat szkolenia: Zagadnienia formalno-prawne związane z funkcjonowaniem organizacji.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie jednego zjazdu szkoleniowego (8 godzin szkoleniowych) w dniu 08.07.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

C = Cmin / Cbad x 100 pkt x 60 %

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę szkolenia;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę szkolenia;
60% - waga kryterium „C”

W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym (liczba godzin przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia) „DT” – waga kryterium 40 %

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń w danym temacie szkoleniowym („DT”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę przeprowadzonych szkoleń w temacie szkoleniowym zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

DT = DTmin / DTbad x 100 pkt x 40 %

gdzie:
DTmin – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty z największą liczbą godzin przeprowadzonych w danym temacie szkoleniowym;
DTbad – liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych w temacie zgodnym
z przedmiotem zamówienia oferty badanej;
40% - waga kryterium „DT”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

Rakowicka 10 B

31-511 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0048/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przemysław Żak Edukacja Prawna
Na Błonie 9a/207
30-147 Kraków

data wpłynięcia oferty: 3.07.2017 r.
cena: 99 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 00/100 groszy) za godzinę szkolenia
Liczba wyświetleń: 410