Strona główna
Logo unii europejskiej

„DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO" DIGITALIZACJA ZASOBÓW MUZEUM SZTUKI CYRKOWEJ (FILMY, PLAKATY, ZDJĘCI ITP.) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA

Data publikacji: 22.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2017

Numer ogłoszenia

1040494

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

28.06.2017r: Zmiana terminu składania ofert na 04.07.2017r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10,
04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” [DIGITALIZACJA ZASOBÓW MUZEUM SZTUKI CYRKOWEJ (FILMY, PLAKATY, ZDJĘCI ITP.) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA]”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 04.07.2017 r., do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Digitalizacja i edycja cyfrowa, w celu udostępnienia na stronie Stowarzyszenia:
1. materiałów audiowizualnych, zapisanych na nośnikach Betacam SP, U-matic, BCN, VC-45, LVC, VC, VCC i VHS,
2. materiałów filmowych zapisanych na taśmach światłoczułych 35 i 16 mm,
3. materiałów dźwiękowych/audialnych, zapisanych na kasetach magnetycznych (nośnikach kasetowych),
4. plakatów w formacie od A0 do A4,
5. zdjęć w formacie od A6 do A2,
wykonana zgodnie ze standardami przyjętymi dla archiwów filmowych, opisanych w Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji dla materiału audiowizualnego, znajdującym się pod linkiem:
http://nimoz.pl/upload/Programy_ministra/OCDK/Katalogi_zalecenia_2015/Katalog_Praktyk_i_Standardow_digitalizacji_materialu_AV.pdf

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Digitalizacja i edycja cyfrowa zbiorów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja i edycja cyfrowa, w celu udostępnienia na stronie Stowarzyszenia:
1. materiałów audiowizualnych, zapisanych na nośnikach Betacam SP, U-matic, BCN, VC-45, LVC, VC, VCC i VHS,
2. materiałów filmowych zapisanych na taśmach światłoczułych 35 i 16 mm,
3. materiałów dźwiękowych/audialnych, zapisanych na kasetach magnetycznych (nośnikach kasetowych),
4. plakatów w formacie od A0 do A4,
5. zdjęć w formacie od A6 do A2,
wykonana zgodnie ze standardami przyjętymi dla archiwów filmowych, opisanych w Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji dla materiału audiowizualnego, znajdującym się pod linkiem:
http://nimoz.pl/upload/Programy_ministra/OCDK/Katalogi_zalecenia_2015/Katalog_Praktyk_i_Standardow_digitalizacji_materialu_AV.pdf

Kod CPV

71354100-5

Nazwa kodu CPV

Usługi odwzorowania cyfrowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72252000-6 - Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
72300000-8 - Usługi w zakresie danych
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych
72311100-9 - Usługi konwersji danych
72900000-9 - Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
72910000-2 - Usługi archiwizacji komputerowej
79999100-4 - Usługi skanowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać najpóźniej do dnia 31.12.2017 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek:
jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1, 2 lub 3 zamówienia o łącznej wartości brutto min.: 70 000,00 zł. polegające na usłudze odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania (tj. digitalizacji archiwalnych zbiorów audiowizualnych z nośników o zapisie magnetycznym oraz nośników światłoczułych, w tym materiałów filmowych, zapisanych na taśmach 35 mm, zgodnie ze standardami przyjętymi dla archiwów filmowych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek wykonawcy ci mogą potwierdzić wspólnie.
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu usług wykonanych (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa tego warunku;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku;

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy dopuszczone są w następujących przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określa warunki zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru Umowy, dotyczy to takich zmian jak:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy mające zgodnie z przepisami wpływ na wykonanie zamówienia , które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) opóźnienia przez Zamawiającego w przekazaniu całości lub części dokumentów do digitalizacji;
c) zmian w sposobie lub wysokości dofinansowania Umowy;
d) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
e) wystąpienia okoliczności siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
f) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,
g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą z propozycją zmiany z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 3 i 4.
3. Propozycja zmiany terminu, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 może polegać na przesunięciu terminu wykonania Umowy jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód.
4. Propozycja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit c), ust. 2, 3 i 5 zostanie wyliczona proporcjonalnie do zakresu i pracochłonności zmiany w stosunku i w oparciu o dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
6)Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia w formie oryginału, za wyjątkiem aktualnego odpisu CEiDG/KRS oraz dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usług, które może złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty , będą:
a) Cena – waga 60%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt.

b) Termin realizacji zamówienia– waga 40%:
Sposób oceny wg wzoru: Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę / największa uzyskana ilość punktów x 100 x % ranga kryterium
Punktacja do oceny ofert wg kryterium „termin realizacji zamówienia”:
• za wykonanie prac w terminie do 120 dni i 120 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 40 pkt.,
• za wykonanie prac w terminie od 121 dni do 140 i 140 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 20 pkt.,
• za wykonanie prac w terminie od 141 dni do 160 dni i 160 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 5 pkt.
Zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 160 dni od daty zawarcia umowy. Przekroczenie tego termin spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest podać konkretną wartość terminu realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych.
Ocena kryterium „termin realizacji zamówienia” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego po nadaniu punktów i podstawieniu do powyższego wzoru.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert - uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15/1

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5961/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta firmy: KPD Sp. z o.o., 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61. Oferta wpłynęła w dniu 29.06.2017r. Wartość oferty: 146 500,00 zł netto, 180 195,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 841