Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO

Data publikacji: 16.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2017

Numer ogłoszenia

1039522

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

30.06.2017r. Zmiana zapytania ofertowego:
Zmianie ulega:
- pkt.4
- Zmiana całego punktu 9 - Warunki istotnych zmian umowy
- Pkt. 13 - zmiana terminu składania ofert
- Pkt 15 – zmiana numeru od 15 do 27
- Pkt 15 ust 10, 16, 18, 27
- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 10/2017/EE/SG
- Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 10/2017/EE/SG
- Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 10/2017/EE/SG
30.06.2017r. Zmiana istotnych postanowień umowy (cała treść dokumentu).

07.07.2017r.: Zmiana DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Projekt wykonawczy, STWOiR, przedmiar robót -zmiana zgodnie z dokumentacją znajdującą się pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/0B1Gp9XASk3gTeXBhRG5CVUYyVkU?usp=sharing

07.07.2017r.: Zmiana zapytania ofertowego:
- pkt. 9 Warunki istotnych zmian umowy
- termin składania ofert na 14.07.2017r.

07.07.2017r. Zmiana istotnych postanowień umowy:
- § 7 ust. 1 pkt a, b oraz dodano c
- § 14 Zmiany umowy

12.07.2017r. została dodana edytowalna wersja oświadczeń

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10,
04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN.„WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.07.2017 r., do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac budowlanych wraz z zakupem materiałów budowlanych w zakresie termomodernizacji istniejącego budynku Sali Gimnastycznej (pn. hala sportowa) na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy), zgodnie z przedmiarami robót (mają charakter poglądowy), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 267/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termomodernizacja istniejącego budynku Sali Gimnastycznej na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych wraz z zakupem materiałów budowlanych w zakresie termomodernizacji istniejącego budynku Sali Gimnastycznej (pn. hala sportowa) na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy), zgodnie z przedmiarami robót (mają charakter poglądowy), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 267/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://drive.google.com/drive/folders/0BwfiZpQVK0pWQnU0eThORzIwejQ
ZMODYFIKOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1Gp9XASk3gTeXBhRG5CVUYyVkU?usp=sharing

Wykonawca powinien zapoznać się z wytycznymi Zamawiającego, uwarunkowaniami zewnętrznymi dotyczącymi inwestycji (tj. lokalizacja) oraz formą istniejącego budynku.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 01.03.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na pracach budowlanych związanych z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, ociepleniem podłogi na gruncie o wartości brutto łącznie co najmniej 400 000,00 zł.
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy osobę:
• na kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, w tym kierowanie, co najmniej dwiema robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, których przedmiotem było ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych oraz podłogi na gruncie;
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
• Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394);
• Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku;

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określa pkt. 9. Warunki istotnych zmian umowy oraz Paragraf 14 (Zmiany umowy) istotnych postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

25. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego;
5) oświadczenie dotyczące materiałów i urządzeń, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Zapytania ofertowego;
6) wydruk z CEiDG/KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty , będą:
a) Cena – waga 70%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt.

b) Okres gwarancji na roboty budowlane w miesiącach– waga 30%:
Sposób oceny wg wzoru: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej zaoferowanej gwarancji x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „okres gwarancji” odbędzie się na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji w formularzu ofertowym– załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy – maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do wzoru zostanie podstawiony okres gwarancji = 60 m-cy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert - uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert
Najkorzystniejsza oferta= cena + gwarancja.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.

W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej

Numer projektu

RPMA.04.02.00-14-5335/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Ziółkowski, Jamielnik 49, 13-230 Lidzbark. Data wypłynięcia oferty: 14.07.2017r., wartość oferty: 1 129 339,30 zł brutto, 918 162,03 netto.
Liczba wyświetleń: 916