Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2017. Portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC wraz z wyposażeniem

Data publikacji: 19.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2017

Numer ogłoszenia

1030521

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana: Opis przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – MASZYNA POMIAROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Michalski; m.michalski@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506271538

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór dostawcy fabrycznie nowej portalowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC wraz z wyposażeniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Wybór dostawcy fabrycznie nowej portalowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC wraz z wyposażeniem.

Minimalne parametry zamówienia:

1. Przesuwy: 700 x 1000 x 660 mm
2. Sondy pomiarowe.

Szczegółowe parametry zamówienia:

1. Portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC nowej generacji.
2. Pomiar w trybie manualnym i automatycznym.
3. Zakres pomiarowy (w mm): min. x = 700, y = 1000, z = 660
4. Płyta pomiarowa wykonana z naturalnego granitu.
5. Obciążenie stołu min. 800 kg.
6. Niepewność pomiaru:
max. MPEe (μm) = 2,2+L/300 (L w mm) wg PN EN ISO 10360-2
max. MPEp (μm) = 2,2 wg PN EN ISO 10360-5
7. Kompensacja temp. badanej części oraz wszystkich osi z czujnikami temp. dla liniałów o współczynniku α>1m/K
8. Osłony zabezp. prowadnice przed zanieczyszczeniami.
9. System pomiarowy CNC składający się z: kontroler CNC, biurko, pulpit sterujący, okablowanie, drukarka A4.
10. Komputer pomiarowy wg poniższej konfiguracji lub lepszej:
- procesor Intel Core i7-6700 (3.40 GHz),
- 16 GB RAM,
- HDD 500 GB i dysk SSD na system,
- karta graficzna np. Nvidia Geforce GTX 745 2 GB lub lepsza,
- karta sieciowa 2x 1 GB/s,
- system operacyjny Microsoft Windows7 Professional 64-Bit lub Microsoft Windows 10 64-Bit,
- DVD-RW,
- myszka optyczna,
- polska klawiatura,
- 2 monitory min. 23 cale,
- kolorowa drukarka laserowa formatu A4
- komputer oraz monitor LCD z gwarancją min. 2 lata
11. Możliwość pomiaru kół zębatych min. metodą porównawczą na podstawie modelu CAD.
12. Oprogramowanie:
- standardowe do pomiaru błędów kształtu, położenia i oceny geometrii wg ISO 1101 na współrzędnościowych maszynach pomiarowych za pomocą głowic impulsowych,
- programowanie offline – stworzenie kompletnego programu bez części rzeczywistej,
- przełączanie pomiędzy trybem online i offline,
- rezultaty pomiarów zapisywane w zintegrowanej bazie danych,
- funkcje statystyczne wraz ze zdolnością procesu i maszyny, elastyczne tworzenie protokołów,
- obsługa sond pomiarowych oraz magazynu wymiany głowic,
- tworzenie programu na modelu CAD,
- import modeli CAD – (format STEP).
13. Sondy pomiarowe i głowice:
A) Głowica obrotowo – uchylna o minimalnych warunkach jak Renishaw PH10MQ wraz ze sterownikiem, tj.:
a) kąt indeksacji: co 7,5 stopnia lub mniejszy,
b) kąt obrotu oś A: 0-90 stopni lub większy,
c) kąt obrotu oś B: +/- 180 stopni,
d) liczba możliwych pozycji: 720 lub więcej,
e) dokładność pozycjonowania: 0.5 µm dla długości 62 mm lub większej,
f) prędkość obrotu od 0 do 90 stopni: 3.5 sekundy lub krócej,
g) maksymalna przedłużka: 300 mm,
h) moment obrotowy: 0.42 Nm lub większy.
W przypadku innej głowicy niż Renishaw PH10MQ dołączyć kartę katalogową oferowanej głowicy ze szczegółową specyfikacją potwierdzającą spełnienie warunków minimalnych.
B) Sonda pomiarowa TP200 wraz z modułem SF.
C) Magazyn wymiany głowic z min. 6 gniazdami do wymiany trzpieni TP200 wyposażony w moduły.
D) Zestaw końcówek pomiarowych do sondy TP200.
E) Kable i akcesoria.
14. Wyposażenie:
- płyta bazowa o wym. 850 x 650 mm z otworami gwintowanymi oraz z akcesoriami do montażu części na płycie - min. 40 sztuk.
- zestaw trzpieni i przedłużaczy min.18 części,
- trzpienie typu wałeczek min. fi 2 mm, talerzyk min. fi 25 mm,
- kula wzorcowa min. fi 25 mm, kula z ceramiki z trzpieniem mocującym,
- zestaw uniwersalny do mocowania części pomiarowych – uniwersalne imadło precyzyjne wraz z wymiennymi kolumnami.
15. Maszyna posiada deklarację zgodności CE.
16. Dokumentacja maszyny w języku polskim.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 30.10.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Dostawa do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP Incoterms 2010.
2. Montaż, uruchomienie i kalibracja zgodnie z ISO 10360 wraz z dwoma bezpłatnymi przeglądami połączonych z kalibracją (po 1 roku oraz 2 latach użytkowania).
3. Odbiór maszyny w siedzibie zamawiającego przez laboratorium akredytowane posiadające ISO 17025.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
• Udzielenia gwarancji minimum 24 miesiące.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena - 80%
2. Okres gwarancji max. 5%, tym:
a) 36 miesięcy - 2%,
b) 48 miesięcy - 5%.
3. Aktualizacja oprogramowania max. 5%, tym:
a) w ciągu 3 lat - 2%,
b) w ciągu 5 lat - 5%.
4. Parametry techniczne i dodatkowe wyposażenie max. 10%, tym:
a) dodatkowa płyta bazowa min. 400 x 600 mm wraz z różnymi elementami do mocowania części - 2%,
b) wszystkie osie wykonane z granitu - 8%

Opis sposobu przyznania punktacji:

1. Cena - max. 80 pkt
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,8 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
2. Okres gwarancji max. 5pkt, tym:
a) 36 miesięcy - TAK = 2 pkt,
b) 48 miesięcy - TAK = 5 pkt.
3. Aktualizacja oprogramowania max. 5 pkt, tym:
a) w ciągu 3 lat - TAK = 2 pkt,
b) w ciągu 5 lat - TAK = 5 pkt.
4. Parametry techniczne i dodatkowe wyposażenie max. 10 pkt, tym:
a) dodatkowa płyta bazowa min. 400 x 600 mm wraz z różnymi elementami do mocowania części - TAK = 2pkt,
b) wszystkie osie wykonane z granitu - TAK = 8 pkt.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:

1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
Oferta z dnia: 22.05.2017
Cena: 330.478,60 PLN
Punktacja: 87 pkt
Liczba wyświetleń: 1070